±ÌØ¥ ÀËÆêÚ ×ÌÒì


 
Ãî×Ñ .þÒµ°ò, ÀþÒÆ êØÆÖ ºÖÒÝÅ, »î

 
Ã°Ö ¸Ö: À¹±ÌÆ«Å
 

º¥ÒÅ òì: ºÑ×ÇÆÖ
 

º± 1 ºÑ× ×æÅ ÀÞ ×æÅ

1.1.0  ºÖþ×ì ×ÇÖ ÆÅ ÜÚÒ, ºíºÒ ¹±Ìäò ×ÞÆÖ ÜØÆã¿ ºìòéî.
°îòì Ñ ÏØÒ, ÆÁÖÒ, ØÖÒ¢ ¥¿ºÏãÆ ´° ÀÆÇò º±ÆÆ
»Ìϱ ÀÆÆ À¹±Ì ϽãÆ Ì Ìè ºíê ÃÆ, ר ¦Æ Ñ ºÏè
ã°òé³.

1.1.1 ¹° Ì Ìè Š¹±Ìè î é´°Å---- òêî´ ° °ò ÆÖ»î
¨´³, Ïר צר °îî Ñ ÆÖ½ ¥´°Ë ר ÆÅ òéË Ñ ºÏäî
×äÆ ã°×°Ö, × ¹±Ìè òéî.

1.1.2 Ò´±Ö þ°òê ³ ³×î ª¦ êÆ×ÏÅ, ºÆͪ¨ Ý×ÏÅ ×ÇÖ íìÀ
µÆ´°¨Å °¥Ñ¢Æ¨Å Ãàã ÆÅ î´³ ºÏªã¨Å »Í ×Ì ×ÇÖ ¹°
¹±Ìè ÀÀ ¶íòéî.

1.1.3 ³×î ª¦ êÆ×ÏÅ ºÏãêØÖ, °þî¨ Æ¹³ »Í¿»òê îÖ Ì¹° ¶ÒÇÖ ¹±Ì
êÚÅ,  ¹° ¹±Ì צØî ¶ì´³Å ÌÌ êÚÅ Ò¹±Ïòé³. ºÏãêÚ òº³,
ºÏªäò «×êþר, ×íêò ÆÖºêØÖ Ì¹³ ¶íÅ ¹±Ì×¦Ú êÚÅ, ±Ö ¶íÅ
ÌÌ êÚÅ èã¥Æ òéÅ.

1.1.4 Ü×ì ̹³ ¥Æ¹³ ¶òéÕÅ, ºíºÒ ºÏªã þ±´³ ×íêò àÒíêî,
µ¥´°Æ, Æ º¯»î ê¹³ íìÀ þ×íìÀã ¯¨ ˹³ ¸ÝÚè ºíì ½°¹³
¥Å ¹±Ì צ×ãÉÅ, ×íé ¶ì´³Å ÌÌãÉÅ °ï´³¿ »Í´³ ê×
æÉÅ.

1.1.5 Ü×ì êÆ×Ϻ×íéþÆ »þãªþ¥ ñÅ þÌ °´³×£ï IDEA òì êÇÏòéÑ.
»íÒ´±Ö °î FORM òìÅ òñÅ ºÖþ×ì ×ÇÕÅ þÌ¿»Æ ê£Ñè ê¢òìèãîÑ.
¬°ØÆÖ ËØÖ º¨×°ÖÒÅ ´°Æ ¹±Ìè îÒÅ.

1.1.6 ¹±Ì צ×æÅ þ× ÌÌæÅ þÌ þµÌ´±Ö ¯«íé ¥äÖ Æíº¨º×Æ
Ïòéî. × °ï´³Å ½«Ñ¹³Å Ó´ °¥Ìî °¥Ñ½íìÅ ÆÖº¨òéî.

