º¥ÒŠ̯¨ : ¹±ÌØÆÖ
  

1.0 ØÏªè ¹±ÌÀ°Ö

2.1.1 µÀ³ ¥Ö Ñ ¹±ÌÅ-- À˯¥Ñ êƳ þºÒ ÀÆØƹ±Ì´ °ñ. °î ÆÖº¨´³Å
òÀ×Æ èãÅ, °þî °î³ «×ÀÒ º¹°´°Ö, °îÉÅ ËÉÅ ±éîíé³. òÀØÖ
éÆÏäò ×俺¥¿ º±ÉÅ ¹±Ìк㠯þ¥ ³ÚÅ ÆÖº¨òé³.

2.1.2 ¹° ¹±Ì´° é×ò þ°íê òÀØÖ º±Øòéþî, ¹° ¹±ÌÅ °îÖ òÀØí
º±¹³ °Þíº¨òéþ°, °íþíº ¹° òÀØò «æÅ ±éòæÅ Àòéî òì
¯þ¥Å. Ñ ¹±Ì´þ°¨ À¹°ÖÒ³, êÚ °Þíº¥³, þ× °îÉÅ º¥³. þ
þ º¥¿½ Ïòéþ°, Æ°òêî À˺¨ºÏã°Ö µ¥òéþ° þ þ
êØïÖ ¹±Ìäò, ÌÌè °Þíº¨.

2.1.3 × êØþî¨ Ò¹³ °Þíº¨´³Å ÏÚÏã Ï, °¹° ´±è ×ÞÇòê
°ï´³ «Ã¦Æ³. ÇñÅ º¥¿º¨Å ºÏèªÅ, êØò °Þíºª¦íÅ Ñ Æ½
Ï¿º°Ö, ¹°¿ º¥½ã ¯¨ ¹°  ¹±Ì кã ÌãÚ êÆæÉÅ.

2.1.4 êØò °Þíºª¦ò ×Þ ×ÏÅ º¥¿½ã µ¥´°è, ØÏ¿½ ×쿽è, ¹°îè,
íºîè òº×ÉÅ ¥Å. ½îÆ¿º¨×³, à°¿º¨×³, °¥¿º¨×³, À¿º¨×³,
࿺¿º¨×³ òºî þºòé »éÚÅ ¥Å.
 
2.1.5 Ü×ì Ñ ¹±ÌкŠ´°ÀÆ »¯¥´±í º±¹³ Ñ ×¦Ú¥Æ ºÏã °ï´³ ª¥êÆ¿
º¨×° ã°òéþ°, þ°¿ þºòì ¿º¥¿½ãÖÒÅ. êØÆí ¹°î, ׬º¢ ¹°î,
À¢¹°î, °Ë×¢¹°î, °ËÀ¢ ¹°î, éÚ¢ ¹°î, ±Ì¢ ¹°î,  ÃÆ¢ ¹°î, ÌÆí ¹°î, ÀÆ¢ ¹°î, °¯¨¢ ¹°î, Ò¢ ¹°î òé×ì  êØò þºè,°íþíº º¥¿½è.

2.1.6 ´°Æ êØò º¥¿½æÅ ÆíÇò º¥¿½ãÆ À̤ ¦ ¦è, ÀÒ ì
¶Òò òì×ÏÅ Ò´³¿ ºÏèæÅ ¹±Ì Àäò þ°òê, ª¦ÆêÆ¿ º¨×°Ë, ºÆͪ¨
êÆ¿º¨×°Ë ¶òì »é ÞÉÅ °òÀÆî.

2.1.7 êØïí ê¹³ ºíºÒ º¥´³ ÀÝ °ÚÅ ¹±Ì кäò ×俺þ¥ °Ï´þ°ÑØÖ
Ï×ò à³Å ØϪãÅ. °Ï´þ°Ñ×׳ °¹° «è »é¿»´³ Ï×î Ñ ×èã´ °äÖ
ïÉèã ÀÌã à°¢ Ö×°Å. µ °Ïè: A. Àî±í ×ÏÅ Ñ ï ÀÌ´° à³
òº³. B. Ò´±Ö èã×ì Ñ ïÀÌ´° à³. C: î³ ¹° º¥¿º ÿþÆ Ï×òé
Ñ ïÀÌ´° à³. D: Ò´±Ö ÖÒ° Ñ íºî ïÀÌ´° à³. à³°Ö òº³
´±ÌÀ éÖ òº³. þÀÕÅ ê¹³ èã ÒÍÆ °ï ¸íã ¯.

