º¥ÒÅ µ: °îØÆí ´±Ìè
 
 

1.0  Ïè ×ÝÅ Ï×Þº¨Å

4.1.1  ¹° × ºÆ´° ´±Æ Ư¥ÕÅ, ×ò ÏãÒòê þ×ì
Ü×íéñÅ £îÅ ª¥³ òºþ° ×´°¹° þªº¥ ÌÖ
ÅÀÆÑ ±ÏÄÒÑ Ò´±ÓϹþ° Ϲ³ ×Ï׳ òº° þÀí¯þ¥Å. °ò ¦¿º¥ÇþÒþÆ
×£î þº°´±Ö £îÏ ×Þº¨Å ×í½ì´°¿º¨òé³. é×þî Ñ ÍÆÑ ÄÑ´°À
×¹³ Ãò ¶òìÅ »ò ¶òìÅ þµÌ ×亪¨Å £îÅ ½ª¦ Ïæ×ò òé
Ï´³ × ´°¹° ºÌźÍÆ´±Ö Ñ ×Õ×î ¥´°¿ ºéÒÇíì. ×£îþº°´³ ª¥Å
¡´±ÌÅ Ü×ì °î ×í½ì´³òé³:

  ŽÒò þ×¥Íò Æѹ°î ×ãѹ°î´
  °ÅÃ°Ö ÏÚÀË´ °×´±ïÖ «Ñ´±Øª¨
  òïÆÅ òÀÇò ÌòÝÖ ÕþÀ.

º¢ÆÅ º¯®Ø é×ò ÏÃÀ ×俺ª¨ ºíºÒ °×äÖ ØÝ×´³ ´°À,
³ºà³ òïÆÁòê  òþé ´±ÏÅ é×þî¨ òê´³ ¶í Øãƨ×ò òòéÑ.
Ü×ì ÏÃÀ £îÅ ½ª¨×°ÉÅ Ü×ì ØãòéÑ.

  ÀË£îÅ °þî ØãÉŠؤ£îÒÑ
  ¤£î ¢ÒÑ Ï×Ë-- Àˤ£îÅ
  »òñ«Ñ´³Å; òê¿ »ÌãÆÒÏ
  Ãòñ«Ñ´³Å °ò Ï×Ë Ãò.

ÒÑ, »ÌãÆÒÑ, ؤ£îÒÑ î ×ÏÅ Ä× òÀäÖ, ÃÅÀÒãÕÅ º¹±¿ºª¥
ÒѪ Àï¥ ×¦ØÖ £îþ°î ×¹³ £îÅ þº±¿ºò; ÃÅÀÒäÖ ÀÆÀÒÅ þº,
ÀËÆêÚ ØÌ« ËÆ×ÖÒ »ÌãÆÒѪ £î´±Ö £îÀÆ ÀËÆêÚ ØÌ«ÇÖ Ùâ´°
×ÖÒ £îÏ×Ë ÀË£îÅ «Ñ´³×ò. ï òÀÀÒÃÅ þºÆ ؤ£îÒѪ, °þî
´³ °ª«ÄÑ´±Æ ×俺ª¨ ×£îÅ ´þ° ¥Ì¢ Ë×ò òº³ °ò ºÏãÅ
 

4.1.2 ´±ÆÍÖ ³ ⯥×ì ×亨òé³.

 ÏèÏ× ×Þº¥þ× ×ò ×ò °ò Æ
  ÌÆ ×Ì«Å ÆÀ Âò ¯¥Å îÆ
 ÆÖ»î¨Å ºÍ´³Å ¶î¹³Å ºÑ´³Å
  ºÍ¹³ × °Å ÀþºÖ ×þÀ Å
 ºÍ´³Å ¹±´³Å ºÑ´³Å °þî.
     (328)
éÆÏã ª¨Å ×ÇÖ Ï×Þºª¦í ðòÀ ¨´³ Ü×Þ ÖÕþÒ
׺ÏÀþî ºíºÒ ±ÏØãÆ¥Öã µ¥´± ×£îÅ ½ª¨×ò ¨òé³.
£îÏØî ×Àþ× ºØþׯ¨Å òìÅ °îÖ ×í½ì´°¿º¥ÒÇíì. °î Ï«¹±ÆÑ
°À³ ϺϺ±Ö Á¢ 鿺 ª¨òéÑ. º¯« ¡â ׯ« À˯¥Ñ, ×Ï
°Ì« Ñ Àï¥î¿ º¥ØÖÒ, é×þî À˯¥Ñ צØÖ ×俺ª¦Ï¿º°
èòéÑ.

  °ÏÀ °ÏÀ´ °Ò¶òéâ þ×î
  ÏÀ ¥Ö إŠ¯¥ ¯¥¿-- ºÏÀò
  ±Ïׯ«Ë µÖÕÑ¢ þ×° ×î´°ò
  Ï×òî ×¹°¨´°ò íì

þ×°×î´°ò ñÅ ÆíºÆÍÆ À˯¥Ñ ãÅ é×þî þ×´³, ×þî °þîÆË ¶òì
Ïè ½Í¹³ °î³ êÆÀ ¨´° ¶î´³ Àâ×° ¯. þ×°×î´°ò ñÅ Àï¥î
«³, ´þ° ×俺ª¨ ¶íÅ ÿÒÀ¬Á¥íì ׺ÏÀîþÆ ¯òéÑ.

4.1.3 ï  ´±Ï¹³Å ºÒ×ì £îÅ ½ª¦ ÏæÅ é×ò ½é´³ £îÏ ×¦ØÖ ×俺ª¨Å
°±É¥þÆÑ ÏèºÓ¿ºò òì Á ØÍ×ÚÅ  18׳ ×ÓÕÅ ìòéÑ. é×ò
´±Ï¹³ £îÅ ½ª¥Ò Ü×ì ¯òéÑ.

  þÒ ¯¥×ì «Ìþ°
  £Ò ×Òò Æîî å¿
  ºËÆ ÀËÆî¿ ½òì ×Æ´³
  ¥¿ ¾ª µ¦ µ¥
  òñª ̹³ ò »ò ×¹°Ïä
  òîÉÅ °òîÉÅ êØòê ÆíìÅ
  òî³ ÆîñÅ ¹°É ¯¨
  Æ×Ñ Æ×ÉÅ Æ®¤ òì
  ½Þ¿ ½ ºÆÑ´³Þ¿ ºÆÑ´³
  Á þºÅ رÆÖ Øã´±ª¨
  í º¬ÆãË î¿ »ÍÆþ°
  ¦ Âèî ¥Ö ºÑ´±ª¨
  ò×Þ ¶òéîò ¹° òþî