1.1.7 °îÖ ºíºÒ ºÏªã ¿»ª¨ íìÀ þ×íìÀ㠮Šþº³, º³ØÆÖ½ òìÅ
é¿»ÆÖ½ òìÅ ×íêò ÆÖ½è Øí»´³ êÆ¿º¨òéî. º³ØÆÖ½è »Í´°êÆ¿ºª¨
ÖÒ¿º¥ º³¿ºÆÑè ÖÒ´±Ö ×Ïòéî. 'ÀÌÅ' 'À¨' '¨' 'µË' 'ÀÒ' òºî
þºòé Æííè ´°òÀÆî. ÖÒ¿º¨Å º³ØÆÖ½è, ¯ÀÇÖ ºÖþ×ì
ºÏªäÖ ºíºÒ þ×캨ª þ¥ ÆÖº¨Å ¹±Ì кäò êþ×ÆÅ. ´°Æ
íã êòé Ï×ò êØïÖ, ¹° ¹±Ì ×¦× êÚÅ þ× °î ¶ì´³Å ÌÌ
êÚÅ °ä¹³Å °äƳŠÏòéî.

1.1.8 Ò´±Ö Ï×ò Ñ ºÏã «, ¹° ºÏäÖ ê¹±Ïòé ¹±Ì צ×äò
êØí´ °, ×ïò ¿ºÏã¿ ºíêÆ ½Í¹°êÚ ÖÒ³ ½ÒÀ òº°Å. ±À °Í¹±Ï,
°íþíº ±Àî íäò ×Þ ¹°¿ ºÏã¿ ºíêÆ ½ÒÀÇò ÖÒ¥Ö, ×Ñ«î.
é×þ× ê¹±Ï¿º×ò é×þ× ×Ѭ æÉÅ.

1.1.9 ®Å ±é´³ ÇÑãþÒþÆ, ºÑ×è ×ÖÒ ÇÑãþÒþÆ  Ü×éî¿  ºÏè êÚã¿ ºé
æÉÅ. ×íé °Ö¿»ÆÑ òéê׳ òº° þ°Óò ×Þ Ì íì ê׳ òìÅ, °î¨ µÚÅ
þÌ Ì¯¨ ê׳ òìÅ, °þî¨ ÄÅ þÌ Äòì ê×°òìÅ, °þî¨ ¿ºà³ ¯®Å
þÌ  µòê׳ òìÅ,  °þî¨ ØÉÅ þÌ ¹°ê׳ ò슎Òè ×Þ Ü×ì ÇÍîª
ºÑ×è ×¹°Àòéî òì Øã ÏòéÑ.

1.1.10 ï Ü × ½éÌ«ãÉÅ ºÆòº¨´³Å Ì«ÀÆ Àî´°ÉÅ ¯¥ê¹³ Àî´þ°¨
ê×° éê׳ òì ê¢òìèãÑ.  ï ÞØÕ¯ÀÇÖ ØãÆ×ì, ×íéÉÅ ×íêí
¿ºÕÀÆ ºÑ×ãÉÅ °´³ ºêÓÆ¿ ºÑ×, ¸ÓÆ¿ ºÑ×, ¸°ÓÆ¿ ºÑ×, ºÌ¿ºÑ×,
׿ºÑ× òìŠæØÖ ºÑ×Æíé ºÑ× òé×ìÅ «ÒÅ.  Ü×Ï׿ ºÑ× íº
ºÏª½Ò¿º¨. Ü×éî ºÑת íº ºÖþ×캪¥ ÀÞ×æÅ ÀÉÅ òº°Å.