2.1.8 ´°Ï´ þ°ÑÚ êØò þÀíþº¢ ¹°îãÉÅ â¿þº ¹°îãÉÅ ×俺¨´³Å
±é´°³. ¶â¹°³, ¶â¹³¯¨ Ï¿º³ ¶ÝØÏ¿º³ òé×ì Ï×ïò ÃÒ¢ ¹°îÆ
×亨´± ¶íòé³. A òº³ ¶â¹°° ª¥, B-Å  C-Å ¶â¹³ ¯¦Ï¿º°ÉÅ, D
¶ÝØÏ¿º°ÉÅ ª¦ ¶íÅ. êØò þº¨ òéÇÏÅ òÀ, °ò þºî ¶ì´³Å
¹±Ì кã 깳ŠêƱÏÅ ¶ÒÇÖ, °Ï´þ°ÑÚ °î ´±ÌצØÖ
×俺¨´³òé³. ÀÞÆ Ìº¨´³Å ãØí °ä¹±ÖÒ° °ò êØî¿ ºíêÆ «ÑØî,
´°Æ ´±Ìè ×ÞÆ ÌãÚ ×亨´³òéò.
  ï °Ï´þ°ÑÚ ò ïò ì³Å.
Ò´±Ö À̤ ¦ ¦ã ´°ÀÆÇÓϹ³ Ï×Å þ° ¹±Ì кþã, ´±þÒÉÅ
þ°òê êØò þºã ¶ì´³òéî òì °Íòé³. À̤ ¦ ¦Æ »é ºÖþ×ì
ÁÏãË »é¿º¨´³ ѹ±ÏÅ À勵 ºè, Ãí»é¿½äÖ ª¥¿ºª¥ ¹±Ì кã
°î³ ºÝØîÆ ½Íƪ¥ þ°´±Ö º±´³ ×´þ° °íþíº ¿»éØ ¨´°Ö. Ãò½ ¥ÅºÉÅ
¶ì´±Æ ¹±ÌÐºè ¿ºà³ êØî´ °Þíº¨´³Å ¹±Ìã 깱Ϲ³ »é¿º¨ ×ÏÅ
ºÒ ´± ½´±ã´ °Ïòéî. °îÖ ÄÒ¿ »é¿»ò ¹±Ìã ÀÉÅ À̤ ¦¦è,
òñÅ òÀØò ºÝØîÆ, »ÌÌ´° òÀÀ ¶í, ´°Æ×íé ØϪ ´±Ìã à°
ØÅ þº³, ´±î °Þíº¨´± êØò þºî ¶ì´³Å ¹° ¹±Ì кè
à°¿º¨Å ´±ÌèþÀÖ ¸±¿ºªòéî.(projected)

2.1.9 ´°Æ ¸±¿½è ÀËÆ Ì¹° ¶ÒÇÖ ÀéÆ Ï¿º° êÆ×ÏÅ ×ÇÖ
×俺¨´°ÒÅ. ½°É«Ñ×  ¶òì Æþ°þ×Ñ ×ÇÖ à¹³ êØî´ °Þíº¨´³Å ×,
×íêò кª ®ÀÆ °Ïã ´±Ìã à³Å þº³, ×ÉÅ ×俺ª¨
«¦Æ×Æ Ì¿½ ÿ ×äÆ ¶íòéî.

2.1.10  ¹° ¹±Ìã ºÒ×Æ ×ÒÅ. Ñ ¦¿º¥ ׿º Ì Ì ¹±Ìè òº³.
×íêÖ Ì ¹±Ìã×ò:

A) °Ë× ×¦×è: ׺ÏÀò, ±ÏÀÖ, × µ¥Ìò, °ª«ÄÑ´±, Æò, ØîÆò, ±ÏÃÏò;
ºÑ×±, À; ÒªÁ; Àª; Áîª; ×Á; íé×; ³Ñ; µòÃ; µÌƬ
þºòé×.

