(1)ã€× ØÌ€«º¥ÒÅ µ: €×´±Ö €µÆÇÅ(1)


1.0 €µÆÇÃÅ Ì«ØÆÕÅ.

1.1.1 °¥´±þÒþÆ  ±ÌØ¥ ÀËÆêÚ ×ÌÒíêÖ, Ñ ¦¿º€¥Æî ã€×ÇÆÖ »Ì¢€î ò€é
µÅ Øã þׯ¨Å. €× ´°¹°´±í Ñ ÝÆ ÝÀî ì±Æî צ€×´ °¹° À˯¥Íò
×£î þº°´±Ö €µÆÇŠ鿺¥ØÖ€Ò ÇñÅ ×̳ À«×Ñ Ï«¹±ÆÑ °¥, €µÆÇ
¦¿º€¥ÇþÒþÆ ×£î þº°´±€î €ÌÆÍÆÑè €î×ÏÅ ½Í¹³èã ÃÆòêÏòéîÑ
òº³ òì. ÜÚ¯€À ì×Ñ €Ìè ×ÞÉÅ °ò »é ๳èã €Ìè ×ÞÉÅ °ä×Å Ñ
¯€ÀÆÅ. À˯¥Ñ ³ ±Ïª¥¹°ãÖ ÝÀî ¯€À€ã ØãîÕÅ ºÇÖ׳
€µÆÇ´±í ½éÅºÆ Ì«ØÆÖ òº°Å.  ³þ× '³ãÕÅ ¨´° ÀÞãÕÅ Á
þ± þׯ¥, ¥Ñ¹°Í¹³èãò þ±ÆÅ ºÏÀò' òìÅ 'ªºÒ×Ñ ÏæŠׯ«ÃÅ ±
À¯½Å, þªºò ½Ö ãØÖ€Ò, ãþׯ¥" òìÅ ê¢ òé °Áâ ÍÖ
±Ï£îź¹°ÏÅ, '¯ºÑ ÑÖ ¯®°Ö ª¥þÒ' òì ê¢òé ¿ºÑ ºÏÀñÅ
þºíêÆ Ì«ØÆÖ òìÅ °Íòé³. ºÏ¹±Æ ã€×è €×þã òì €µÆÇр㿠þºÒ
ºª¦ÆÓª¨ í쯨 »é¿»é êØò ÒÚ€ã ÖÒÅ ³¢ ÖÒ Ã¦Æ³. Ò´±íÅ
¥´±íÅ òÀäò º× þ×캪¦íÅ ×Ñè €¥¹±ÏÅ ¢¡â¶€ÒªÅ íº €×
Àê¯þ¥ ÖÕÅ, þ× «ª¨ êÆæƳ òºþ° àÅ ã€×€ã¿ ºíêÆ Ñ ½±Æ
þªº¥Å. ¸Õ´± ñÅ Ï´þ°¨ ´³ ×Ï׳ÀÅ.þÀÕÅ €é×ò ª¥þ× °ò  òÀãÖ
« æòé³, ¯€À òì ò€é êÆ Ã¦òé³ òé Ï´³æÅ €µÆÇ´±í
½éźî€×ãÅ. ¿º¦¿ºª¥ ¦¿º€¥è ¸Õ´±
ñÅ Ï´±Ö ¥ Ï, Ü×Þ »€ÝƳ Ö×þ° Ì«ØÆÖ Å. ¿º¦¿ºª¥ Ñ Ì«ØÆ€ÒþÆ
À˯¥Ñ °Å ×£î þº°´±Ö ê¢ ÖÒ ³ òéãÚ »€ÝÆþ× «Ì¿ºª¦Ïòé³ òº€°
µÅ òñÓÖ °äÚº¨´³þ×Å. µÅ ¸Ö Ãà³Å °íþ ³¿º¨Å.