1.1.11 ºêÓÆ¿ ºÑ× òº³ ŽÒã ¯¨ À´±ÌÅ ê×°Å. þ× ´³ ´³
î×ÏÅ Ï׿ ºÏªäÖ ´³¿ ºÏªãþÆ ¯º³×Å. ´³¿ ºÏªãÉÅ °îÖ
´°þ× ¯ºÑ. ï ¸ÓÆ¿ ºÑ×Æ׳ «¿º¨Å î´°ÉÅ Ñ ¸Òî ¯¨, þ×
½éÚÏ ½°ÉÏ î ̯¨ Ïè ¯¥î ¯¨ ½éÚÏØÓϹ³ ½°ÉÏØí¢ òì
½éÚÏäò º¯½ã ¶ì´³×î× ¶Á´° Ì«ã ½°ÉÏè Ïòéî òì ê¹³
×íé ¯º°Å. °îÖ Æ¯¨Å ´³¿ºÏªäò þ¥þÆ ×íé ±ª¦´³´ þ°òìÅ
´³¿ ºÏªæÅ ¯¥î «×ÏÅ òº°Å. ¸°ÓÆ¿ ºÑ×Æ׳, îÚè ªè þºòé×íé
«´°ÏÅ ºÑ×ÆÅ. ¿ºÑ× ×ÞþÆ °ò ½Ì«ÚÏè ¯¥î êÆ×ÏÅ òº°Å. ï
×íé ¥¹°îþ× ºÌ¿ºÑ× ×è. ×þÆ ×£î ªè òìÅ Ý¿º¨Å.

1.1.13 þÀþÒ é¿ºª¥ ºÑ× ×æ íº ÀÞ×è ¯¥òº°Å. ª¨Ò «Ñþר ×ÏÅ
ºêÓÆ¿ºÑ× Í´°Ë ×ÏÅ ÀÞ ×Í ÀÞ òº³. ê¿½Ò «Ñþר ×ÏÅ ¸ÓÆ¿
ºÑ× ÍÆ°Ë ×Ï׳ º¹± ÀÞ ×ÆÅ. 꿽 ÒÚ«ÑÚ ÝìÅ ±é´±ò ¸°ÓÆ¿
ºÑ× ÍÆ ÀÞ À´±ÀÆÅ. ×íê ¿ºÖ ×ÏÅ ºÌ¿ºÑת ¡À ×þ ÀÞÆÅ
òº°Å. ï ×íéÆÖÒÅ ¥¹³ ºÑ×Æíé ºÑ× ×¹°ÀÆ °í ÍÆ° ±¡À î¿
º¨Å ´° þÀîÅ ÀÞÆ ÀÉÅ òº°Å. ³þ× Ì´³ ÏÀÞ òº³ÀÅ.
×íêò ØÍ×ÖÒÅ ÞØÕ¯ÀÇÖ.
 
 

2 ¹±ÌæÅ «ÆÒêÚÅ

1.2.1 ÖÒ ºÏªæÅ ºíºÒ º¯½ã´ °Ïòé ¹±Ì צ×ã ¸¯¬Æ° ˹³
»Í´°êÆ Ã¦ÉÅ. ÖÒ¿ ºÏãêÚæÅ ´°Æ ½° ¹±Ì ×¦× êÚþã. À¹° êØÖ
ÏÒþ× ×俺ª¦Ï, Ñ´° êØÖ Á¿ ºÒ-- ¸¯ÀÅ Ý´±íÅ íé×ì.

1.2.2 ¹° ¹±Ì צ×è ÌÌãÖ ¶ì´°¿ º¨òéî òº°Ö, ¹°
ÌÌæÅ À¹±Ì צ×è òº°Ö æØÖ ¬°×êØþÒþÆ ×íêò ÆÖ½è
°ä×òéî. ×òîè º°è òº×íþé¨ ×íé Ñ þÑ×Æ ÌÀÅ
ìè ¬° ìè òéê.

1.2.3 ÖÒ ÌæÅ ¥ØÆÖ (geometry) òìÅ ¯¬ÆÖ(arithmetic) òìÅ ×ÏÅ ¬°´
³éè ×Þ ê¹³ °äÚ º¨´°íÍÆî. °ï êØþî¨ «ÆÖ êÚÅ ÌÌã¿ ºíêÆ
½ÒÀÆ¿ ºé êÏØã Àòéî.

1.2.4 ÖÒ ×¿ ºÑ×äÕÅ ºÏªè þ°òê Þ°Ö °òÀ´° Ï, ¹±Ìצ×æÅ
×íêò ÄÒÀÆ ÌÌæŠƯ¨Å ÀÌ ÒÅ ×ÌÇÖ ÞÆþ° ¶íÅ. ×íêí
¥ª¨Å Òª¨Å ÖÒÀÆÖ Æ¯¨Å Àé ¯Àãòéî.