B) ׫è; Ϧè; ºÏ¤ÀÆ Ì×Ñè; À´Àè; ÀÀòîÑè; ÀÙÌÑè þºòé×.

C) ¹°Ò µÅ; ×; ±þ¥ò; Ï¥ò; Àò; ׯ½ÌØ; òé×; ÍÀ; ×Í¿½Ó; ÀÇÖ
þºòé ×îè.

D) ×ÌŠô³ ºò ×èä º×ÝÅ º¢ À¬Å òé×ìÅ ×íéÖ Æ ¬ÒæÅ.

E)  °ÀÌ º¹°äÑ º¥ÍÒ ÏŽ ÏÅ½Ö ÄÓ þºòé ¦ ¦ ¾è ×.

F) ï×è: ï, Àï, ×Ý, ºÒ, ±Ìª òº×íþé¨ ¾×æÅ.

Ì ¹±Ìã×î:

A) ÌÑè, ÌÑè, þºËè, ¾°è äè òºî.

B) , à, ÍÆ×ã×Ö, ©Ì éÂò, ðÒ, ì´°, ÍÆ´þ°è ºÅ½ þºòé×;
ÏÀè, ÿÑÆî þºòé×.
C)  º°ã Þè, ÀÒÍÚè, ºâ«ìè, ¾ÅºÅ, ¡Ìíì, ÁòîÖ ¦Æ¨ ÀÝ
þºòé×.

D)  ºÒ×îÅ, ×鯥 ×ÆÖ, ºª¥ÀÌÅ,  íéã þºòé×.

E) ÏŽ Ìè, Ñתè, ª¦è, ÍÀÒ ÝŽ, ¹², Ñ ¬¿º¨, ²Þ,
µÏ¤Ãª ¨ þºòé×.

F) èãÑè, èãÑè, ×êÆÑè, ×êÆÑè, îÑè, ¦Æ ØÒè þºòé×.

2.1.11 º³× Ì ¹±Ìäò ÇÆ´°Ö, ³Å ³ÆÌÅ þ×°î ×Ò °ºÅ ×Ï´°Å
Ø̱ °íÒ ¯«Å þÑÚ ÆÑÚ ¥ÖþµË ÀîþµË ×ÀîÅ ¶¹°î Ý¿½
þºòé× ¶â¢ÆÅ. ×íêí Àé Ì ¹±Ìäò ÇÆ´°Ö, êØí éäÚ,
Àâ¢, òºÅ, ºÏÁ°Å, À±,  Àî¶éÚ × þºòé ÀË¿º¨þ㨠þµÇÒÀ ½â µòÀ±¿½
ÿ¯¥ Éè Ö×¢ Þ¿½ þºòé µÒæÅ ×ÏÅ.

 
2.2.0 ¹±ÌæÅ òÀÃÅ

2.2.1  ¹° ¹±Ìè Š°¥Ñ»òê °ï´°ïÆ Ï¿º× ÖÒ. Ó þÑ×è
þºÒ °¥Ñ½íì ¥òéî. òì ×俺ª¨ ¶òì °Þíºª¨ Ýòì Ò, ÜØ¥´±Ö þ°
ºà³ »ê°òì À¹³ »ê°Ï °¥Ñ½¥Æ ¶ÒÆ ã°òé³.

2.2.2 Ï×ò Ñ ØîÆ¢ ËÆ, Ñ ¹±ÌÅ À¹³ °Þíº¨òé³. ¹° Øî Ã¦Æ ¹°
¹±ÌÅ Ýòì Ò, òîÏ ¹±ÌÅ À¹³ °¥Ñ¹³ òîÏ ØîÇî¢ ËÆ °Úòé³.
Ü×ì ×ÏÅ Øîäò, ¹±Ìäò °¥Ñ¢þÆ ×ò êØò ÒØî, à´±î,
µ¥´°Æ ¶ì´³òé³. ´°Æ àÒíêî ¯¨, ÏØî´ ±é´±ò ¦¿º¥ÇÖ
µÖÒ°òìÅ ²Æ°òìÅ, ½¯¬ÆÀòìÅ º×ÀòìÅ, Æѹ°°òìÅ °â¹°°òìÅ òñÅ
ºÒ×ì Øþ×´³ ìòþéÅ.

