º¥ÒÅ 3:   À¹±ÌØÆÖ

1.0 À¹±ÌæÅ ºÏè þ°íéÃÅ

3.1.1 ¥í íì ¹±Ìäò ÄÒ¿ºÏè ´°ÀÆ; êÚ ¹±Ìäò ÄÒ¿ºÏè ´°ÀÆ.
ï ÜØ̯¨ ÀÆäò ÄÒÀ ¦Ò ñÅ ³ÀÆ Ï °ïòì þ°òìÅ ÌÌè
º±¹³ ê×Ë ¶íÁ¥Å ´°ÀÆ òìÅ, °ñãË ¶íÁ¥Å ´° ÀÆ òìÅ òñÅ
ºÒ×ìÅ èãÒÅ. ´°ÀÆÇÓϹ³ àòé ºÏªþã °ñè, °×Ìè, ½×îè,
þºè òé×ì ºíºÒ ñ¾±ª Ì«Àòéî. ´°ÀÆÇÓϹ³ þ°òìº× êںϪè:
¹°î ª¥è, îÚ ªè, íºîè þºòé×íþé¨ °Ë×צ×è ×íêò °Íîè,
´°ÍîãÖ Å °´³×¢ ¹°îè, ´°è, þÀÒî ñ¾±è þºòé×íêí Ì«À
¶íòéî.

3.1.2 òéê ÇÑäÓϹ³ éê ÇÑè, °îÉ ¥¹°ê ÇÑè ×Ì, ¹° ̯¨ ×
¹±ÌæÅ ´³×ÏÅ ÃéÇþÒþÆ °Þíº¨òéî. ¨òé ¥ÓíÅ êØò ºÖþ×ì
Æíºª¦íÅ Ñ Æ½ Ï¿º³ «×ÏÅ Ñ ¯ÀÆÅ. ÖÒþÀ ºÖ× À¹±Ì кãÖ
×°Å.

3.1.3 ï À勵»é¿½ ºíé ÇѪ Ò °ï鿽è èãî. ×íêÖ ÁÚÅ ÃÆÀî³, ´°
ÀÆ °ñØî¿ ºÏÅ ´°±Æ Ýòì ´°ÀÆ´ °ñ×þÆ ¥Ò¿ ºÏÅ ×Ë¿½ ¯¨ òº°
ê×°Å. ¥þÒ¨ Ϲ°ÕÅ ±Ö °¥é³, ´° ÀÆ´°ñØÖ º±Æ³ Ýòì êÚ ¹±Ìþã
ØãÅ À¹±Ì´°ñãþÆ °ò °ñã ¯¦ÒÅ Ñ ×â ¶Ò °òîÖ ¥Æ
¦Æ×òì òì ê×°Å.°î µòé «Ñ¹° ºÍÆÑþã ϻ鿺ãÑ Å. Àï¥ »é¿»ÓϹ³ ѹ³ Ýòì °Ë׿ »é¿½ ¥ÉÅ ÃÆíþÆ °ÅÃÆíÆ ×âþ×þÌ ´°ÆÑ. ÅÃÆíÇÖ  ×íêƥ׳ ¿º¦ òé þèØÉÅ àòé³.

3.1.4 êØþÒ, ÏäÓϹ³ ×亪¨ ÇñÅ òñŠ̹° ¶ÒÇþÒþÆ ÏÅ ¹±Ìкäò
Àéà êØî ¯¨, ÇÑè ºíºÒ °´°Å þ°×ª íº º¥´³ Àâòéî. ÏØè ¨ ª¦
 ×âòéî; ºÅ½ þºòé× ×ãþ°¯¦ °ñèþã ×âòéî; Âòè °Àþíé ÿÑ×ãÉÅ
¶Ò×ãÉÅ þ°Ñ¹³, ¡ÝÓíþíé ÃéÇÖ ¥Õ쿽㿺íì ºíºÒ º¥´³ ×âòéî. Àï¥Ñè Ù¥òìÅ °í þׯ¦Æ º¯¥è º¨è ÀíìÅ îÆ ×±è òìÅ, °Þí¥è, ÖØ
¥è, ËÚ Òè °íÍÆ ¹±Ìè ÏØè ÀíìÅ îÆ ×±è òìÅ; ºÆ«Å ËÆ
ºÖ× ×îè, °¥Ñ½ èã ×îÓþºòé ÏØè òìÅ; þºÍª¨ °í þºÑØÀîè,
¿ºÖè, ê«è, ×òÒè òìÅ òñÅ ºÒ×ì ¹±Ìã¿ º¥´³ º¥´³ ½³ ½³
Òè ¯¨ ѹ³ ѹ³ Öòéî.