1.2.5 ´°Æ êÚþã «ÆÖ êÚæÅ òéê. «ª¨ êÆ¿º¨Å ŠºÏªäò
×Þ ºíéÕÅ, ºÏè ¥¹° êÚã × Ï¿º°í Ì«Å × ´°Æ ÌÌ êÚ
òéê.

1.2.6 ÖÒ Ì̪Š°Ì« ÃéÇÖ ÞÚ ÖÒ òéÕÅ, ÀÌ´±Ö ×íêí
ÞÚ ¯¨. î´³ ÌÌæŠ࿺ª¨ ÌÀÆ Ìà´þ°Ñ ÀÞÆòé³. »ã¹³
»ã¹³ ×Üþ×ì ÌÌã, °ï´°ï Ìã ÏÅ ¶Ò þºË, þº°è ݹ³
òé ¨Å ¶ÒþÆ ÀÌÅ òéê.

3.0 ÌÌæÅ êØÆÖ ³éæÅ.

1.3.1 ÖÒ × êØÆÖ ³éäò Ý¿½æÅ ¹±Ì צ×ã ¯¥ê׳Å, ×íé ¶ì´³Å
 ÌÌã ¯¥ê׳Š ×íê¥þÆ èã ºÒ éÚ Ãéã ¯¥ê׳ÀÆ
þµã ¥Æ³.

1.3.2 ¹° ÌÌÅ ¹° ¹±Ì´° ¶ì´³òé³; ¹° ¹±ÌÅ ¹° ºÏã ã°òé³
òì ¯¥ê¹°Ö, °î þׯ¦Æ° °þî º¥´³èæÅ ±éñ¥Æ×î Àï°ò ×ãÑòéò.
Æí ¦ÀÆÆ ¶ÒÇÓϹ³ بºª¨, °ò ´°Æ ¸ªºã ê¹³ Æí ×ÞÆ
°î þׯ¦Æ°´  °þî º¥´³ ¯¨ Àâòéò.

1.3.3 °îþÒþÆ êØÆÖ ³éäÖ é¹þ°Å µ¨è Š°ÞÖ¸ªº´±ÕÅ é¹þ°
ºÏè×ãò Á¹°°´ ±âòéî.

1.3.4 °ÞÖ ¸ªºÅ òº³, ºÏªã´ þ°Ñ¹³ ˹³ ª½°¹³ ¥Å ¹±Ì кã
°ïÆ¿ »Í´°ê¹³, »é þׯ¦Æ Àíé㢠˳, »é ËÚãäÖ ¹° ¹±Ìã
»éºÏªäÖ °Þíº¨´± °ò ØÏŽŠÀíéã ³ °Ïòé° òì þ±´³ íìÅ ê¹³Å
ÖÒÒÅ.

1.3.5 ÆíÇò Ïã ×ÖÓ±ò ¯¨, °î þׯ¦Æ° ÆíÇÓϹ³ °þî íº´±
˳ èæÅ °òÃ þ ¦¿º¥Æòé³. ¹° °òÃî¿»ò ¦¿º¥ÇÖ Ö×þ°
þÌ¿»Æ êØÆÖ ËÚ Ãéè.
 
4.0 °Ë×æÅ ¹±ÌæÅ

1.4.1 ï ºÏè þ°íé´° ÝÀ ¹±, צ×ã´ °ÏÅ ÌÌãÆ À¹±Ìþã¨Å,
ÄÒ¿ºÏã ¶òì°ÚÅ ´°ÀÆƨÅ, þÀÕÅ òì þ°×Æ Ïòé³. Æ°ïò ¹°
À¹±Ìã °Þíº¨´³Å ´±þã ×. À¹±Ìè ¥¿ºÏªè òº°Ö × °þî Æ.
×íé °Þíº¨´³Å ±ãþÆ °Ë×è òì ºÆͪ¨ Ý´³ µÅ ׫°íÍÆ ºÏã
òþéÅ.