2.2.3 Ñ ØîÇî¢ Ë³ °ò×Þ Ñ ¹±Ì кŠ°òñè ÀÆ ×¿º³ òÀ ª¥ÀÅ.
¨´°¨´³ ´°Æ ¹±Ìäò °¥Ñ òêî ª¦ °î° °òñè ׿ºþ° ÁÆ òÀÀÅ.
Ãí»éØäÖ ª¦, °íþíº °ñÌ«½×î þºã¿ ºíì Ñ ½´±Æ¨ ±éî¨ ÇÑ¿º°í
¦¿º¥Æ Ï¿ºþ° »ÌÌ´° òÀÀÅ. ×âÇò ¹°þ×Ñ ª¥´±ÕÅ Ãí»éØÇÖ ª¦Æ
»ÌÌ´°ÃÅ, ¿»éØÇÖ ³×Ì ª¦Æ ÁÆ òÀÃÅ Ïòéî. ³×Ì ª¥³, ï
ª¨°í þ ¥¿º°Ë ÏÅ ¹±Ì ª¥þã ¤°ØîÆÅ.

2.2.4 ÇÑ »é¿º¨Åþº³ Àòé ÜÚ¥ÕÅ Ó´°¥Ìî ¹° Çþ̨ º±¹±ÏÅ
¹±Ìäò - »ÌÌ´° òÀ´±ò - °Þíº¨ãÅ. Ï×, ×, ݹ°Æ, ºÒî,
Ø¥ÒÆ, ã£î, ¥×î, Ý×î æØÖ °ãѹ³ ˹³ Ø¥Ö ¹° òÀ´±ò
°Þíºª¦îÖ°ò. ÆíÇò ÖÒ ºÏªæÅ ³ ¯ÀÆÅ.

2.2.5 ¹° ¥þÒ¨ êØïþÒ °Þíº¨Å ¹±Ì´°¥ÏÅ ÖÒ³ °¥ÑæÅ ¯¨. ¹° êÚ
¹±Ìè À勵»éØ ¨´°Ñ °ï¢ 鿽 èã×. À若 °òÀÆ ×þÆ ¶ì´³òéî.

2.2.6 ¹° êÚ ¹±Ìè ¥Ö ¹±Ìäò °Þ꿺ª¦î ÀíêÆÀÅ °òÀ ¥Æî.
Ò ÀÌ«Å, ²Ì° þµË, ¨ÀÆî ×Ó, â¹° Ø̱, ²Ì´³ÆÑ, ã´°ãÑ¢, ÀÌ«ØÏ¿ºÅ
þºòé× êØþÒ à¹³ ¥ÒÉÅ ×Ï´³×î; ÇÏ ¥þÒ¨ ÏÅ º¹°´° ¨¿ºî. ´°Æ
³òºã´ °Ïº× ̹±ÌãÅ. °ò êÆÀÇîÖ Ï×ò ´°Æ ¹±Ìã ª¥,
´°Æ ³æÅ ³ÆÌæþÀ °ðª¦Æ ¹±Ìè Ì ¹±Ìè òì ×ñ
êÚì´³òéî.

2.2.7 ´°þÆò °òîþÆ íì ¹±¿ºîÖ °ò Ë°× Ì ¹±Ìã ª¦´°¹³
Àâ¢Æ þºØª¥î, þ× °ò Ë° ÍÆè, °î³ µ¥´° àÒì òºî µÖÒ°ÖÒ
òì «Ñ×ò. ¹° °äÚ ×¹³ ¶ÒþÀÆÖ, ×íêÓϹ³ ت¥òì Àìòéò.

