º¥ÒÅ µ: °¹±ÌØÆÖ

1.0 ¥íéÞÖ ¹±Ìè.

4.1.0  êþר º±òé ¹±Ìè, Ñ ±Çò ×Þ êØò °ÞÒ¢ Õ´³Å, îÖ °þî
°ÞÒ °¥°ÕÅ, °¥Ñ°ÕÅ, ¶ì´°ÕÅ ËƳ. °í íéÕÅ ¹° íéÒ´ °Ï׳Å,
°¥Ñ¹³ Ïè׳Š»é ¶ì´³×³ÀÆ òîÏ ×Æ Æ×¹±Ìè òÀþר ¹°
êÚƹ±Ìþ㨠¥ò º±¹°þÒþÆ, òì ¶â¢Æòé³, êÚ º¥òé³, ´°ÀÆÚÒÖ
Ñ °ñ Ï×òé³. ¹° Æ×¹±Ìþã êØî, ¥Óî, ¥Õ쿽ã òñÅ °î¿
þºòé »é×íéÉÅ Æ Ñ ÇÑ ÇÑ´³ ×â¹³ Ø °Úòé³.

4.1.1 ×íêÖ ºÒ×Æ: 1: × ¹±ÌÅ, 2: ºê½Ò ¹±ÌÅ, 3: Ì« ¹±ÌÅ, 4: ÞÚ ¹±ÌÅ,
5: íº´± ¹±ÌÅ, 6: ØÏ´± ¹±ÌÅ òé×ì. ¹° ¹±Ìè þÀÖ, °Ì« ¶ÒÇÖ
òÀæ ª ÖÒ. × °þîÆË ÆÖºª¨ ¥þÒ¨ ÇÑè µòÃéÇÖ ×â¹³ ºíºÒ
ñº×ã¿ ºíì þÀź¥ °Úòéî. ¹° ¹±Ìè à Æíºª¥þÒþÆ êØî
Õ´³Å êƹ±Ìè à µòé µí±éþî¨ Æíº¨Å. ÖÒþÆÖ þѹ³
ÆÖº¥°ÞÉÅ.

4.1.2 íéÒ´ °¹³ Éè ØÏ´±Æ´ °ÏÅ ¹±Ìè °Ë×ãÖ ª ËÆ¿º¨òéî. ¹°
°Ë×è êþר Ò¹³ ¶íÅ ê×, ´þ°¨ î´³ °ËתŠºÌÀÆ ºÌ×þî¨
ò괳ŠÜ×ì Ï×Æ ÇÆþ㨠ÆÖº¨òéî. °îÖ þÀÒî ºÌ×ïò «ª
ªºª¥×Æ ÆÖº¨òéî.

4.1.3 ´°Æ ¥ííì ¹±Ìã °Þíº¨´³Å »êþ°Ñ ×Æ º³ ¹±ÌæÅ Ïþׯ¨Å.
×þÆ Ï×ò ×, ºÒî, Ø¥ÒÆ, ã£î, ¥×î, ØÏ´°î, ºíºÒ ºÏ×è
×¹°¥×°íÅ, 豮 ºÏ×´±íþíº ºíºÒ ÆÖã ½Í×°íÅ « »é¿»¿º°ÚÅ
Øãòéî. ª¥ × ¹±ÌÅ ×âØò Ã¦Ú ×Ì °Þíº¥, ØÏ´± ¹±ÌŠإҿ ºÏ×´±Ö
×俺ª¨ ØÏ´°¿ ºÏ×´±Ö ÆÖº¥°Þòé³.

4.1.4 Ü×éî º³ ¹±ÌæÅ ¯«íé×Æ, òêÖ òì òé×ì ¥ þÀþÒ þÀþÒ
òì »Ìº¤´°þÆ Õ´³Å ×íºÀÆ þºÌ«þƨ òì×° ¨ ¶íòéî.

4.1.5 ¹° Æ ¹±Ìè Á´³ Ñ òÀÚ¥ò ×ÏÅ ¥íéÞÖ ¹±Ìã ´° ÀÆþƨ
Ò¹³ °Þíº¨´°´ °¥°þÒ »é¿º¨¿º°Å. ¹° ¥íéÞÖ ¹±Ìè Ϲ³Å Æ
¹±Ìè Ò, À̫ŠźØòé³.

4.1.6 ×ÉÅ é×î³ ¯× ±ÏØãÆ¥Öè ×ÞÉÅ º¤ Ï´±Æè ×ÞÉÅ éÆÏãÖ
´±¿ºîþ×ÆÅ.