1.4.2 ÖÒ °Ë×æÅ î´°ÉÅ Õ´³Å «ÆÆ ×íº´±ò ±Í¹° צ×ã
ºÌ×ïò  ×俺¨þãÆÅ. Ñ °Ë× ×¦ØþÒ ºÌ×ò ¶í, ¹° °Ë×Å Ø « °Ì, À¹±Ìè ¹³  ´°  ÀÆÆ´ °, Ñ ºÏè ã°òé³. òéË ¥îË þ×éË ºÌ×þî ×íþé¨ Ï¹³,  ×íêò þ°íé´°ÉÅ, ¶Ò¿ºÉÅ, ³¥¿ºÉÅ ¯¬´°×ì Ïòéò. ³þ× À˯¥Ñ  ¯¨Ì´° é×ò ×þÆ °þîÆË ¶íÅ ´³Ø° ¶ÒÆÅ.

1.4.3 °ÞÖ þ×캨°íþíº, ºÌźÏäò ×俺ª¨ צ×ãÆ °Ë× ×¦×è þ×캨òéî.
ÖÒ °Ë×æÅ Ñ Ñ±É¥ñÅ É°þã¨Å þ°òì׳, × ºíºÒ ¹±Ìã è,
ºíºÒ °ÞÖè ËÉÅ ´±è òº° µÅ êÉŠׯ«Å µÀ ½Í¹³ã¦Æ צØÖ ª
°Ì ±ÏÚèãÅ ¯¦Ï¿º°þÒþÆ.

1.4.4 òî¿ ºé× µòÃñ ×îÅ. òé× òº³  À´±À ×Æ
½Ì«ÀÞÇÖ ØãÅ µòÃî³  ¹±Ì´°¿ ºíêÆ ÀÞ. ³ ¯ÀÇÖ Ñ ÌÌÀÅ.
³ êØþÒ à¹³, Çþ̨ Ò¹³ °Þíº¥ °¥Øª¥Ö, Ï´³¿ º¥¿½ãÆ ¹°îè,
¯«è, íºîè þºòé× ã°òéî. ¹° ¹±Ì´°ÉÅ, °ò º±¿½, ¶Ò¿½, ÿÅ
þºòé×íéÉÅ °ò °Þíºª¦ò ìãÉÅ þÀØ ØãƨŠ×кŠ¿º¬ª íº
µòÃîòé³. êØò °Þíºª¦þÒ°ò º¥¿½ Øãƪ¨ òº° ׯÀ ª¨òé³.
°î þµ þ°¦´±Í×° Àѹ±ÏÅ ×¹°ÀÌ ª¨òé³. ³þºÒ »éÚÅ.

1.4.5 °îÖ À êØÆÖ ³éè, ºÏźÕÅ êØò ×俺¨ã ÏÅ ÀÞÇÆÖ,
íºØÆÖ, þÇíª¦¥ØÆÖ, ×Þºª¦ÆÖ. ØÆØÆÖ, ÇÆÖ, µª¦Æ µ¥ØÆÒòé×ì
À¹³Øª¥î. þÆØÆÖ, À¹±Ì°¹±ÌØÆÖ, ãØÆÖ, ´°ÀÏ´³×ØÆÖ òé×ìÅ Ø͹³èãî.
´°Æ êØÆÖ ³éã ×ãÑ´³ ºÖþ×ì ×Æ êØò ±éã ˹³, ª ËÉÅ
À¹±Ì ƹ±Ìã ¯¨ º¯ºª¦î ×ãÑ´³èãîÑ.

1.4.6 ´°Æ ÀÒäò ¦ªº¥ÇÖ À¹°þ° À º¯º¨ Å. °ÁÝ, ±ÌØ¥
º¯º¨æÅ, ´°Æ º¯º¨äò °°Ö ºíé Ò´³ îÆ º¯º¨è î´³Å
À¿ º¯º¨ãÅ. ³þ× ï ÒÀÒÅ ×ãѹ³ Þ´þ°Å µÒñ¥Æ³-- êØÆÖ ÃéÇÖ
¯ÀãþÆ ¯¨ íé ÃéÇÆþÒ¨ À¹° º¯º¨ ³×òþé òº°ÕÅ, êØÆÓò
ª ¹° ÒþÀ ¥ ×Ï×°òº°ÕÅ, ³þ× ¶Æ± òº°ÕÅ ³.