éÆÏãþÒþÆ Ñ ×Æî ×â À¹³èã³ òì êÆþ° òÀè, °íÏò °þî
°ò êØò ¶î´°° ¥ÆæÉÅ òì ¯¨ ºËÆ ÀËÆòì ¯¨ Ò ×âÇÖ
ÀËÆêØî ºÆ íº« ×â ×â¹³ ÌÞÉÅ þº³, ¹° òÀè êÆׯ«Å
½°ÉÏ×Ë ¶òì »é £îÀË ×俺ª¨ °òîÉÅ òÀã³ ¯À ê×ÉÅ «Ñ´±
Ïæòéò é×ò. °îÖ òî³ ñÅ ÀÀÌÃÅ Æò ñÅ ÌÃÅ ¨òé³. é×ò
ÆÌÉÅ ÆŠت¥º¦ÖÒ. ÖÒ òÀæÅ Ñ íéä ½¢ËÆ ½¹³Å, Ø¥¢ËÆ Øª¨Å
ºíºÒ ñº×ã ر Àé³ ñºØ ×´³ Ñ º¬Æãî¿þºÖ Ø¥³ °¥Ñòéò
é×ò. Ü×éÖÒÅ °ò ª¥¿º¨×° êÆþ° ÖÕÅ òÀã ¨Àª¦ÕÅ ¥ª¨Å, ¦
Â㪨Šòé×ì °ò Ò¥³ ´±Ï¹³ ° ºÏ×Å ×Ì °òî¦â ¶ì´³òéò é×ò
òì é×ò Ü×ì ×âÇÖ ºíºÒ µ¥è ×Þ £îÅ ½ª¨òéò òº° °ä×
ØãòéÑ.

 4.1.4 ¿º¦¿ºª¥ é×þî  ÏÄÑ´°ÀÚÅ ×¹°Ïä Ù¨þºì 俺ò òì ê ±ÇòéÑ.

  ºÏè Á ×Ïè°ÕÅ ºË¿º Æ°Õ
  ¯¨ èãî ¥ÕÒ êÆ
  À˯¥ þ°×ò î¿ ºÆÑ Øδ
  °òñª ̹³ °ò Ãòî
  °òî³¹ °ñÀË òî òé´
  °òîÉÅ òîÉÅ °¹³ °î³
  ËÆÀÉÅ î³ ÆÓòÀÉÅ
  ÅÀò ª¦ Ë°Ö
  ÅÀ î ±Æ¹ °ÏþÀ

´þ°  ¶òì òÀè êÆþ° ª¦¿º¥´³ £îÅ ½ª¨Å é×ò, °þî î´°ÉÅ
Ïæòé×ò, ÖÒ ºËÅ ºÆòé×ò òº° ¹° ºÌ¹° ÒÆÖ Àè µÒþÀ êÆ,
À˯¥Ì¿ þºòé ×£ïè èã´±Ö Ì¹³ ¶íº³ þº Ãòî ¶òì, Ï㿺ª¥
î´°ÉŠ¯¨Å °î°, °ïò ÖÒ ºíìãÉÅ ³¥´°Þ´³ µò ñÅ °òÃÅ
ݳ ¨ °ïò °òíêÉÅ òÀ¿ ºíêÉÅ ÀËÆêÚ  þ°òìÀì ºÍ´³, °î³ ËƳ
ËÉÅ ºîÉÅ òÀã³ °íþº°ØÝ¿ºÉÅ ¯¨ ±Ç¿º³°ò µÅÀÖ ¦Æ³
òòéÑ. òÀè ØÏŽòéîþ× ÖÒþÆ, £îþº°Å µ¥¹³ ¯þ¥ Ïòé³,
é×ò ¦Æþ° °î µ¥´± ¯þ¥ Ïòéò, °ïòê °¿»þ× °î °ØÑ¿ºþ°
æư×òì òé 꿽Šþ ¥òé³.

é×ò ºíºÒ °¹±Ìã ÖÒ òÀäò ×âÉÅ ºÇòì £îÅ ½ª¦ ¯þ¥
Ïòéò òé ¹° Ï´þ° ¥ ¾Ñ×Àî Ż̰Æè ºÒ þ°òì°í Ì«Àت¥³
òº°ÉÅ ¯òþéÅ. ×âÇÖ òÀè êÆþ° ´±Ï¹³ é×ò Ëòé×íé
¥ã Ï×Þºª¦ò ¦¿º¥ÇÖ ²è °¬è ˳ Ù¨þºì ä×ÖÒ°
ºéíê ºÒ Ì×Ñè þ°òìòéÑè. £îþº°Å ¯¨Å Ñ °ÞÖ¸ªº ÒÆ ³þ×
³×òé³.
 
2.0 Ï Å»Ì°Æè

4.2.1 Ż̰ÆÅ ñÅ Ï´³ °¥´±Ö ÀÑÅ òþé ÏŽòé³. ±ÏÄÒÏÅ ×Ìƪ¦
Ï«¹±ÆÏÅ °î ØÍ×´ °´°Å ¸íäÖ ØÍòéîÑ. ±ÏÄÒÑ òÀÑÅ, ÀÑÅ,
í½´±Ì ÀÑÅ °ÀÑÅ òì µ ×´³ ¹° ÀÑã ØãòéÑ.
×íéÖ ¥Æ¦Æ þºíé, é×þî¨ ¦Æ òïÆÁòÀÆ þÒÅ, ºÅ, кÅ,
É¢ÆÅ òìÅ ¯òéÑ. ×íêÖ òÀÑÀ׳:
 
  íì¤ òÀÑÑÀ¹ °í× °´³×´
  þ°íé ãî ϱ¢ ¥Ñ¯¨
  íéÅ Þ´³ ×þÆ ´°ÌË
  íé´° ×òéÑ ê¿½ ê¹°Ñþã

     (1450)
òì ×þÆ¢ ´°Ñã 鿽íì, °í×ÀÆ ºÌźÏã þ±×¦ØÖ ¯¨ °ò×Þ
ÀÌ«´° ×òì ¶í ×Þ ª¨Å òì òòéÑ. þÀÕÅ:
 
  ׿ ºÏÀ´ °ïµÆò µ¹±
  ËÆ ×´° ϵê ò쯨
  °Ë×¢ ×îê òÀѤ þѹ³ËÆ
  ×Æ´³è ãÑ ×´³ ×´°þî
 
     (1451)
¹° ϵêÆÆ òÀÑÅ, Àï°îÖ þ°íêØ¿ ºª¥°ÖÒ; °Ë×¢ ×µêÆÆ
¢òÀÑ´° ×Æ´±ÕèãÑ é×þî ×´³ ä´³èãò. ¹° òÀÑ´±ò ¦¿º¥
쿽ãÉÅ ×Ñ ºª¦ÆÓ¨òéÑ:

  °Í¿ ¾¢ ¹°î ËÆ¿
  ºÍ Ñ´± º³¤ ¡¥
  Ϻ´± ËÉ ×ÒÆ´ þ°Ñ´
  °Ïô±¢ Ѿª¨¤ òÀѹ °þî

     (1452)
°Ë×ã °Í´°Ö, ¾´°Ö, Ý ¹±´°Ö, ºíºÒ× º±Çò þºíéÖ, °Ë×è «×Þ
¶íéÖ òº×íþé¨ Ïº± Ë°ÕŠ쿽ã 꿺¨×° ¯. ×þÆ Ã´± Ѻî
¶Ò´±Ö òÀã¿ º¨´± £î´°äØî´ °ÏÅ òòéÑ.

4.2.2 °í ¨´°íþºÖ ×Ï׳ ÀÑÅ òº³, ÒÆÖ ×âþƨ ª¦ ×Ï׳.