2.2.8 ï Àé òêî¢ ËÆ, Ñ àÒíþé¨ ×âÆ´ °¥Ì, °ò Ì«À
Ì ¹±Ìè êØïþÒ ×俺ª¨ ÀÉÀïÖ, × íÅ °äÚ ¹°Å ºÏÁ°Å þºòé×
þ°òìÅ. °îÖ ÿ¯¥ ÉæÅ ã¢ÃÅ ¥íÃÅ µòÀ±¿½Å ºíé×î´ ±Ý, °ò ×Þ °ò
Ë°×ÉÅ °î³ àÒìÅ µÖÒ³ òì «Ñ¹³Å Ü×ÞþÆ °¥Ñ¹³ òìÅ ×ãÑòéò,
ÆÑòéò.

2.2.9 òÀÑÅ, ±Ïµê òº°ÖÒÅ, Ì ¹±ÌãþÆ ª¦´°ÏÅ àÒíêî Ø¥³
¥»¦¿º°Å.

2.2.10 Ü×ì °¥Ñ¹³ ÖÒ, ´°ÀÆÇí °èæÅ ¹±Ìã ª¨×°Þ´³ ´°ÀÆÚÒïþÒ
½¹³ þþÆ ×â¹³ ÀËÆêÚã Àˣ´  °ä¹³ °ä¹³ ÀàÅ ¶Ò ¯¥Å. »é
´°ÀÆ Ýí þºòì ´°ÀÆ  ÝíÉÅ ´±´³ ÏØîÆ¿½ ˱ òÀ ô±þºì þµ¢
ÖÕÅ.
 °ò ØÍØî ±Ïµê´°äØÖ ¯¨ è.

2.3. Òò ÇÍîäò º°ÛÞè

2.3.1 ¥Ö ¹±ÌªÅ ã ¹±ÌªÅ Ñ×Æî éÚ¶Ò Ïòé³. º¯« ¥Ö
¨´³Øª¥Ö, ÀË¿º¥ ¶íÅ ¹±Ìª ¿º, Àþî¶Òã êÚ´±é㠶촳Å
èã ¹±ÌæÅ Ïòéî. º¯ ¥Ò¨´° ºÏźÒî×Ѫ °ËÀ¿þºì °¥Ñºî ºÒ
ã ¹±Ìè ¥ò×ÏÅ. þ°¿þºòì ¯ ¥Ö ¨´°ÑÅ. ¹° éÚ Ãéè à
ÀÆ° ºàþ° ÓæÅ, þº¦æÀî »é¿½è.

2.3.2 î´³ ¹±ÌãÉÅ þÀÖâ òé ÃéÇÖ ¨ÚÅ ËÆÒÅ. °îþÒþÆ ì
íéäè þ°òìòéî. Ü×Ï íéäÅ °íÍÆ Ì-Ì  ¹±Ìäò ª. Ñ íéäÇÖ
½×Ñ, ´°Æ ¹±Ìäò ª, × ¶ì´³Å «ãÉÅ êÚ´ ±éòãÉÅ ºíì
°îÖ ÀÉÅ ¾±ãÉÅ ºíì Àâ×Ñ.

2.3.3 ´°Æ ¾±äò ×ãÑ¢þÆ, °¥Ñ¢þÆ ×â òº³. ½¹³ ×±òé íéäªþíº,
Àòé ×â.

2.3.4 Àï¥Ú¥Ö ¨´°Ñ î×ÏÅ ¹° ì íéäè ½Å ±éñ¯¨, º×Å ¯¨. °îÖ
Ì ¹±Ìã ÌãÚ °ä×êØí ¯¨ ÀàÅ ±éñ¯¨. ï Àï¥ÌË¿ »é¹³ íéäè ¸ÝÉÅ
±éïÖÒ°Ñ, ×íéääþÒþÆ ¥¹³ Ì ¹±Ìäò ªþÆ ØÒ «´°×Ñã,
½¯¬Æ º× ¹°î íé×Ñã, µÖÒ³ ²Æ³ òì ¹±´³ ѳ¿ ºÑ´³ àÅ
±éîíé×Ñã, ÆÀ פŠò»òÀ þºòé «þ㨠°ò ¢´°° Ü×ìÅ ¥ÉÅ
×êÆÑã´ ±â×Ñ. ºíºÒ ©ÌÀî ñº×ª¿ »éþ, ×Ѫ Àï°¿º¯½è ×¹³ íéäè
½Å ×Ë¿½ ª¨Å, º×Å ÀÉÅ. ðƴ±Ö Ò×êÆÑã, èãÆÑã,
èãÑã, íºÞ¿º×Ñã, ¹° ²íÅ ¤°×Ñã Ï¿º×Ñè ´°þÆÌÅ.