1.1.2 €× ´°¹°´±Ö €µÆÇ´€° ¯¨ ×¹°×Ñ '£îÁÑ°Å' à±Æ ׿º¯¦°Ñ òì
°Íòé³. €¥´±Ïòé  £îº°´±Ö €µÆÇ´€°¿ ºíê ×俺€¥Æ ×Ñ òìÅ éØÖ€Ò
ïñÅ, ×Ñ ¹°€î ÖÒÅ °ò ¦¿º€¥ÇþÒþÆ Ö׳ «¥òé³. Á´°ä×ÚÅ
íÒ ½³€Àþã¨Å ðò ðÓÖ €µÆÇÅ Ï«¹± ×¢ÍÆÌþÒþÆ ´±ÆÑ º´±Ö
Ø㿺¨òé³. °€î ª¦þÆ °´³×¿»ÌÅ þºòé ¸íäÖ €µÆÇÅ ØÍ¿º¨òé³. ã€×
Ò«Å òéþ×Ñ ºÍÆ ¸Ö Ϲ°° êÆ×ÏòþéÅ. ÇñÅ Ñ Ò º¥Öè €¥òéîþ×
°Øé ¸Ö é¹³Øª¥°´ °Íòé³. Ï«¹±ÆÍò €µÆÇ´€° ØãÅ ×€ÇÖ ¡ÍÆîÑ
²î´³ þÌ ×¢ÍÆÑ Ñ ½³€À ËòéÑ : ã€× ¯€ÀÇÖ í±þÆ, »Ì´±ÆÅ
þºòé€× í´± ×俺¨Å ×ÇÖþã òòéÑ. °€î´ °àØþÆ '×µê»ÌÅ' ñÅ ¸ÓÖ
ã€× ×̳ À«×ÌÖ Ø㿺¨òé³. °ò °´°Ö ¯ª¦ À€é£î ź¹°Ñ °À³
鿺î 'º±ºº¿ºñ×Ö' ñÅ ¸ÓÖ º€ÝÆ €µÆÇ´€° ºÒ ¥äÖ ±Ï´± €ÀòéÑ.
¿º¦¿ºª¥ ×ãÑ¢þã ¿ º¥Ò´±Ö ØÍ¿º¨Å.

2.0 £îÁÑ°´±Ö €µÆÇÅ

4.2.1 À˯¥ ´±Ìª Ãíºª¥ €×´°¹° ¸Ò´ ±àÅ À¯½€¥Æ³ ºï̯¥Å ¸í鯨 Å £îÁÑ°Å Å. ºÒ »Ì±€ã ¿½þµ º€ÝÆ €ÌþƨÅ, ͱñÅ ÃÆòì þÍ¿ºª¥ €Ì
꿽þã¨Å ã€× ³€ÌÁ¿ »è€ã ×ÑãÖ ×äÇ¥¿ºª¥ ¹¸Ö ±Ï¿ºî¹°è ²î´³
ºÏæ°Øþƨ ¯«À€Ò ºÖ€ÒÝ ×äÈ¥ ×¹³èã³. °€î´ °àØþÆ ¿º± ÖÕÅ.

¹¸ÓÖ ×Ö òº±ÓϹ³ €µÆÇ¢ ¹°€î °¥òé³.  °Í¿º¨Å ºÒ ¯€À€ã¿
ºíê þèØè Ý, ¹° ¯€À€ã ¶Àîã  ¶ì´³×þ° °¹°³ òé ÀéÇÖ °ÑÅ
Ò´ °¥òé³. Å Ã°í º±ÇÖ º± ¶òÀÒî°íÅ º×Æ òÀ ÀÒî°íÅ Ì«Å
Øî׿º¥ ÆÅ ÿ ¥òº¨ ¯¨×ÏÅ ×€ÇÖ, €µÆÇ ¦¿º€¥ÇÖ ØãÅ °Ì¿º¨òé³.

×Ö 9

Ì« ÝéÖ þׯ¨×Ö Ì«Å
êþÆò ÀÒò °í ´°
ºê²Ñ ½íÒò ØàÀÒÅ ½«Ñ´°í;
íþé íé³ î±; Àíì ×Ñ
íì ïÖ ± €ÆÇò íéÁÖ
Ì« Ýì×Ö ÅÀ Ï«Å
±ÝÓ¿ ºä¿ þºÒ¿ ½ÝÏÅ
€é ½íÒñ òéîò €éØòì
€éÝÖ ÏãÓ ºÌ¹°
º€é×ãÑ Ìí Ç€Ò þÆþî

'Ì« ÝéÖ þׯ¨×Ö' òé ¥î³ þׯ¨þþã €µÆÇ´ ¹°îþº€ ¯¨ ×¹³
¶ì´³òé³. ñÀîÅ ºÍþ¥Å þºòé ã€×è ºÆòº¨´°ÚÅ º¨òéî. °ò º€ÝÆ €Ì:

Ñ´°þ×! þ×°À ´±ÌãÖ ê°íÍÆ ºÌÀ×ò; ¶òÀÒî°íÅ, £î¢Ö×ÁÖÒ° òÀ
×Ï´°¤ ËÉÅ ÀÒº¹°î°íÅ; Ì«Å ÏäËÆ þׯ¨þ×ò òì ¥ò د«¿ºÅ ËÆ; ÿ
îÀ þªé ºÏã³°ò ÖÓò µ±¯; ×Ñè µ±Æ ¿º¦ÇÏ þׯ¨×þîò
ïÖ; ×Ñæ ÀéþÆ ¶òÀÒÃÅ ÀÒÃÅ Ï µäþÒ ¦î×ïò, íéÀíé Ì«¤ ÖÒÒÅ;
³ Ϲ°º¦ €Ì¿þºÅ, þãË. Ž ä°ÃÅ ØãÀä É€¥´°Æ ºä¢ ´°ÃÅ
Ãí»íº¨ ÖÒ°×ì þºÒ, ½â°íÍÆ ºÌÀ×ñÅ òÀÚÅ ¶òÀÒÃÅ ÀÒÃÅ µ±Æòì
Ïä¢ Ë°îò. ´±òé °ò ±Ïצ¢ ÒÅ»ò ÏãÒÓÆî³ €éØòê ºÏ°ÒÖ,ÖÒ¢
×ÌæÅ ºì€ÀÆÆ °×´€° þÀíò¦ÏÅ º À€Ò€ÆÉ€¥´°Æ ÇÒº±ÆÆ è
ºÌÀÍÆò.

4.2.2  ×Ö 11-Ö ñÀî´°Ö ºÚ¯€À ¶ì´°¿º¨òé³.
 
Þ°ÌÖ €Æ¹° ºÞ°Ï ´³
 ÞÆ ê×ò ÞÆò; ÞÆ¢
 þ°îÅ ò€ÀÇí ¥ÅþºÖ Óò
 ËƳ ÆíêÆò ×î×ò ºËÆ¿
 ½íÒò ò; íÁÖ þ°îÅ
 êÚ ×ê³ þ°îÅ òî
 µêÆê ½Ò×Ñ êÚ ê×€þÆ

°€î¿ ºíê €Ì Ü×ì ìÅ:

³ º ãò ò€¿ »ÌÀ«Å òîî ¹¸×Æ þ×±þÌ Æ¸Àî´°í º Ú¯€À êƳ.

þÀÕÅ €ÌÆÍÆÑ ¹° ×Óò €µÆÇ¿þº€ Ü×ì ¯ºÑ.

»Ì±¤€£: ºÞ¿€º¿ °Ïòé þ°´±þÒ, ÿ³ Ñ òÀ ãò.

³ : °í þ°Å ¥° €°òïÆÅ ÖÒ€ÀÆÖ

±ª¥¹°Å: ³þºÒ×ïò ¥´€°¿ þºÒ

ºµÆÅ:     °Òí ¥ÃÅ Ï×ò ¨þºí þºÅ, ÖÒØ¦Ö ÏÅ, ³¿ þºÒ´ þ°ÃÅ °þî
þº ×ÌÚ º¯«Àª¥°°Òò

¶ÀîÅ:  °ò þ×ì þ°Å þ×ì î Øþ×´³ êƳ ´ þ°´€°¿ þº×ÌÚ º¯®é×ò Æ×ò,
×ò ÞØÖÒ° òÀ òì è.
 êÚ òêÏ¿º³ þ°îîÆ òÀ×òìÅ êØÖÒ°³ þ°îÀÆ ¥Å½ òìÅ ¹° €µÆÇÅ
Öòé³.

4.2.3 ¨´°° ºÍþ¥Å ¨Å ÞÚ ã€× ×ÞÆÚÅ ÜÚ¯€À «Ñ´°¿º¨òé³. "³,
»Ìº¤Å ÍÆÀ°Óò ºÍþ¥´°Ö òÀØò ºÏª¥î¿ ºÚ¯€À »òñ êƳ" òé×ì €Ì
Øãòé³. ¹° ×ÓÖ ºÍþ¥Å òé €Ò¢ÖÕÅ ºÇÖòé³.

 ÍÆ ï Ʊ þÆÍÆÖ
 ò ´° Ø×í³ þºÅ
 °Ö ÖÒ³ òìÆÑ ÏÀÅ
 °þî ¸Ñ°Ö ÖÒ³ î³
 ò€î Ë°Ö òïò òþî
 òþî ËÆò °òþî ÍÖÒò
 ºÍþ¥Å °ïí ºÌñ
 ÍÆÖ ºÌò º ×òéê Çïþ°
 