  òÀÑÅ °þî ÀÑ Àî³
  ÀòÀÑ Àô± ´±è ׿º°Å
  »òÀÑ Àî³ þºÌ¿ »é¹±é¹³
  òÀÑ £î´³ ì±É ÀþÀ
     (1461)

ÒÆÖ ×ÝÆ ÀòÀÑ´±Ö Ϲ° º¦þÆ Ã´± ¥Æþׯ¨Å òé ¹°þƨ ×£î´
°äØî ¥ÉŠô°Ö, ÀéÆ ¥òé° Àé þº °ä×Å ÃÆíÇÖ ×â×þ°
ÀÑŠ¨òé³. ÒÆÒ Ë¹³ é×î °ä¹³«ÏÅ þº¥Æ³;
Ì´±Ö ²°´° ¯¨ ×ÏÅ ÃÆíƳ.

¿º¦¿ºª¥ ÀÑ´±Ö èãÑ þº´° ³° þÆè òìŠ鿺¨òé³.
 
  þÆÃÅ þºÃÅ þÆÆÑ ÀÖ
  þƤ ×кŠíê¨Å èã´þ°Ñ
  þºÅ ½ØÇí ½Ï¥Ñ´° ´±Æ
  °Å ̯¨Å ÞÆ° þÆþ

     (1464)

°Ì« ×âÆ ×â¹³ ¯þ¥, Ò´³ þºã ³Ë´³ ¯þ¥, ×þÆ´±ò ×Þ
×кŠ®¹ °þÆþÌ ÀÑ´±îÑ î¿º¨×° ¯.

4.2.3 °í ¨´°íþºÖ ׿º¨Å í½´±Ì ÀÑÀ׳, ´°Àî ÍÆÍÆã Üþ×
Ë°º¦ ×âòé ×âÆ Ø㺨òé³.

  ¾´°Ö ×´°Ö þºíéÖ »´±¥Ö
  íé µíé×Å ×ËÀ àòÀ
  þµ´±ª¨ òîÃÅ ÿ´± Ë°ÖÀíì
  íé í½´±Ì ÀÑ ÀþÀ
     (1469)
 

 ÍÆÆ ÀÆÀ ¯¥ í½´±Ì ÀÑÅ, ´³ î±þÆ ¥Å ÏÀòñ ºã ÿ°í
ºÏª¨, é ×Þºª¥ þºíì×°Å.

4.2.4 °ïò ¨´³ ×ÏÅ °ÀÑÅ, Ëòé º¬ÆÖÒÅ Èíþ òì é×ñþ °àź
¶íº³ ¨òé³.

  äÆîÖ ²ºÁ¥Ö ÀÒÑË°Ö
  ä±ò ÀàÖ ³³Ñ´°Ö ×â´°Ö
  ºäÀ¬ ºíéÖ ºòÀ¤ îÀ±
  °ä°ÞÖ Ë׳ °ò °ÀÑÀþÀ

     (1475)
þÇÖ ×Þºª¦í ÍƳŠ°Ë× ×Þºª¦í ÍƳÀÆ ÀÒÑË°Ö, ²º³º ª¥Ö, þÇÒ
àØ ´°À ×´°Ö þºòé º¬äÖ ¨ºª¨, ÜØ¥´³Å º¬ ò º¬Æòþé ×àÅ °òÀþÆþÌ
°ÀÑ±Ö ºª¥ÌÅ.
»íÒ´±Ö Ü×éî ±ÏÄÒÑ Ï´³þ㨠¥òºªþ¥ Ï«¹±ÆÑ °À³ ´±ÆÍÖ ¹° µ×
ÀÑãÉÅ ØãòéÑ.

4.2.5 ¹° ÀÑ ×âÇò þµÀÒŠף乳 é× þÑ°þÒ òìÅ
Ø㿺¨òé³. ´°Æ ÀÑè À¹°Å À¹°°ÌÅ ²ØÌÅ ±ØÌ°ÌÅ òé×ì ×ÏÅ ´±¶º°Å °¹³
þÒÅ, »ÆÅ, п»ÆÅ, É¢ÆÅ þºòé º°ØãÉÅ °ÏŠ¨òé³. ɢƴ±ò þº³
òÀè ¶Ì°ÌÀË ¶íÅ ºÌ×î ÏäîÖ êÆþ° êÆ×ÏÅ òì 鿺¨òé³.
 
  êÆÀ ê×íê êØñèþã
   êÚ°î ÏäîÖ êÆþ° ê¹³
  êÆþ° ê´³ ¹°Ì«þã¨
   ¥þ°  ×¥þ° ݹ±Ï¿º ÆÇò
  »êÆ° ×òéþî »Í¹³ þ°òê¿
   »Ìº¤ þº°ÀÖÒÅ °îË´ þ°òê
  µêÆþÒ × ÖÒÅ ÖÒ×
   ¶òì òì¹ þ°òê¨×ò ¶Ì°ÌîþÆ
 
     (´±ÆÑ 282)
 
3.0 ¥ÆÖ ×Å

 4.3.1  ¿º¥¿ºª¥ ÀÑè Ż̰Æè °´°ÀÍÆ ºÒ ¥ã èã¥Æ°þ× ×ãÌ,
²è ª¨ × Á ØÍ× ÌÆ¿º¨òéî.  ×Þºª¦ÆþÒ¨ °¥Ñ½¥Æ × Á Á
ºÝÀÆî Ñ Ò òéÕÅ, À˯¥Ï¿ »é Ñ ½±Æ °äþר × ÌÆ¿º¨×°
¯òþéÅ. ×íêò Øã´° ×£î ´±ÆÍÕÅ Àº± ×¢ÍÆÍò ׿»Ì´±ÕÅ,
»íÒ´±Ö º±îéÅ ¸í鯨 ¯ª¦ Àé£îź¹°Íò ×ÀƵêÇÕÅ
Á ØÍ× «ÒÅ. Ä× ÀÒè, °íþíº Ä× ÇÑ ×ÑÅ òé ±ÏÄÒÑ Ò¹
°¥ ºÇÕÅ Ï´³è ¦¿º¥ÇÖ ; ÒÑ, »ÌãÆÒÑ, ؤ£îÒÑ ¦¿º¥ÇÖ, ²è
ºÌ¿ º¨òéî. é×þî ÏÄÑ´°Å ÄÒÀ ºíºÒ ²ãÉÅ °¬ãÉÅ µ¥´± °î³
Ïäò ×俺¥þ× µ¥´± ºÌº°´³è ÏÇÑã Ï´± Ù¨þºì  俺ò òºþ° ÄÒ Ï´°
Øãòé³. é×þî Ï× ×¹³ ±ÏþµÖ, ºÍ´°Ö, ×Ö, º×îÆÖ ,£î¸íã
³Ø¿º°Ö, »Ì° þÆ¿ ºÇíãÖ Ì¯¨ × ã´±Í ²ãÕÅ òñÅ ³ þºòé
»é×íéÕÅ ºµÅ ËØ´³ ×£îÅ ½ª¨×ò òì ×í½ì´°¿º¨òé³.