2.3.5 ï ´°Æ º×´±í þÝÉèã ºíéä ÇÍîþã ØÒãÅ. Ƴ Ë°ÕÅ
Ìíéäè ½Å º×Å ×̳ ¥, éêר °¥Ñ½¥Æ ÀÞ´±éò ÖÒ° ØÒã
¹° ÇÍîè.

2.3.6 «× ÏäÓϹ³ äÀÆî ¹±Ìäò ÇÆ´°Ö °í´° ¥ÕÅ êÚÅ ºíì,
º°ÛÞè ¥¹³, º×Šñѹ³ òñÅ ºÒ Æѹ° ¸¯¬Æ ¹±Ìã¿ ºíì ±éïí ѹ³
ºÍ«À ×ãÑ¢ Éíì æØÖ Ñ ÆÑ°Ì º×´±Ö À勵 »é¿½ ¥òéî. ¹° »é¿»þÒ°ò
º× ñѢÇò ÖÒÉŠæÚÀÆ Ã´±Æ¿ ºíêÆ ÃòîêÚ ºìÅ ±éñÅ ª¨òé³,
Ì íéä ×âÆ ê¹³ ØÏÅ»¢ ÖÕÅ ¶ÒÉÅ ´±òé³. º¯ºªþ¥¨ ¦Æ ×â
ÃéÉÅ Ï×òé³.

2.3.7 Ü×ì ª¥¿ºª¨èã, êØî Õ´± ¶íÅ ã ¹±Ìè °Ï´þ°ÑØÖ ØϪã
à°¿º¨òéî. ´þ°¨ ×íêò òîÏ×Æ ×俺þ¥ µÎ ×â, º¯ºª¨ ìè,
ª¥ ±ª¥è, Ż̰Æè, ¥è  ÍÆ ÍÆè, ±ÏØÝè, º¯¦è þºòé×.
×íêò èå¨ã ¨ÅºÅ À´°Ö; ¨Åºè ºÒ ¦ Ñ ¦ À´°Ö, ¦è ºÒ ¦
µ¥òé À´°Ö þºòé×ÉÅ °þî¨ ×ÏÅ ÌÆí þªº¨æÀÅ.

2.3.8 ï ×âÆ´ °¥ÌÚÅ, À ÇÑ ×ÝÚÅ ºíºÒ ÍÆ㢠˳ òºÅ ³Ë´³
êÚ ºéÚÅ  ºÏè þ°×¿º¨Å òº±ò °í ÝÚ, °ÞÖ, ´°ÞÖ, °Þíþºª¥
òìŠ׬ºÅ òìÅ Àòéî. ×íêò þ¥ êÚ ÆÖºª¨ ¹±´°Ö, ¶î´°Ö, ±ª¥Á¥Ö,
Ãòñ«ÑÚ ºéÖ, Ñ°Ö, Ñ°Ö, òº×íé¨ Òþ㨠°¥Ñ½¥Æ à°Ö, º¦´°Ö, ¥Ö,
º¥Ö, ´±ÌÅ ²ª¥Ö, Ò ×¦´°Ö òº×Å. þÀÕÅ °Ë× ¹°îÇò àŠ׫Ö, °ÝÖ,
Ñ¢´°Ö, ±Æï´°Ö, ¶ª¥ ¥Ö þºòé×ÉÅ »éÚÀÅ.

2.3.9 °Ï´þ°ÑØò ØÏªè ´°Æ àäÖ º¯ºª¨ ìäÖ Æ³ Ï×ò Àª¨
é¹±Ïòé³ òì î×Ï « Ì¿½Å À鿽Šþº ×俺¨´± ª¨Å.
 
 

                                                                            HOME