4.1.7 ¥Ö µÒ éØòêÉÅ, 㢠´þ°¨Å ×â¹³ µ¨µè Ø´±Ï¿º°í ¥íéÞÖ
¹±Ìþ㨠¹° ÀϹ³ ¹±ÌæÅ ¢ ¹±ÌæÅ òñÅ ³ þºòé »éÚÅ
þׯ¨Àòéê. ×íé °Þíº¨´³Å º³ ¹±ÌæÅ ×íé °Þíº¨´³Å éÆ«
×Þ ¯¨ ÖÕÅ °Ë× ´±äò ÏæÅ þ°× òéê.

4.1.8  °í Àé Ïè ´±ãÆ ÌÑè, ÌÑè, Ú«Ñè, þºË»è, ¾°è
 þºòé×íé¨ °¥íéÖ, °îÖ ±ÍÅ «× ÀÒ þÑÆÖ Ïòé íéÕÅ
ÖÒ³ þº, º¦¿º¦Æ ¹° ¹±Ìè ÆÓݹ³ ¥Ö þµËãÉÅ ÀîþµËãÉÅ ¯¨
×¹³ Ò ÀÌ«À¥Æ¢ ËÉÅ òéê.

2.0 ¯¥Óï ¹±Ìè

4.2.1 °¹±ÌÅ òº³, ¶òêÒÅ éÆÏã Æþ°þ×Ñ ×Æ ´±ÆÖ ºíì ºíºÒ ˳
 Àâ×°Å. Ïþ㨠½«Ñ¹³ íéÒ ª¨×°Ö, °î ¯¥Óï þÆÅ, ×þÆÅ,
»Ì°þÆÅ òé×ìÅ þÀÕÅ °¹±ÌÒ òé×ìÅ Ý¿º¨òé³. °×°òé¢ Ë³
¯¥Óï ª¥¿º¨×°Ö, °¹±ÌÒ î¿º¨Å.

4.2.2 Ò´±Ö ÖÒ íé֪ŠÄÒ ¥ Ï¿ºþ° ¦Ò ¨òé³. ±×ÀÆ
ºÌ×ò °ïí º±Æþ×°ò ± ع³× ØÍÆ, ×Å µ°À ØÍòé³. × ´°ÀÆþƨ
°¥Ñ½íêÏ ºÌµ°Å ºÌع³ òìÅ, ´°ÀÆþƨ °¥Ñ½íêÏ ºÌµ°Å  ºÌع³
òìÅ ºÌ¿º¨òéî. ºÌµ° ºÌع³Øò ºÖþ×ì ½«Ñ¢ צ×þã ±, ×ò, ´°Ø´°,
°×ò, Ìò, Æò, ±ÏÀÖ þºòé ×°´³×ãÅ. ×íé ±ª¦´þ° é×ò ¹° Ò
ª¦¿ º¥òéò.

4.2.3 ÖÒ À¹±ÌæÅ àÅ ¶Òþî ¦Ò òº³. °ò кŠÌÀÅ. êØîÖ
êÆ¦Æ Ã¦×î ¦ÒÇò кŠ³þ×. °îÉÅ ¥¹³ º À¹±ÌÚÒ ½þ×°ò
ºÌ×ïò °íк êÚ ´±ÆÅ, ×£îÅ ´þ°¢ ¥ÏÅ.

4.2.4 »é¿º¨Å ÖÒ ÇѪÅ, ×íêò »ÌÌ´° òÀ´°Æª¦, ¯¥Óï ª¥Å Àòé³.
°îíéò × ÇÑ ×â¹³ ºíºÒ ËÆ Ã¦òé³.

4.2.5 ¯¥Óï ¹±Ì´±ò ÄÒצ×Å Àþ×ªÆ °Þíº¨´³Å צ×ÀÅ. ³þ× ¹°î
ØÏ´± ¦þÕ׳. ¯ãË º¯ãË¿ º¥´³, ×Üþ×ì ×Æî ¥ÒÉÅ èã´°ÉÅ
þ°íìØ´³, Ï×Ì Ï×Ñ ÝØÏÅ» ÒØ ËÉÀì Àþתã à¿», °ò×Þ ±ÏÀ«Å
˳¯¨ ÖÒéÅ µ¥´±, ݹ°ã¿ ºíì ×ãÑòé ¡â¶Òã Ï×òé³.