  Ä× ÏÇÑ ×ÑÅ ÀÒ´°Ñ òÀ
   ÄÒÀÒ´°Ñ Äòì ¥ÆÑ òþé
  ²×ÀÅ î Ï×Ë ×¹³ µ°ò
   ±ÏþîÖ ºÍ´°Ö ±àÅ ×Ö
  º×îÆÖ Á¸ÒÖ þÆ¿ º¯ºÖ
   ºÌØ×ÏÅ ã´±ÍÆÖ ºµÅ
  þÀ××Ïè °ÚÅ ã´±Í Ì¯¨ ±éîÅ
   ØÆò ÍÆ £îÀî ØãŽÀþé

     (׿»ÌÅ 8)

4.3.2 þÀþÒ ê¿ºª¥ ²ã, ׿»Ì´±í í½°Àî ̯¥ À³Ì ׿»ÌÑ,
Ü×ì Øã×Ñ: ±ÏþîÒòé³, À¢Àî³ îÆ¿ ºÑ´³ ¶í ¹°¢ î
¹° À¢´±ò кŠºíéÑþºÒ, ÍÆñ¯ÀÇþÒ ´°´° ×´³ £î±Ïª¦ÆþÒ
ºÑÀ×°Ì´³ ´³×äÖ ª¨¯¥ òÀã´ °´³ ÌØîþÒ ØàØ¥¿ºª¥ ¹±Ìî¿
þºÒ ÀÒ´±ÌÆäÖ À鿽¯¨ ¥¹° òÀ×ÉÅ ¹° ÀÒäÖ ÿÆî  ØãòéÑ.
ï ºÍÅ òº³: º¤¿»ÌÀ ¥äò кÀÇÏé κ¤Ì´° ×ÒÇþÒ µ±´³,
¹° »ÌÌ´° ×°îÆ ÿ°í ºÏª¥¢ ¥ñ¥Æ °ÒÇþÒ þ±ÀÆÀ ×´³ ¹°¢
þ±ÆÉÅ ×ñ¥Æ èæÅ ½éÃÅ ¾Ì«À´ ±Æï´³ ¹° Îùø°´°þÒ ×ñ¥Æ  ¥Å»Ö
º¤Ò´°îãÉÅ ºÍ´³ ×°îÆ Þ¿º³ òòéÑ. × ²Æ׳ º± º º´±ò
¯ÀÆî κ¤Ì´° £î×äÉ¥þî ¦ ºþ°´°Ö òòéÑ. µÒ׳ º×îÆÒòé³
¥î´ °òî¿ þºÒ ¶òÀÒÀ¿ ºØ´³¿ »Ìº¤¿ ºíéé ÀÒ´±ÌÆäÖ þ°ËÚ é ¶ì´³
òòéÑ. ¨´°° Á¸Òòé³, ¹° ÃéãÖÒÅ ×ñ ¹þ°¹ ²Ì¢ ´±ÌäþÒ
¿½¨´³ þª¥Ö ¹±´°Ö °ä°ÒÉèã Ä×ÇñÅ ¶ì´³ÆÅ. é׳ þÆ¿
º¯ºÒòé³ ª¥þÆ´±îþÒ ÀþîØÌ´° ƥش³ ¶ª¥Æ ½ÍÆÅ òòéÑ.
Ú´±Í òº³ ¯¥À¯¥ÒÁª¨ ïÍÆä ˳ º¢ÆÅ º¯®×°Å.

4.3.3  ¹° ¦¿º¥ÇþÒ°ò ÍƱ㿺íêÆ ËÚæÅ »éòéî.  ×íé¿ º³×
®Á¥´³  ºÒ׿ºª¥ ²ãþ×  Àº±ÆÌÖ ã¿º¨òé³.

  ØÏÅ»Æ À¹±Ì±ÌŠѢî±ÌÅ
   þÀÚÅ þƱÌÅ î¢ ÀÆØþ¥Å
  ×ÏÅ; ºÏØÖ ¶Ï׫ À¹±Ìè º°è
   ×òîè ½×îè °´³×è Òè
  Ì¥ØÖ ° º±îòì ¯º´°òì ź´°òì
   ϸíþé¨ Ïº´³ µÒì ¹±í
  ºÌ¹° µê ì×ÉÅ ÏØ ¶î×Í°Å
   ºÌº°´³è ÇÑ ØÌ׿ ºÇíì Àòþé

     (׿»ÌÅ 9)

ÀÆ¢ ¥ã×î, ¢¿ºª¥ À¹±Ìã »´°Ö, Ñ¢îã Ë°Ö, »Ì°
þÆ¿ºÇíäÖ ¨º¥Ö òºî ÀƲÇÕÅ Øþ¥²ÇÕÅ ¶íÅ. ×íêí þÀÒÆ
¶Ï׫´², À¹±Ìè º±îòì òìÅ º°Å ¯º´°òì òìÅ, ÌÅ
ź´°òì òìÅ, ½×îŠϸíì Ϻ´³ µÕ òìÅ, °´³×Šÿº´°ì òìÅ Òè
¹°òìÅ îÅ  Ø͹° ×Þ ì »ÌÌÀÆ ´³×ãÉŠت¨ ÿ, Àî±îÖ
¶î´°í Í°Æ þÀÒî ׺°ÀÆ É¢Æ´±þÒ òÀ׿ ºÏ¹³Åº¦ ËÉÅ. °îÖ
Ù¨þºì äòé ²Æ ¶Ï׫² Ï°¿º¨×° «Ã¦òé³.

4.3.4 ¹°´ °äØò ¦¿º¥ÇþÒ°ò ÍƱ㠯ÀÆ°òìÅ ºÆ´°°òìÅ Ï׿
º¨´± ×íêò þ×íìÀãÉÅ ØãòéÑ.

  ÍÆÆî ÀÏÚÅ × ÆÚÅ £îÅ
   ¥´°í ¶Á´°Àî ãÅ; ¯À¢
  ÍÆ ÍÆþÆ´ °òÀþÆÑ¢
   þÒ Âº кè
  ÀÏØǨÅ; ÆÑ£îŠѯ¥Å Àé
   ÀÒÅ Ö Ò° Àòñ þº°´
  ±Ï×Ïè òéòì °î´ °äÆ þ׳Å
   ×ÀÅ òì ÒêÆ¢ ¿½Å ¸þÒ

ÍÆÍÆè î´±ò ÀËÆî þµÅ ףäÚ ¥°þÒ. ¹° þµ´þ°¨
ËÆ¿º¨òé ÍƱþã ¯ÀÆ×Å. »é×ÒÅ ºÆ¢ ÍƱãÅ. ¯ÀÆî
ÍƱã Ëþ×Ïþ þÒ± º°Øè ×¹³ìÅ. þÀÕÅ ×¹°Àòé £î´±Ö, ±Ï×Ïþã¨
¦ «×ÀÒ´±ò ×Õ¿»¦ ÿ ףäÚ ñº×¾Ñ×À ê׳ òì; Àíéòì ´°Æ
£î´° °ò èå¥ ¯¦ÏÅ ×Àè þºòé×íé ± «Ñ×°Å.

¿º¦¿ºª¥ £î´°äÚ ¶ÒãÉÅ   °íÍÆ °îãÉÅ òñÅ Øã Á ØÍ×î
×´° þº° ËÚÅ þÀí㿺¨òé³. ±ÏÀ¹±Ì´±ò ª¥Å °¹±Ì´³ ØÆè ½±Æ ®
Ãéþƨ ¯¨Å ÌÆ¿º¨×°ÉÅ ºÒ ½±Æ ¸íäÖ «Ã¦òé³.