3.1.5 ´°Æ ¹±Ì¿º¥¿½ãÉÅ °ÚÅ À¹±Ì ×ãÉÅ  ºÑ´³ ×íêò ÄÒþתã
«ÏÅ þº³, Š¥íéñ×Ö ×ÏÅ Ò ¥´°¥ã ÿŠ꿽¥´°Ë × Ïòéî
 òì °ä×òé³. ÖãÖ µ¥¹³ òþé ¥´° ¥ þׯ¨Å òé ª¦ò ÿþÀ
ѱäò º¥¿½. ¯ãÖ Àª¦ÕÅ ºÑ´³ êÆþׯ¨Å òé ª¦î ÿ, ¸¯ºÏ
°Òþµ þºòé×íêò º¥¿½. Ø¿½ÒîÖ ×ÏÅ ª¦î ÿ °Òþº, ÓºÏ,
×îÓ þºòé×. ¥Å»ò Ãò ¶â×° Àª¦ÕÅ êÆþׯ¨Å òé ª¦ò ÿþÀ °Òª
ÏØè.

3.1.6 ò Ü×éî ¥Ò ¥¹³ êÆþׯ¨Å ñÅ þת òé þèØ Ý, ¥Ò¥¹³ ÖÒ³
¥Óòê Ñ×Æ À¹±Ìк °ñ׿ ºíì, °ò×Þ ¶î´° ¥´±í ¥ò ÖÒÕÅ,
¶î´°° ¥ò ¥¿½Ï ¯ ±é´±ò ¯º³Å, þª¥ÕÅ ñºØ´°ÕÀ òñÅ °î¨ ´³
×ÏÅ îÆ ¯´±þã¨Å ×Ýþׯ¨Å òé ÄÒÛ¹³ Çþ̨ Ò¹±Ï¿º°Ö òì êòþéÅ.
×íéþÆ ´°Ñè µ¦è òì Ý´³ ×íé ¥Ò µ¦, »Ò µ¦, ÞÃî µ¦ òìÅ
»é ×íêíÅ °ÌÀ ¶íŠϵ¦ òìÅ ×´³èãîÑ.

3.1.7 ¹° ÄÒ µ¦è ´±Ö Ïþ× °ò ºíºÒ ×ãÑ¢è. ½¥ºÆÑ¢ æư °×Ìè
°î¿ ºíì ѹ³ ÆÌ, »Ì¬ãòéî. ºíºÒ ê±éã¿ ºíì ѹ³ éêÚ ºíé
ÇÑã Æѹ±¥ Àï¥Ñãòéî. °í¨´° ºÍ«À ×ãÑ¢Æ, ¥Óòê îÖ ÇÑ À¹±Ì
кÀþ×, À¹±Ì´±ÏþÀïÆþ× Æ ¥ÒÖ ×ÏÅ ª¨è ÿ ×àÅ Ñ ¶ÒÆÅ.
Æòé ÄÒÛ¹°ÖãÆ µ¦è ´°Æ ÆÑÚã þµ òÀã àòéî.

3.1.8 ¹±Ì Ó´°¥Ì òÀÅ òì ¯¥Ö, ̯¨ ×Æî òÀ´°ãè Ï¿º° «ÒÅ. òì ¥íéñ °ÏÅ ¹±Ì´ °¥Ñ ź¹°Å. »ê°òì êÚè °ÏÅ ¹±Ì´°¥Ñ ź¹°Å. ðҰ  °ñòÀÅ òìŠ̯¥×° êÚòÀÅ òìÅ ¯¥Ö, î´³ÇѪŠÜØ̯¨ °òÀæ¥Æ òÀäò ź¹°Å ¯¥î´ °Íòé³.

3.1.9 Ư¨ °ñòÀ ź¹°Å ÿòéþ°, ¯¨ ¥Ò¨´³ êòé ¥¿º¦òê, ¥ÓòêþÆ
Ò ¥ª¨äòêþÆ ºíºÒ ê¹³ ÀàÅ »é¿½è ×¹°¥ÉÀî´ °Íòé³.