€Ì ØãÅ ×ÏÀì: »Ï±Ø Ã°Ò µ°Âé´ þ°± »Ìº¤Å Æ¿º¨ ºÏãÇϹ°î, ´°
€´°òïÆÀÆ ÝÆ ÆÖ½€¥Æ ºÌÀ×ò Ï´°×°ÒÖ, ×ñ ³ þºÀ¿ ºÏ¹°Àª¥³.
Ø͹³Æѹ° ÍÆÀÇÏé °´³×´ °± °þî °î¿ þºÀÀª¥³, €ÀƳ. ¹°´
°´³×€ã¢ ËÆþׯ¨×þîò ò€ºÆÖ, òþî ¹° µ¨Å »€Ý€Æ ØÏ°×¢ ËÆò
ºÌÀ×ò; °î ×€ÀÇÖÒ° ðÖ×îÓò. ºÍþ¥ ñÀî´°Ö ¢ÆÖè º º º± òé
ÄòêÖ €×´³¿ º±Å ¥ÀÆ »Ìº¤´±íÅ €ÆÆ€ÀÆÖ ºÌîÆ òÀØò ºÏª¥òìÅ,
€°òïÆÀÆ ÝÆ ÆÖ€ºÉ€¥Æ ºÌò òé³ º×Æ òÀ€×ÆòìÅ ïþ° ê×Æ.

'ºÍþ¥Å' ñÅ €Ò¢Ö ×ÓþÒþÆ ºÇÖ×°Ö, ÍÆÑ €µÆÇ´€°´ °àØþÆ
¹±òéÑ òº³ °äÚ. Ü×ì òñÅ ºÒ. ÇñÅ, ³×€Ì ª¦Æ °Ì«è ¨´³é
×¹° Ï´±í þº³Àî³ òº°Ö, ¨´°° Á ÃÆþ×Ñ ±Ï¿º´€° ¯¨ ×¹°
Ï«¹±ÆÍò €µÆÇ Ï´³€ã¢ ê³ ¯þºÅ.

3.0 ´±ÆÍÖ ã€×

4.3.1  °¥´±þÒþÆ, Ü×ì °Ö¿»ÆÑ °Ë×Å òº³ ×Àî²°Å òéþÌ, Ü×þé
Ï«¹±ÆÏÅ, €éÇÒ° ã€×ÇîÕÅ é«°³ €é×€î¿ ºíêÆ ¯€Àè òì ã€×äò
±é´±í Ñ ×ÌÅ»¨òéÑ.

 À€éÇîò Æîò ÀÒò Àî´±îò ×òÀíì
 €éØÒ ãØîÕ é«° ¶òé
 €é×îÑ ÀÒ º°Å òìÆò ÆŽŠ€
 ¶€éÇîÑ «Ñ´þ°Ñ ÖÒÅ µ€Ç€î ¶ì´³ Àòþé

¿º¦ÆïÖ °í ã€×æÅ ÀËÆêÚ ØÌ€«æÅ òî, ×þÌ º±Ö ìòéÑ.

 ÏäîÖ À´þ° êÆÒÅ ãØ îÕò
 °ÏãÒ¤ ×€î £î¢ Ë±Æí ¹€° Éèþã
 ÀÏãÒÅ ÿ ¯¨ ×ÝÒÅ »éØ ÀÆ
 ÏãÒÅ Í ÒÅ ¦Æþ̨ ÏÒþÀ.

ã€× ØÌ€îÇò ºÆ€î¿ ºíê ½±Æ ºÒ Ï´³è 鿺¨×€° ¯. Ïäò  ×ÞÆ
À€ã êÆÒÅ, ³ºà³ ã€×ÇÆí ¹°€î ×Þ, °äØÖÒ³ ¥¿º€°  £î¢ ˱ãÖ °ä¹³
ÀÏãÖÒÅ þº´ °ä¹³ ´³ ¥Å ¤£î π㿠þº ´° ¹°€îÇò ¦ÆÑþ㨠ïþ°
×ÝÒÅ òòéÑ. Ïþã þׯ¥íºÒ³  òé ê¿þº¨ °ä×íì ¥¿º€° °ä¹³ ÀÝþ×
ã€×è þׯ¨Å òé ÀéÇÖ ×Ñ ¹°€î Öòé³. »ÌÀ Ì«Å »ÌÀ«Å òé Ï´þ°¨ Ñ
Ã̯º¨Å þ°òìòé³. þ°ºà³ 鿺¨×³ Ì«ØÆÖ þºòì þ°òêîÕÅ, òî òî °ò
ã€×è òì ºª¦ÆÓª¨ 鿽€ÇÖ, €µÆÇÑ ×ÞþÆ ÖÒ´ °¥òéÑ.