4.0 °ÌÀ´ °äÚ

4.4.1 ÿºÏè ¯ÀãÉÅ ×íêò Ò«ãÉÅ ÆÓÆ ¸ÓÆÅ ×à׳
¹° ºÌ¹° Ò´°þÆ Ñ ºÏ¸Ò ¯¨ ˹³ â ¯Àè ºÒ×íé
¶ì´±Æ 㿺ÏÅ ºÏÀ À˯¥Ïþ ¯¨. ×̳ ×£îþº°Å °¹°
°äØò ×ÞþÆ °ò Ï«¹±ÆÑ Ò´³ ØãÆ ÖÒ ÀÆãÉÅ
ºÌºÀ ÿºÏè ìÅ ×´° ºÀ, ÍÆ ÍÆ þÆÅ £îÅ
òé ÃéÇÖ ÀÆ ×âÇò Ò«ã °äÚ º¨´³Å þº³
éÆÏäî ª¨°íÍÆ °îþã × òòéÑ. °Ö¿»Æ´³
´±ÇÆÖ ´°Ñäò °¹±Ìã Ï¿º³ þºË, Ïè ª¥´±ò °îã
㿺¨òéî. ³ ×£îþº°´³ °îØÆÖ ¯¨ ×¹° ±Ï¿ºÀÅ ³.

4.4.2 ï Àº± ×¢ÍÆÑ, ² ×ÆÖ º¢ÆÅ Ë°Ö, ºµÅ
ØãØ´°Ö òº° ×í½ì´±, ¹° ºµ´°ÉÅ °îÖ ×ÏÅ êÚ´
°äÚãÉÅ °ÌÀ ×亨´³òéÑ. ºÀ³ Ò, òÀ °èãêÚ
ºì×°î 'òÀ °ÍîÅ' 'òÀ ´±' òÀ ÒºÅ' òé Äòé ׿º¨´±
¯òéÑ. × òÀ ÀÒè ÿ ºÌ£î´° °äÉÅ þº³ ¥òé
×´° ¶ÒãÅ. ×þÆ »íÒ´³ °ÌÀã-- º´³ ×
¶Òã-- º´³ ×Ì ËÆ¿ºª¥î. Ò´³ î´³ ºÏªãÉÅ èã×ì
¯¨ ÀËÆêÚ ºìÅ ºàþ° é×î¿ ºíêÆ ÀËÆêÚÅ °îÖ °òî¿
ºíêÆ ÀËÆêÚÅ °îÖ °ò ºÿÃÅ ÀËÆÅ òòéÑ. Ü×ì
´°À ¥Ñòé ºàþ° é×þ íé ¹¶ÆÅ þº »ÍØòêÉÅ
þº°ÁòêÉÅ ÃíêÕÅ ´³¿þºË ¥Æ¹³ ¥Å ºÏÅþºì ´±Å
òòéÑ. »é ºÆãÖ ×Ï׳ º°Ã´±þã °ØÑ´³ ºÌô± ÖÒ òìÅ
ìòéÑ.

4.4.3 °þî¨ °¥Ñ½¥Æþ° º±î¹°Å ¸í鯨 íéÅºÒ µ¦è ðí
¯¨ °ÁÝ¢ ¹°îÇÖ ºÍ³Å ×ãѹ° °´³× ÝíÆÖ ºÌô± ñÅ
þªº¥Å. ´° ´°´° ´° °´³×è òé×ì Ò´³ ¶â¢è
î´±íÅ, 꿺 êØò ×´°äò þ°íé´±í Ì«À ÏÅ
ÄÒìã, ÿº´³ ì òìÅ °òñíéì òìÅ òñÅ ºÒ×éÚÅ
¬´³, °¹° £îØÌ«ÇÖ, °ò ³×ÖÒ ³×ÖÒ òì êØïí
éä×, ¹° °´³×ã ª¨¿ºÏã þ× ¹¶ÆÀ ¯¨ °îÖ
Ýòì ´°À ÕÅ ÒØÖ ¹¶ÆÅ ¿º¥ ×ÇÖ Ïòé é×þî¨
¥ òê´³¿ þº×þ° ºÌô± òé×ì ¹° ºÌ¢ÒÚ Ø㿺¨òé³.

4.4.4 ¹° íéÅºÒ µ¦äò À«×ÌÆ °´³×¿»ÌÑ òºÑ Ë°
'°´³×¿»ÌÅ' ñÅ ºÏ¸ÓÖ ¹° £î¢ ÒØÖ ×ÏŠÿºÏèã¿
ºíêÆ êØò °äÚã ÿº³ ×°Ìã ׿ º¨´± òñÅ ØÍ×
ê¢ ÖòéÑ. º¯¥Ì ´±ÌäÖ òéÆ °ÍÆ ØãÅ ñÅ
ºÏñÕÅ °î òñÅ ØÍÅ. ³ãì þº° ª¥ã ñÅ ì ¸Ö
´³éÇÖ Á 鿺î òéÅ. íéÅºÒ µ¦è À«×Ñ Ï×ÌÖ Æ¿ºª¥°´
°Íòé³.

4.4.5 ¹° °´³× Ýí ¶Ò £îØÌî ËÉÀãØÖ Ï×ò º×¿º¥
þׯ¨Å. ¹° º×´° ¥Æ, òÀ ×ãÑ¢Æ Æ³ ¯¨ ×Ïòé³ òé þèØÉÅ
°þî¨ ¥ò Ý, ÍÆ ÍÆ þÆÅ £îÅ ñŠף ¶Á´°À ¯¥
ÆÖè òºþ° °í Ø¥Æ ×íêò ºÖ ºÒ Ø°Àî ÌË¢è òéî. ×íêò
ØÍØî ºÒ ×¥ÀÞ À ¸íäÕÅ '°´³×¿»ÌÅ' '¶´±ÆòÀ µê' ' ×¾îÅ' þºòé
ºÒ °Áâ ¸íäÕÅ «ÒÅ. ´°Æ ËÚæÅ,
 
 '®Å ¯® ª¨Å ãÅþºÖ
 « èã´° ¯¨ ª¥Óò
 ÆÌ ò»ò Ìò ÝÖ ÕþÀ'

òìÅ
 'ÅÀÒÑ þµ¹°è þÌÖ ª¥
 ÅÀÒ ß òºþ̨ ÀÎ
 ÀÒé þµÆÅ ÀÓ¹°×Ñ þ×¥ÃÅ
 Òƹ °ñÅ Ìò î´ °àþÀ'

òìÅ À˯¥Ñ °À³ ×£îþº°´±Ö ØãÆÏäÆ°í ¿º À¹° ØÍÚã «ÒÅ.
ÀË£îÅ òº³ é×îÖ «Ñ´°¿º¨Å òì, ºÖþ×ì ×ÇÖ Ï ÄÑ´°ÀË ¶òéæ×ò òé
Ï´þ° × ´°¹°´±ò ÀÆ Ï´° òéãÚ Ïòé³. èã´±Ö ¥Å þתþã,
¯è ° «þׯ¨Å òº° ¶ì´³×³ þºÖ, èã´±ò þת㠶촳Šé×þî,
¹° èãþÀ °î ¶íÅ é×þî ¹° èã´° èã× ê¹³ ¯ÀÆ «Ñ´° ×ÖÒ×ò.
°îÖ ×ò Ƴ Öòéò òì ê¹³ °ä×þ° ÀË£îÅ ºÏÅ ×Þ òìÅ ×þÆ ¹°
ÍƱè òìÅ ÏäÆÖ ØãÅ ¯òé³.