3.1.10 °ñòÀÅ ÿÆ òÀþã ؤ£îÒÌÅ. ×Ѫ ´° ÀÆ ¹±Ìкþ㠥Ž.
ÒÅ ¥Å Æ×íé ¶ì´³Å °ñØÖÒ³ þº, ÒÅ À¹±ÌצØÖ òì ×ÏÅ þºìÅ,
´þ°¨ ¶â¹°³, ¶â׳, ¶ÝØÏ¿º³ Æ×íé ¥îêÉÅ þºìÅ ª¦Æ×Ñã Ï¿ºÑ. Ïòé ÀÒÅ ±þÌ°þÀÆ, ´°ÀÆ Ò ¦ã, ºíºÒ À¹±Ìк㿠ºíì êƱϿº° ê¹³ ¤ ¶íòé ±þÌ°´° ÿ×Ñ.

3.1.11 ¥íéñ ÖÒ³þº ª¨Ò ª¦¥ «ÑÚ ÖÒ°×Ñã, ×íé ¥¹³ þÀÒî
¶ÒÇÖ ±Íòé À¹±Ìлã Øã×Ñ. ÇñÅ ±þÌ°Å  Ï, °îÖ êÆÀ
Ï °îÖ ê¿½ÒÚ«ÑÚ ÏÅ òì «Ñ. îÚ ªäÖ ×ÏÅ À¹±ÌÚÒþ ×Ñè
Ò. éÆÏãÖ ºíºÒ þ°×צ×ã¿ ºíì, þÀþÒ þÀþÒ òì æØÖ ±þÌ°Å ÃíêÕÅ ÿ,
¹° þ°×צ×æÅ þׯ¥° é×þî¨ Ì¯¥é Ò¹³ ×þî¨ ÃíêÕÅ ØÆ»´³ ÏÀÉ¥ò ¶òì ô± þºì ¥òéî.

3.2 °Ë×è À¹±Ìкè

3.2.1 Ü×ì Ñ °ñ, ´°ÀÆÆ Ñ À¹±ÌÅ ÃÆ×°Ö Ï×òéþ°, þ°¿þºòì Ü×Ï
þ°×צ×ÃÅ ´°ÀÆÆ À¹±Ìкè ÃÆ×°Ö þ°òì×î. °ñòÀ´°ã(ÀÆÀÒÅ òì
éÒÅ) °Ò´° ¶ÒÇÖ µÀ ´± ¦Æ×þÆ þ°×צ×æÅ °î¿ þºòé »éÚÅ.

3.2.2. þ°××¦× ¶ÒÇÖ êØò °Þíºª¨ ¶ÒþÆ ¶ÒÆÚÅ, ´°ÀÆØÏ¿½Å º¹°ÃÅ
Ï ê³ÁÖÒ³ ³Ë° ÏÅ. ºíºÒ À¹±Ìצ×ãþÆ¿ ºíê °ò ³×, °íÍÆ
«ãÉÅ ê±éãÉÅ ºíì, ½±Æ° ºíºÒ íì ±þÌ° À鿺 ÃíêÕÅ ÿ ºÍ³ÝÅ
òÀ.

3.2.3 ¥íéñר´° òÀæÅ ¹° À¹±ÌÚÒ ×â ñº×Å ÌãÚ ¯¨. ¿º¦ÆïÖ:
îÚè ªè °ÏÅ ñº×è ´°òÀÆî×Å. À¹±Ìצ×è °þîÆ ºíºÒ
íº³Å, °ò×Þ «× ÿÅ µ¥ºéÕÅ ¯¨. òïÒ ×ãÌ, ÀÌ«´±ò æØÖ ´°Æ
òÀè ¯¨Å »é¿º¨Å þº³ ¥íéñØîÖ ×ÏÅ Ò ¥ ª¨äòê À¹±Ìצ×Àþ×
×â¹³ ºíºÒ ½±Æ ñº×ã¿ ºìÅ ×Ë¿½ Àòé³. Ò À¹±ÌÚÒþ× À¹³
¥íéñØòê Ò ¥ ª¦òê ¤Ì¤ ˳ ºíºÒ ê¹³ ÀàÅ ×â Àòé³.

3.2.4 ¹° À¹±ÌÚÒ òÀè, ´°¿½Ï¥Ñè, ¹°Ï×Ñè, Ø´þ°ÌÑè þºòì ¶î´°
¥´±Ö ¶î´° צØÖ þ°òìÅ íéþÒ¨ Øã×Ñè. ×Ñã Æ¿½Ï¥Ñè òìÅ éÒÅ.
Áò¹° Òè þºÒ, ºê½Òäòê ¯¨ þª¨ íì ×´³ Ãѹ³ êØî ×Ñòé
ºÏªþ㨠µ¹¶ÆÀ ¶òéê¹³ þ× ´°êØî´ °ØÑ´³ þ×éòìÅ êÆ°
´°¶ÒÆ°×, ÖÒ°ÚÒÒ¤ òì «°×Ò ¯¨ êØî¿ ºòÀ¥ ºÏ
ÆÑ×Ñè. ³þºÖ ïò, ÀÞ´±éò ´±´° òÀæ °íÃò þ°òé° ê×Ò¤
¹°îÆÒÅ ÀÞ×Þ ª¨×³þºÖ ò. îÚè ¶éÆ ×Ì¿ºíì, °ò×Þ ºê½Òæ
ª¥° ºÒÚ¯Àã ÀéÆ ½°¹³ ¥¿º° êÆ ×Ï׳ þºòìÀÅ.