 ã€× ¯¥Ö Ï°Ö €Ì º×Å ºÏè ¿½ éòºÑ
 ã€× þÀÕÅ Þ½¯€À ²´°¨ ÆÖºî µò
 ã€× ¯ºÑ €×Çíêò þÀÕÅ €é×Ñ €×ÆÖÒÅ
 ã€× ¯¥Ö Ï°Ö €Ì ÆòêÅ Äòêò ¥¨þÀ

½´°Ñ€ã¿ þºòì îÖ »Ì´±ÆÅ ñÀîÅ òé ×íþé¨ À«Ñ€ã¿ þºÒ
À´€°ÉÅ þÑ´³ ¯¨, ¹° º´³ ã€×è þׯ¨×îþ× î ¯¨ ×í€é ÅÄòêò
Øíºþã òì  Æ¿ºª¦íÖÒ ×€ÇÖ €µÆÇŠ鿺¨ò逰 ¯.
Ü×ì Ñ °ä×íé ¶€ÒÇÖ Ï«¹±ÆÑ °À³ ã€× Øã´€° ê¢ ÖÒ, ³þ× ºíºÒ
Ø×°€ã ×£ï䀥þÆ »íÒ´±Ö þ°íìØ´°³ òº€° »é ¯þºÅ.

4.3.2  »Ì´±ÆÅ ÖÒ³ ª ØãÅ
 

´±ÆÍÖ  °í Ãò½ €×Ñè ÖÒ° ãØí Ï«¹±ÆÑ ¹° Äòì ã€×äò
Ò«€ãÉÅ °äÚ º¨´° ÃÆíòéÑ. ÀÖÒ µíª òº³ "ƹ±Í»òê ØíºÃòî
é ê×°Å" òì ØãòéÑ. ¯¥ ºÏ€ã ̪¨é ¯º³ ÆÅ, ±ÍÆþ× «Ö ±ÍÚ,
ºÆÑ ± «þÀ òÀÅ ºÏè òé×ì ¯º³ Øíº «ÑÚ; ºÏè ¯€À À´±Ì´±ò
د¥Ö ÖÒ êÚ ¶ÏØíºÅ òìÅ Ø㿺¨òé³. €ÌÆÍÆÑè °í ºÒ×ì €Ì
êîÕÅ, ÆÃÅ »é⢠«ÑÚè  ±ÍÚè Ì¿½è ƳÁòê,  ¶ÏØíº «ÑØ€î Ãíºª¥
òé ¯¦Ï¿ºþ° ª ¨òé³. þÀÕÅ °€î ×Çíª, °òþ×°€î ª, Àî°
ª þÆ ªÆî  µ  ×íêò »é¿»ÆÖ ¦¿º€¥ÇÖ ×´³
ì×Ñ. ¿º¦ ¯º³ À«Ñþã¨ ê³ ´³Å ×Ïòé³. ±Ö ¹±ÍÆ ª ÖÒ³
×Çíª(sensory perception) òº³ ½´°Ñè ¯¥ ®Å þºòì "ÇÍò ¨«ÑÚ ×ÇÖ
äÉÏ ± ºíê¢ ÇÏì ØíºÅ òê´ °Í׳" òòéÑ. ×£îþÆè °€î :

"°ò€î þµ ¶íÅ ê×Æ òÀØïòìÅ, إƀã þµ ¨Å ê×Æ í´±, ¯
ðÓÆ ºê€ãÉÅ, ×íêí´ ³€«ÆË ×Ó˳ ¥ò ¶í¹ þ°É ðÓÆ ¾°€ãÉÅ
¿¾°æ ðíÌ«ÀË ×í€é ت¨ ÿ°Óòê ¥îÆ Ï× °òÀ´±€ÌãÉÅ ±ª¦´³
¯¨ Æ ØºÎ° íéæÅ ºÏ¹±Æ ºÆÑ ± ðÓÆ ØíºÃÁòê, Ï× Ã°ÓÆ Å½Ò€ã
¶ÏØíºÀË êÉÅ êÚ ×Çíª î¿º¨Å" òé×ì ØÍ× Øã×Ñ. Ü×éî ³ òî³
òé×ì ×ÏÅ ºÒ×€Æî Øíºþã¨, Ïþ㨠¦Æ Ú«ÑØí ³×Ë Ï¿º³
Àî° ª (cognition ÖÒ³ mental perception). "ÆÑØÖ ¹±ÍÆ £îŠŽÒò ѹ³
Çѯ, ÀÆÑ×é ×¹° £îÅ Àî° ¯¥ÒþÀ" òº³ Ï«¹±ÆÑ ×.