4.4.6 ÀÒÀÆ «× ÀÒÅ, £î±þÌ°ÀË ¶òì òÀè ף ºéת¥³
°¨´³ ¶íº°Ö, ¹° ±þÌ°´°  íì×þ° ×âÇÖ þׯ¥íºÒ°òé³. ³ éÆÏã
ª¦, èãÒä ºÏîÒòê æÆ×òì òº±ò, éÆϪ º±Øî ±Í´³ ÀҺͺÅ
¯¨ ×ÏÅ ºÖþ×ì ´±ã ÍƱè ØãÅ ¯òéî. ´°êÚÅ ´°êÚÅ Ïþ
«¦Æ °´°Æ òÀ, ´°Æ ´±äîÖ ´°êÚã´ °ÏÅ ª¨ ÿ, êØîÖ
ê×°Þ¹³ é×þî¨ òê éÆÏãÖ ¯¨ ´°êþ× °ò ê×Ë ¶òì »ò ´³Å ÖÒ
´³Å ÖÒ °´°Æ ×£îþÀ £îÀË ¶íÅ ¶ÒÆ ËÆ °Ú×îþ× ¹° ÍƱã
Ø㿺¨òé³. ³ ³×òì ª¥êÉÅ þºÓϹ³ Ýòì, î´°¨Å µ¹¶ÆÀ ¶òéêÉÅ
ºÌô± ¶Ò ×ãÌ °ÚÅ ´±þã 麬 ¶íéÖ òº±ò ØÍ× ¹°¢ ÍÆ±è ½³ ØãÅ
¯òéî.

4.4.7  ´°Æ ÍÆ±è °´³× Ýí Ë°í ³×òéî. ÍÆþã ËÆ ×ÖÒ×ò,
°´³× Ýí ˳ ê³ Ø¨º¥, ÍÆè ËÆ ×ÖÒ×ò òéò. »é °´³×Ýí òñÅ
°¥Ì, ×þÆÅ ËÆ ×ÖÒ×ò òéò. òñÅ òñÅ Ü×ì Ýòì ´°À æØÖ
£îº°Å ½ ×ÖÒ×ò , ×£î ËØÖ Ø๳ À°×´±Ö ØÝ, °ª«ÄÑ´± צØÖ é×ò
´þ° ÙíêϹ³ ¡òÆ ÅºîÇò ×£îÅ ºþ°´³ Ïã, òÀÚÅ °î ê¹³ Ù¨þºì
¥¹³ °î³ µ¦Æ »Ìº¤¢ ÒØî æòé³.

4.4.8 ¿º¦¿ºª¥ °´³× Ýíè ×Þ òÀ´± Ë°ÕÅ, ¹¶ÆÅ þº î´°ÉÅ µ¹¶ÆÀ
éÆÏþ㨠¦þÆ êÉÀì Ë°ÕÅ éÆÏãÒòê µ¥×³, ³ÚÅ é×î³ º¤Ï´±Æ´±Ö
¥Å òº° º±þîÝÅ ¸í鯨 °ÅºÌµ° Ãï×Ñ °À³ Á 鿺î 'º¤±Ì ØãÅ'
ñÅ ¸ÓÖ ±éź¥ ØãÉèãÑ. ÌÅ ¿ºîÅ à´± ³ÍÆÅ ³ÍƲ°Å ¨Å ×´°ã
òÀè º¨°íÅ ×íêÖ × ê é°íÅ Ì«À é×î³ º¤Ï´±Æþã
Àòéî ×òì é×î³ ¹°ÞÖª ðòÀ °¹³ ¿º¦ ×î³ Ïäí º´±ÆÀÅ
ÆÖã ÍƱª ØãÅ °ÏòéÑ.

4.4.9 ¹° º¤±Ì Øã Ï´³è, ¯®¥Æ ×èãÒÍò Ï´³ã ª¦ ๰×
òº° µÅ Ï´±Ö ã þׯ¨Å. À˯¥Ñ, òÀè ÀÒ´ °¹°îÆÖ, º¤×´°è
ºª¨ ¶íÅ, £î´±Ö ñÌ, Ì´±Ö ²°´° ¯¨ ×¹³ ¶ª¥ ¦ Šª¦òê
ê¹³ ÀàÅ òì ê¿ þº, ×Ï¿ »ò ×¹° ¯®¥Æ ×èãÒÑ, Ü×ì òÀè
º¤×´°¿ º¨×³Å æØÖ Ì²°Å Ë׳Šé×î³ º£Ï´±Æäòê µ¥×³ òì ±éź¥
'ÞØÒ¨Å' ñÅ °À³ ¸ÓÖ Øã, °í ̯¥ °ÅºÌµ° Ãï×Ñ, Ï´°þÆ òñÅ
ØÍ´³ ±éź¥ Æ´° ¸þÒ º¤±Ì ØãÅ ñÅ ¹¸ÒÅ. ×þÆ´° º¤Ï´±Æäò
×ÞÆ Øã, °îÉÅ éÆÏãÖ ×³ òì °äÆ °Ú° ¹° ¸Ö Øãòé³.

5.0 íÏ Ò«Å

4.5.1 Æ¿º¨Å ºÏã Ñ ÒÆÀ ¯¨ ×俺ª¨ ¶íÅ ½éÚÏ× ¯¨ ×俺¥³
¶íÅ ½°ÉÏã ¯¨ ºÏäÆÖØî °ä××þ° Ò«Å ¯º°Å. Ò«À
¶íºî ˹³ ®þÒ °òº¨×î. ¹° ËÚ µêÉÅ ÆÓÆ ¸ÓÆ µêÆ ÏÅþºþ°,
Ò«ã êÆ¿ºª¥× ÒÆäÖ ÀËÆ ¥Å ¯Àã Øã ºÏãêØî
ºÆ¿»Å. °Ö¿»ÆÑ Ò´±þÒþÆ, íãÉÅ íãÖ À¹° ×à×íé íé¥ÑãÉÅ
˹³ ÖÓÒ«Å êÆþ°¨, °Ì« Àã³ àãÉÅ ×Ñè ºÖþ×ì ¡â¶ÒÇÖ
ºÇÖòé ãØãÉÅ ÒÆÀ ¯¨ Àã³ Ò«´° ˹° ±é´° ¯òþéÅ.
°Ò×ñÍƳ ³, °ÒØ ÍƳ ³, ºí ÍƳ ³, º ÍƳ ³ òéÖÒÅ
Øã ×Ñã³ ÆÖ»î ½Í¹³ èã ÃÆÖ×° °Ö¿»Æ ºÏã±Ì´±Ö ¯òþéÅ.
»íÒ±Ö ¹° ÃéÇÆþÒ ÃéÇÆÒ ¯¨ °ÁÝ¢ ¹°î Ñ °ï¢ é¿þº¨ ×ãѹ³èã°ÉÅ
¯òþéÅ. íÏ ÆÑ íÏ ÆÑ, í¥ò ÆÑ, í¥ò ÆÑ òì þª¨ Øã é×¹°
×£ïè ×Ñã ÖÒÅ ÒÆÀ ¯¨, ×Ñè °Å Ï×´±ÕÅ à´±ÕÅ ½°¹³
¥Å ÆÖ½ã ×亨´± Øã×° ¯òþéÅ. °ò °¥´° £î ÏÛÒÀ´
±àÅ ±ÏÀ¹±Ì´±þÒþÆ Á ØÍ× Ï¿º°ÉÅ ¯òþéÅ.