4.2.6 ¹° ¯¥Óï ¹±ÌÅ ×俺ª¨ ±éòº¥ ÆÖº¨Å þº³, ¥Ö ãÀ¿ºÓÚ¥ñÅ,
µÖÒ Ùì¥ñÅ ±àÅ. ÆÑÚ ä±Ö ×Ì°°Ë, ¦îÀî Ý¿»í þׯ¦Æ íéÒ´ °¹³
°Ú×°ÉÅ ÀÉÅ. þµËè ×¹°ÕÅ ×íé ä±Ö ÙⴳŠ´± ¥Æ°ÉÅ ¥Ö ÏÅ.

4.2.7 ¹° ½´±Ì ¥«Æ ت¨ Ýòé À °×´°í ¹° ¯¥Óï ¹±Ìã ¯þ¥,
é×ò ºòÀäÑ »é ºÒ ÌÌÀäÑ ³«Æ µÖ, ðŠ¥Óí ̹þ°¨Å ¡ÝÒ´
þ°íìØ´³, µ¨ÒÅ ãÀ¿ ºÓÚ¥ñÅ Ùì¥ñÅ ×â¹³ ÀÝ ÏèºÓ¿ºò. ¹¶ÒÇÖ
Å þÆþÀ ±ÏÄÒÑ ìÅ ºÍÆþÆÀÅ. ±ÏÀ«ã ÀéÆ ¶íÅ ÌÌ Àäþ̨
ºÒ µ¥¹³ ¯þ¥ Ï, °î ñºØ¿ºÑ þºÍòºÅ Àâ×þ°¨ ð¿ºÕÅ ¯¨, ãÀ
Ùé¨ ±â¹³ óÀÆ ×òì ÆíÍÆ ºÒ ºÏÅ º¬ã¢ ˳ ÀËÆî ×´°¯¥î´
±â×Ñ.

4.2.8 é´±ò þº³ îÚãÉÅ, ØÞ¿½ ¶ÒÇÖ ¥¿½Ï ¯ ±é´³ ¸°ÖØÞ ªãÉÅ
°Ï׳Š¹° ¯¥Óï ¹±Ìþã òéê. °í¢ òì îÚè ªè Æ×íé
®Åþº³ ÄÒ°Ì´þ°¨ °¥Ñ½¥Æ ÏÞÉÅ ¯êÉÅ ÒØ Ë³ ÀàÅ ¶Ò
°ÆÌ Ï¿º³ þºòì × Øã×°Å. òñÅ ºÒ °¥Ñ½æÅ ¯¨. ˹³ °ä.

4.2.9 Ư¨ Ñ ¯Àñ À¿ºÖ ª¥Å ´°ÀÆڥŽ ÀäÑ ×Þ òº³ þºË,
´°ÀÆڥŽ ÌÌ ÀäÑ ×Þ òéòéþ°, ³ ºà³ ¥Óò ×Þ ¹°îØÏ´± òº³ þºË,
Ï´±ò ×Þ  ¹°îØÏ´± òé, ÀË£î¿ ºñ×Öã¿ ºÒ º¥¿½è ã ª¨
½é¹°Ì¿º¨òéî.  º¯æ ÌÌ ÀäÑ ¥´±Ö þ°×Ñè ×¹°ÀÑ×Ñ.

4.2.10 Ü×ì Àƺ¹°Å °Ò´³, »é ¥íéñþר ×àÅ ¶ÒÆ íºØÅ òÀ´°ãÆÉÅ
°Ò´³, «×ÀÒÃÅ ÿ ±þÌ°þÀ ¤ ¶íº° º×´±Ö Æѹ° òÀè
ؤ£îÒÌ,×ѪŠ¯¥Óï ¹±Ìè ¯þ¥×î ¯¨ òº°Å. Çò ×Ñè
ÒÅ ±Í¹³ ÀàÅ ºÌòÀã Øã, °í´°, ¹° ¹±Ìè ¦Ò ¹±Ìã
Ø͹³ À¹³ ºÌñ«ÑØò î´°ÉÅ ñºØ´ °ÏÅ. Àþת ÖÒ³ þºË ب±
þתþÆ þ×ªÆ Àòé³. Àþת ºÍ«Á´³ ب± þ×ªÆ Àê °Þíº¥,
°í´ ° ¯¥Óï ¹±ÌæÅ Ø͹³ ¦Ò ¹±Ìã´ °Þíº¨òéî ò.

                                                  HOME