¨´°° ×Ï׳ òº´³òº «ÑÚ€ã êÆ´°ÏÅ °òþ×°€î ª òº³. °€î " Ϲ±òº´
³òºÅ èã´ °êØñ  ÌÅ ± °ÏÅ °òþ×°€î ª" òì  Øã×Ñ Ï«¹±ÆÑ.
°€î ×£î þÆè Ü×ì ØÍ¿ºÑ: (ÅÀî° ª Øþ¥Å ºíê þÀźª¨ ¶à¤ ´³×«
ðÓÆ×íêò ØãÀÆ) ¸Ì¿º¨Å òº³òºè, ½Ï¥î³ êØí (Ø¥ÆÀź¦), ÌŠðÓÆ
¹³ °´³×ãÕÅ ½«Ñ¿º¨×°€î Çþ̨ «ÑÚ °Í׳, °òþ×°€îª ¨Å. þÆè
´³×Å Ì°Å °À°Å ¨Å ëþ㨠(ÄÒ´±Ö 꿽 Ö€ÒÆòéÕÅ) òº³òº
«ÑÚäò þ°íéÒíê€î ºÏ´³×€° ¯. °Ö¿»ÆÑ òþé ¯¥: Ü×Ï ÇÑÅ
òºÅ  òº³ °Å°Å þÀ×íéÅ: òº€°´ °ò ̱ °´³×è  ¦¿º€¥ÇÖ Øã¿
º¨òé³. ºÖ×€ ¢€€ã´ þ°íì׳ Ì´ °´³×Å òì è㿺¨òé³. òê€î ³
òî³ ò Ï °ä¹°þ×Ñ êÚ¥þîþÆ òº´³òº «ÑÚè ÏŽŠòº€°´°ò Àî° ª
Øþ¥´±Ö ÜÚ«ÑÚè à×° ì×Ñ.

ï °í ¨´°° ×Ï׳ þÆ ª ¨òé³. °€î Øã¿ ½Å Ï«¹±ÆÑ Ü×ì
ì×Ñ: À±Æò ÀÒè ת¦¿ ºÏ¹±Æ þ° Ò ÆÖ½ Ö ºÏèãÖÒŠϹ³«Ñòé
£îÅþÆ µí¯¥ÒþÀ: òºÑ. þÆè °€î Ü×ì Øã×Ñ: ( Ü×êòê ê€×
°€¥Ë³ ¶íòé) ÀÒ´±€ã, ÆÀ ¶ÆÀ ðÓÆ ª¥þÆ À±Æò Ï×ì ¨´³,
(Í¥´³ Ñ Ò´³)Ϲ°Ï¹³, ºÏ´°¿ºª¥ ÄØ¥´³Å ÃÒ´³Å ÆÖº Ø͹°
ºÏèãÖÒ×í€éÉÅ ¯òé ªÆË Çþ̨ «ÑÚ °Í׳ µò€ÀÆÆ þÆ ª
¨Å: òº³. Ï«¹±ÆÍò "þ° Ò ÆÖ½ Ö ºÏè" òé ×€î  ¶´±Æ
´±Æ ºÏªäò êÚ òì þÆè è׳ »€ÝÆî òþé ¨òé³. À˯¥Ñ íìÅ
°€î °àØþÆ¢ òé Ï«¹±ÆÑ íìÅ °í °Ì× Ö€Ò. "þ° Ò ÆÖ½ Ö ºÏè'
òº€°  ±€Éì ¥Ú«Ñ€×ÉÅ ÒÚ«Ñ€×ÉÅ ÖÒ³ þºÅ, íìÅ ºÏè êØ€î °Ï×þ°
þƪ(transductive perception) òì è×þ°¿ ºÏ¹³Å. þµ³ þµÅ €é×þî¨
òé ª¨«ÑÚ é¹³ ÖÒþׯ¦  Ï¿º±ò ³ Ò ¥ «ÑÚ€ã íê¥þ×´ °ò æÉÅ
òº±ò, ÀËÆî þÆ ªè ´°ò€ÀÆî òì è×þ° ºÏ¹³Å.

ª ×€æè ¹° þÆ ªþÆ ÀÆ ×â€Çò ¦¿º€¥Æ €À¹³èã€°É ¯.
¹°  þÆµí ª€Æ €î×ÏÅ ÀÒ€ã ת¦ Ààź¦¢ Ë×°íþ× ÀÆ ×Þº¨è
òé×ì ÀÆ  ×â€ÉÅ ØãÃì×€° ¯.