4.5.2 ±ÏÄÒÌ¿ ºÏ´° ×ÌÇÖ, £îÏ× ×亨׳ ׺ÏÀþî òº±Ö ÜØ° Æ¿º¨Å
¯¦Ò³ ÏòéÑ.

  ÖÒ ÚÒíÅ ¿ºþÒò ¿ºÒË
  µÖÒÑ èã´³ ÁÏè µÖÒÖ
  ÖÒÏÅ ËƯ¨ þ ä´°ÒÖ
  ÖÒѹ° µíÏ ´° ×þÀ.
     (1551)

´° ×ÀÆ ºÌźÏþã, ÖÒÚÒíÅ ¿ºÒË ¶òéþº±ÕÅ Ïäò Ì«À, ¿ºÒË
×ä×¹³ ³Æ èã´°Ñ ´þ° ×俺ª¨ ×£îÅ þº±´³, î×ÏŠ˹³ Ù¨þºé ÀÝ
°Ú°Óò Ï× Øã׳ íº Àï¥î Ï Ã¦Æ³, ¹° ´° ×Àþ× Ïþׯ¨Å
òòéÑ. °îÖ ×ÏÚŠ׺ÏÀñÅ þ×éÖÒ òþé òé Ï´³Å à×° ¯òþéÅ.
Ï×ò ´þ° ³Ì´³ ½°ÉÏ× ¶íº³þºË, ½éÚÏ× ¶òê¥þ×´°ò Ï×ò ×Ï×òéò.

  Ïþ× ×Àî êîò µ¹±
  Ïþ× ×Àî ê´þ°Ñ Ñ
  Ïþ× ×ñÀË þñÀË ¶íÅ
  Ïþ× ÌÉ«Ñ ×íé´þ°Ñ þþ×.
 
     (1556)

×£îÅ °äØ×ÖÒ ×Ï, º´³×Å Ý× ×îÖ ÃíêÕÅ ªè㿺ª¥, °ïò
þÀîô±ÌÇò ×£îÅ ½ª¨Å °ª«ÄÑ´±ÆÆ ×ºÏÀþîÆÅ òòéÑ .
 

4.5.3 ¹°´ °äþ× íÏ ÆÑ òì Ò«Å òº°íÅ °Úòé³.
 
  º´° ª¦þÆ ª¦¿ ºê´±ª¨
  þµ´° ÆŠبش³ þµÑþµþÌ
  íé ô±Çí ª¥Ò µª¥´°³
  íé íÏ ÅºÒ ÀþÀ.

     (1549)
º¢ÆÅ º¯®Ø´³ °îÖ íº ¥Ö ºíìÅ °þî¨ ×ÏÅ »é ºíìãÉÅ °¹° £î´°äØò
þº þׯ¥íºÒ³ Ù¨þºþé òì þתã ÖÒÅ °òºÖ ±Ï¿º ×ÖÒþî íÏ òé
ØãÅ þ ×俺¨òé³.

þÀÕÅ ¿º¦ºª¥ íÏþ× é×î³ Ïã¿ ºíì Àâ×°íÅ °Ú×Ñ òìŠ鿺¨òé³.

  ¯ÀÇí ºËÀ Þ´°ÕÅ ¯À¿ºÑ
  ±¯ÀÉÅ ¯À¢ ×ÀÆ Ü×Ìò
  ׯÀÉÅ ª¥ª¨ ´± ÀÆÃÅ
  ¯«Ö Ïäòê ÆÑ ê×þé?

     (1554)
¯À òìÅ ºË òìÅ ÀÖÅ êÚäÖ, ¯ÀÆ ñÅ ±é´°Ö ºËÀ êØÖ
Àòî³ Ë°ÕÅ, °íþº° íºî àæ ã³ òìÅ ¯ÀÆþÆ ¯¨ ÆÌþׯ¨Å
ñÅ ÀîÚì±ÆÉÅ, °îÖ äצ״³ £îÀÆî Ïòé ×к´°ÉÅ ÖÒ
ÀÆãÉÅ  þº×ÖÒ  ´±è î´°ÉÅ  ºíìËÆ´ °ÏÅ Ì×þî, Ü×é éÆÏäÖ
๱¥¢ ËÆ×ÖÒ Ì×þî ÀËÏ î¿º¨òé³. ¯À¿ºÑ ±¯ÀþÆ °ÁÝ¢ ¹°îÇò, º¯¨
°ªþ¥¿ ºÇòì ÆÖºÅ.

4.5.4 þ°¿ þºòì í¥î¿ºíêÉÅ ºÒ Ò«è 鿺¨òéî.

  ´±îË¿ ºÌ°´³×Å °ñòï
  ´± þº°µê þ°íéÀþÆ
  Ñ´° »éØÇò ¤ éîê
  ´°×ÖÒò ×ò í¥îþÀ
 
     (1668)

ÍƱãÆ °îã ×à׳ ºÇòì, éµÅ» ×à׳, ºÌ°´³× ØÌ«ÇÖ Ý ¨ºª¨
¯¨Å ¯¨Å »é¿º¨´ °ÏÅ ÀÒ×°îÇÓϹ³ بº¨°í ¨ÀÆ Ý´°×ì éîê
»ÝƳ Öþ×þî í¥ò ¨òéò . þÀÕÅ,

  ´³Å ´³Å Ü×ìî´ °òòï
  ´° Ï¢ ×îÏè ª¥¿
  º´±Çò £îÅ ºé¿º¬¹³ î¹°¢
  ´±ÇÖ ¢´ °þ×ò í¥þî

     (1669)

í¥îº×ò, ÝÀî ÀËÆêÚ ØÌ«ÇÖ ¨ºª¨ êÚè ò ´°òìÅ ´°òìÅ
Øãòéî òì þª¨ þª¨´ °ä×þ°¨, Ï« צØîñÀ Àª ºÒ °¯¨è
˰ׯ«Å °íþº° þª¥ Þ´³, ×îÏþã ª¥, ÀËÆî º±þƨ ×£î¹ °ä¹³
ºíìã ÖÒÅ þº þºÌî¹°¿  ºÏ¥ÓÖ Ý ÃÆÖþ×þî í¥ò ¨òéò.