3.2.5 꿽 Ò ªþ¥ ª¥, °ò×Þ ×ÏÅ þתþÆ þתÆ, ª¨Ò ª¦Ö Ùâ´³Å
òÀ´°ã Ýòì, «× ÀÒÅ Ýòì. ï Þ þׯ¦Æ ÀÒÀ ±þÌ°þÀ ¶í, À¹±ÌÚÒ Þ¿º¨Å ÀÌ ÒÅ ×Ì °¥ÏÅ º¯½¥ ¶´±Æ ¡Íã ×´ ±àÅ.

3.2.6 ¹° ¶´±Æ ¡Íäò ñº×Å ¿º¦ ÀÉÀïÖ ì³Å. °ñר´³ íÅ ª¨ ÖÒ³
þº, »é¿½Å 鿽ŠÖÒ° êƹ±Ì кþã °îŠƽϥÑã ×â×Ñ. é×ò
±ÏÚãÅ ºíìÅ À¹±Ìצ×þã´ °Å ×Ñ. îÚäÖ ªäÖ ÌãÚ ×俺¨Å ½Ì«ÚÏþã
°Å ×Ñ. ¯«î, Ò׬Æ, þºÆ, ¾°À, Ìî, Ìî òñÅ ³ þºòé
À¹±Ìצ×ã, é×ò °î³ ±ÏØãÆ¥Öã µ¥´³°í ÏØÆ À×Ñ.

3.2.7 ×Ѫ íéÖ òº³ µ¹¶ÆÀ ¶òì, °ò ¨´° êƹ±Ì צØî ´°Ë ê×°Å.
ª¥ ÀƯ«ò Ïר, ¹° ¹±ÌÅ °î, ¥Ò¨´° òÀþ㨠¥ ÏÀÉ¥ò
¶òì °Þíº¨´± ¹° ¥ÒòÀæ Ñ ñº×Å °ÏŠô°þî °ÃÅ ÜÚÏØò ÆÖ»î
µ¹¶ÆÀË ¶òéêÉÅ. °Þíº¨Å Àï¥ò, °îêƳ °òî Õ´³Å ¯«ò צØî
ÀÒÀé¿ºÖ êƳ, °ò×Þ Å ÆÖã´ °ò ˳, ¹° ÆÖãÖ ×ÏÅ ºÒòäÖ
ºê½ÒãÖ «Ì¿º¨º×íé «Ñ¹³ Àâ×ò. »é ñѹ³ Ñ ´°îÆ ºàþ°, °ò
Ü×ì àÆ°í Ì«Å °òñè þ×´³ °òîêþר Ò¹³ °Þíº¨´±Æ ¯«ò ñÅ
À¹±Ìצ×Å òì ê×ò.

3.2.8 Ü×ì µ¹¶ÆÀË ¶î´° ¹±Ì צØî¿ ºíì, ¶î´° ã´±Ö ¥ÓÖ þ×´³,
(´°Ñè ¨Øª¨ ¨ ºË׳ þºÒ) ¹° òÀã °Þíº¨´± ¹±ÌצØò ÆÖ½ã
ê°þÒ À¹±ÌÚÒ ×âÇò ºÏþµÅ. ´° ÀÆÍÆÚÒÖ ºíºÒ »éØè ¨´³, ¨´°
»éت´ ° Ñ Òî ê¹³   °í´°  êÆÀ ÿ׳ þºÖ, ´°ÀÆÚÒÖ ´° ¥ÒÆ
ºíºÒ ¹±Ìצ×ã¿ ºíì ×þÆ °î, »é¿½  鿽 òº°í º±Ò Ñ ¹±ÌÚÏ´
°î°Ö, »é Ýòì òîòì °î°Ö òé×ì ×â¹³ ³×Ì «° ½×îÀÒ¯¨
êÆÀ ÿÅ Ë°þÒ Å íéÒÅ.

                                                    HOME