4.3.3 ñÀîÅ ÖÒ³ Ï°Òã€×

ÀËÆêØ€î ÀÝ´°Ï×þ° »ÌÀ«Å òé €µÆÇ þºí ¥òºª¨¢ ÖÕÅ Ï«¹±ÆÑ,
»Ì´±Æ´±í ¨´° ñÀî´€° »ÌÀ«À èòéÑ. ¹° ñÀî´€°" ñÀîÅ
Øîº×Å þºìÅ ³¯¨ À€éºÏè ºì×°Å" òì Øã °€î ½´°Å €µÆÇÅ
þºòþé  °òºÏª¨ ñÀîÅ »éѺϪ¨ ñÀîÅ òé×ì Ï×€Çî° è×Ñ. °€î
Øã¿ ½€ÇÖ þÆè, (îÅ þµþÌ êÆ¿º¨×°òê¢ ±´³¿ ºéí ºÒ°Ë) À€é¹³ ¶òé
ºÏ€ã, ÖÒ¿ ºíé °€î ت¨ ÿ³ Ư¨Å ¥îË ¶àÅ ³€× ¯¨, Ü×ì
¶ÏØíº «Ñ€×´  °î Ãòî ¯¨ Æ ØºÎ° íéÁòê «Ñ×°Æ òÀØî³ £î
±,  ñÀîÅ Å òòéÑ. ºÒ Ý¿ºè Ï¿º€° ¯. ÇñÅ ¸ÓÆ
êØÆÓí ¦¿º€¥Æ ØãŠ̪¨Ï Ï´³ ÌãÚ Øã×€° ¯. ³×òì
¶ÏØíº´³ òéË òì þ°òé °ò ½éÚÏØò ×Þ ³ »ÍØòê ª¨Å ½€°ÉÏØí¢ Ö×þ°
ñÀîÅ òº° Ñ Ï´³ °ä×íé ÀéÇÖ ×俺¨×€° ¯. À€éºÏã
ÏÅ ò€é À€éÆÖÒ° òêò ×Þ èã°òì è×þ° ñÀîÅ òº³ °ä×
Ï , ¸ÓÆ êØÆÖ Ï´³è òñÅ Ü×ãÚ °ä× ÖұϿº€°ÉÅ ¯.
À€éÆ×òê €î×ÏÅ ¥òº¨Å×€ÇÖ ×俺ª¨ ¶íÅ ò€éþÆ ¶ÏØíºÅ òéÑ.
½´° €µÆÆ´±Ö ¿º¦¿ºª¥ Ï´³è Ö€Ò. ×í€é¿ ºíêÆ  Øãè ØÍ×î ×€ÇÖ
À˯¥Ñ °¥Ñºî  ¨´° ¸ÓÖ  Ø㿺¨Å

 ñÀî´€° òñÅ Øã¿ ½€ÇÖ ³ òº³Å ºÅ òº³Å ÃÆ €Ò¢íãòéî.
€µÆÇÅ þºòþé ³Ø€î ÆÖ½ ÍÆÅ ¸ºÒ´± òé Äòé è×Ñ. ÆÖþº°×³
Æííè ª¨Å íºÏã«ÑÚ, ×íêò ×Þ ºé¿º¨Å ºÖþ×ì ×€Æ Ï´°¿º´±
þºòé€×. Ì«ÍÆ éØò ×Þ ´³ ºé ¶íºî ÍÆþ׳: À€ÒÇÖ ½€€Æ «
µÏ¿½Å ¯¨ î è׳ þºòì.  ï Í¥´±Ö òì ÖÒ³ þº °îÖ ´³ êÆ ºÒ
×Ï×±ò ¸ºÒ´± ³ ¹° ò€À ×Þ Øãòé³. ºÅ òº³, ºÅ òìÅ ºÅ غÅ
òìÅ Äòì ×€¿º¨Å òìÅ Ø㿺¨òé³. ºÅ ¹¸×ÆÅ òìŠغŠױþÌÅ òìÅ
鿺¨Å.  º³× ºÅ òéÖ ´³¿ ºì×°í íé×òéÅ; ³¬ ºÏäí ¥Å òºÑ
Ï«¹±ÆÑ. ±Ö  ½€ÆÖ îÖ ¯¨  òì ¥òºªþ¥¨ ¹°€î  ÖÕÅþº³, èã ºÅ
¹¸×ÆÅ òìÅ ¶ÑºÅ  îÚÅ  㿺¨òé³. ï À쿽«Ñþר ×ÏÅ þº³, ª¥: µÏ¿½
Ö€Ò þ× ½€ ÏæƳ òì ì׳ ×±þÌÅ  ¨òé³; ¿ºÃÅ ¶ÍÖ ºÅ
¨òé³. €×ÆÖÒÅ ½±°ÖÒ, ½´° À«  €µÆÇ´±ÕÅ Ò þ×캨þ㨠ºÇÖòé€×
°Å. ï °òºÏª¨ ñÀîÅ òº³ Ï×ò ¹° Äòì ×€ ³è ×ÞÉÅ ºè ×ÞÉÅ
»€ÝƳ ¹±´³ Ñ ¯€À€Æ Àîè×°, »éÑ ºÏª¨ ñÀîÀ׳, °ò °ä¹°
¯€À€Æ »éÏÅ  ¯¨ °äÆ ºÏ¹±Æ ³€ãÉÅ ¨´³ª¨€ãÉÅ °¹³ êÆ ª¥ÒÅ.
¿º¦¿ºª¥ Ï´³è °Ö¿»Æ ¸Õ´± Ï´³äÓϹ³ ×ãѹ°€× òº€° Ãòþº
ØãÉèþãÅ. ¹° »éѺϪ¨ ñÀîþÀ ¯¦€ €Ì×€Çò þº òìÅ
¯¨èþãÅ.