4.5.5 ¿º¦ºª¥ Ï´³è À˯¥Ñ Ò´±Ö ¯®¥Æ ×èãÒÌÖ òñÅ ØÍ×
ÌÆ¿ºª¨èã°ÉÅ ¯þéÅ. °À³ ÞØҨŠñÅ Á é¿ºî ¸ÓÖ º³ØÕºþ°Å
ñÅ Ã°íº±ÇÖ ×íé ¯òþéÅ. °òïÝ¿½ °íþº°ØÝ¿½ ñÅ Ï´³è ×Ñ°Å ¸ÓÖ
 ºÍ³Å ºÇÕÅ Ï´³ãÅ. ×íêò ¦º¥ÇþÒþÆ ¹° Ò«è 鿺¨òéî.
 
  °òïÝ¿º Æòî íì ±¿ºò íÏ×Å
  ÀòñºÏ¤ Æ À°Æî --- °òî¥þÀí
  íºî´þ° þ°òê´ ³¦¿ºíì þ×ÒÀË
  ¶íº³þºÖ ºÌ îïò?
     (ÞØÖ.2)
íÏ òº×ò, °òïÝ¿º¿ ºíé×ò. ³ ´±Ìã ³×°Ö Àª¦ÕÅ ×¹´ÀÉÀòéÖÒ.
ºíìíì ¶òì Ò´°¿ ºÑ¿º³Øª¨ ºíéíì ºÑ×Æíé ºÑ×ÇÖ þµ³ þµ «þׯ¨Å.
³ ¿º¦ÆïÖ, Ñ Àî³ îØò¯ Ñ À°Æî °òî Ö׳þºÒ ¯¦¦ñÅ, ³þ×Ñ
îþ× òì êÚ¹ ±Ý, ³¦¿ºíì º°¿ºíì À±Æþ× °î ¯¨¯¦ÏÅ. ³þºÒ
Ò×âÇÖ Ï¹³Å °ïÖ °ËÚé³ Ýòì ¶òì î ¯º³þºÒ Ò ¯¨
¯¦Ï¿þºþî íÏ òòéÑ . À˯¥Ñ °äÚº¨´±Æ 'þµ³ þµÖ'
ºÇÖ×° ¯. ÒÅ Ñ î×ÖÒ; îÖ °î, îØî¿ ºÑ¿º³ þºÒ ºÑ¿ºÝ
þׯ¨Å ºÑ×ÇÆÖºí ºª¨ ×Ñ Ü×ì ìòéÑ.

4.5.6 þÀÕÅ ºËÆêØî º¦º¦Æ þº ×ÖÒþî íÏ×òì þº°îØÆÖ Ñº ¶òìÅ
°î ØãòéÑ.

  ºËþº¿ þº¿ ºÏ¹±¿ ºÏè°î¤
  þÆ þº °Ì´±- µÉÅ
  ºÍº ¯¨ º°ÆÀí ºÑ
  Ïþׯ £î Ï
     (ÞØÖ. 7)
 
°í °ÅºÌµ°Ñ °ÏÅ ÌÆ׳: ºËÆÆ ÏØè ÿº´°ìÅ ÿ ÿþ× ×ã¿
º´°ê¹³ ÿ ¶òé êÚ °îòì °òî ÏãÖ è㺦¯¨, »ò½ Ïè°ÍîÅ,
ºÌ °ÍîÅ, ºÌþÆÅ òñÅ ×íé ¥¹³, ÀË¿ºÏè °îÆ ñº×´±ÇÖ þ°òìÅ
î¹° þº ô±Ì´³ ÒÇÖ ×ò ̹³ þº¹ ²ØÌ°Ì º×Å °òì ¯¨ À«î³
þº°Å ®×ãþ×ñÅ º°Æ³ ¥ ϺþîÅ ×Å ÍÆþî £îÍÆî×ò.
¯®¥Æ ×èãÒÑ ¿º¦¿ºª¥ £îÏ, ±Ï£îź¹°þÌ òìÅ ìòéÑ.

  ´±Æ¶Ñ ׫´°í éíþº°´ °ì´³
  ×´³×Þ ª¨ À鿽Ò×¹--- ´°ò
  éÁâÍí Þ¢ ź¹° îòºò
  ÀÏä¢ Ë° ±³.
     (ÞØÖ. 11)

°ò ÌÆ׳: ´±Æ ¶Ñ׫´²ÆÖ î³ þº°´° òþé¨Å ºíé³ Þ´³¢ ×´þ°¨
ѯ¥é Ò×´³ òºÖ ×¹°¥¹þ°ÑÅ î³èþã °þÀ ¶é¹±Ï¹³ ô± µêÆ
êØÅ, þ×°ã ÆÖÒÅ °ÀÖ «Ñ¹° £î¿½Òò, ÃÀÒãÉÅ ¥¹³ ¶òé ¶òÀÒò,
°ÁÞî³  Ò«ÀÖÒÅ ãت¥ê¹° °Áâ þ×¹°Ñ, Þ Æòñ¹ ±Ïº±ÇÖ à¹°ÏäÇϹ°
±Ï£î ź¹°¿ »èãÆÌòì Æ×ÏÅ ½Ý¶òé ×Áè ÅþºÖ×Ñ Ù¥¥¹³ ËÉÅ ¶Á´°Å
Ïä¢ Ë°þ° ¹¸Óò Ñ´°Å òº³.

4.5.7 Ü×ì Á¢ 鿺 ×ãѹ° ´°Æ ËÚè º±îé׳ ¸í鯨 °¥, ±¢
±ÇÖ Àª¦¯¨ ÌÞ×°¿ ºÑòþéÅ. ¯ª¦ Àé£î ź¹°Íò ×ÀƵê ñÅ
¸ÓÖ ¶´±Æ òÀ µêè Á ØÍ× Ø㿺¨Å þ° ºà³ ± ¦¿º¥ÇþÒþÆ ÍÆ
Ò«è ¹±¿º¨×°ÉÅ ¯þéÅ. ×¥µª¨ ºÑ¿ºîÑã ×Ï«ÌÀ þªº¨ª « Á Æѹ° ¥´±Ö ׿º¨×°ÉÅ ¯òþéÅ. þ°×ÇÖÒ° ºÒ ìè Ò«ã ÃòÀÞÆ¿º¨×°ÉÅ «Ã¦òé³. µ± ± µ×²Ñ´° Ì µ¨äÖ »é¹³
×òé×Ñþã  ÍÆÌ°í ´°ÀÑã×Ñè. ¿½¯¬Æþ°´±þÒ »é¹°×ÑæèæÅ, »ÌÀ«Ñ
´±ÍÆÑ ×ÆÑ ¡´±ÌÑ ñÅ  µ ×Ï«´þ°Ñþã 鿽¥Æ ´°ÀÑè î 鿺¨×þ°¨,
»ÌÀ«Ñ ÖÒ°ÏÅ íÒ ÀÆäÖ »é ×Ï«´°Ñª Ï× ÒÅ òì رØÒè
鿺ª¥ÕÅ, ¹° µ ×Ï«´°í ¿ºíºª¥  îþÆÑ Ì«´°ÕÅ Ï× Ã¦Æ³
òì Á Á ×òÀÆ é¿º¨×° ¯¨ ×Å Ü×ì ¹° Òª¥´±Ö Ø๳ت¥³
òº°ÉÅ ¯òþéÅ.

                                                   HOME