5.0 ¯× ±ÏØãÆ¥ÖæÅ ´±æÅ

1.5.1 ï «×ÀÒ´±Ö â¹³ ¥Å òÀè µ±þÆ °îÖ ®´³×Š˱ ºã¿
»é¹±é¹³ Ýòì ×ÏÅ íéêÚ ÇÑã Ï¿º°¿ þº ºÌ´³×Å Ë±Æ òÀã ×ãÑ¿º°í,
¹° ÌÌ ¹±ÌãþÆ ÏØÆ ¯¨ é×ò ºíºÒ ´°¦ ÏèºÓòéò.

1.5.2 ÖÒ òÀþã¨Å »Í¿»òê ̯¥é Ò¹³ ¶íÅ £îÀÆîÆ é×ò, µ¹¶ÆÀ
î´°ÉÅ ¯¨, Ò´°°Óòê ¶òì, ÖÒ òÀæŠ˹³ Ù¨þºé¥Æ, £îþº°À
ºÖ× ±ÏØãÆ¥Öã µ¥´³òéò. ¹° ¹±Ì к㴠þ°íê òÀþ㨠̯¥é
Ò¿»´³ êØî °Þíº¨´³×³Å, °îÖ ¹±Ì´°Ö ¦Æ³ æÉÅ ×Ì ¹° ¹±ÌþÀ
ÿ³ òÀþר ¶Ò¿»¿º³Å, »é ÌÅ µ¥´± °î ÿ Ïè׳Šº×Å ×ÏÖ
°òî Àé´³ ¶íº³ÀÆ ¹°ÞÖãÖ î´³ × ±ÏØãÆ¥ÖãÉÅ µ¥´³òéò
òéê. × î´³Å ×ÍƱ ×è ×Þ µ¥¿º³ÀÅ.

1.5.3 Ü×ì ¥¿º¨Å ±ÏØãÆ¥Öè ×ÞþÆ°ò Ò´³ ¶â¢è Šµ¥òéî. ¹°
±ÏØãÆ¥Öã µ¥´³Å ºÏÏ«ÆÖ °ò ÖÒ òÀæÅ ¯× ´± ½´±è
×¹°¥òéî.

1.5.4 ½´±è òºî Ñ þתÆÖ ¹°¿º¥ °îÖ Å êØò þºè, °Þíº¨è.
×俺ª¦Ïòé ½´±þã Ï×ò ´°òÀÆò òº° ¶ì´³òéî. ×íé «è òìÅ
éÒÅ. Æ×ò, ¨¤î´°ò, ÏÁ, °òîÒÅ Á×ò, ©Ìò, פò, ºËÆò òºîþºòé
«æÅ, ºÍ, ¯ÀÆò, ì±Æò, ¥À «ÑÚ Á×ò, Ì¢ ¹°îÆò, º³µÒò ϳº×ò òé  µÖÒ «æÅ »éÚÅ, ½´± ñÅ êØò þºÖ òéê. «× ÀÒ´°Ö Þ×î «è;  °Ë×´ þ°ÝÀÆÖ µÖÒ «è.

1.5.5 ï ¬À, ÍÀ þºòé ´±è êÚ´ ±éè òéê. º×´±Ö Ã±Ì Ã±Ì,
íéäã ê ê þÀþÒ þÀþÒ ÖÒ, ¹° ´±è ºÖÅ. °îÖ êÆ ×Ì êÚè ´±Å,
« ×Ì ªè ÀËÆÅ. ×íêò ØÍ× ÞØÕ¯À, Ϫéè, ±Ïµê´°äÚ,
×£îíºÅ þºòé ¦þÆî³ »é ¸íäÖ ¯¨ °ä.
 
 
                                         HOME