°€î Á ØÍ× ½´°Ñ€ã¢ ѹ³Å À«Ñ€ã¢ ѹ³Å Ï«¹± Ø㢠ÖòéÑ. ¹°
ñÀîäÖ þºÓè Ü×ì þ°òìòéî, ´°€î ×€ þºÓè Ïòéî, ò €×
þºÓÆòéî òéÖÒÅ ØÍ× ÄÒ´±ÕÅ °í´ þ°òêÆ ì×Ñ €ÌÇÕÅ ¯¨. ØÍפ
بòþéÅ.

§ÁÖõ ñÀî ×€€ã Øã¿ ½€ÇÖ, ×í€é Ãòþº µÅ ¯¨èã×ì ¾Ñ× ª ñÀîÅ
Ï°Ö ñÀîÅ, €Ì ñÀîÅ òìÅ ìòéÑ. µíé´€° ¯¨ ÀÒÍò Ï¿»€î «Ñ׳
¾Ñת; Ï×ò òê€î¢ ÖÒ °ò ×Þ »ê°òê€î ´³ ºì°Ö Ï°Ö; ï ×íêí
þ×é ¸°ÖØÞ¿ ºÑ€×Çò ×Þ °Ì« ÀéÇÖ ê×Ì °¥Ñ½€ã êÆ ×Ï׳ À ñÀîÅ
òì íì¿ ½³€ÀÆ ê¢ ÖòéÑ.¿»éØÇÖ Ï×ñ þµÏÅ òì ¾Ñ× Ø€îÇò ºÆò
òéÖÒÅ êÆ×Ï×€° ¿º¦ºª¥ ñÀî´³è ¥×Ñ.
 

4.3.4 À »ÌÀ«Å.

ï ½´°ÑãÖ ØÒ¿ºª¥³Å À«Ñ €µÆÇÑ þºòþéÌÖ íìèã¿ ºª¥³ÀÆ À
»ÌÀ«´€°¿ ºíê Ò Øãè. °€î Øã¿ ½€ÇÖ " ìÅ €Ì ÅÀî´³ ¥¥¿
ºÏ€ã ª¨Å" òéÑ. »Ì´±Æ´°ÕÅ ñÀî´°ÕÅ êÆ×Ì Ã¦Æ°€° êÆ´ °Ï×þ° €Ì
ÖÒ³ ϱ, ¿° ×ÆÅ, ÀÅ òéÖÒÅ ºÌ¿º¨Å »ÌÀ«Å Å. ÀÒ€ã ת¦ ¸°ÖØÞ
µª¥´±ò þÆ ªÇò ª¥€ã ¹° À »ÌÀ«´€° èãÒÅ. ´°€Æ
Àþã Ò ¥ «ÑÚ€ã Ý¢ ˳ Ü×éî Ý¿½äò ×ÞþÆ êÆ ×Ï×î×í€é
êÆ´ °Ï׳ òìÅ éÒÅ.
¹° À »ÌÀ½´€° ØãÅ þºþ° ÀÆ ×â€Çò êØÆÖ Øãè µÀ €¥òéî.
ÀÆ ×â€ Ñ êØÆÖ ×â€Æ Ø㿺ª¨èã é¿€ºÉÅ ¸ªº´€°ÉÅ þ×ì «
ãØí ¯þéÅ.

À »ÌÀ«´€° °¹±Ì €Ò À¹±Ì €Ò ºþ° €Ò òé Äòì ×€ Òæè ¥òéÑ
Ï«¹±ÆÑ.  °ò ×Þ ÀÆ × ÆþÆ Ñ êØÆÖ ³€éÆÚŠبòéÑ.

Àè Àï¥ íº€îè ÖÒ Àé "µ±þÆ ÀÒîÆ ê×îÆ €é×î³ ¸íþã"
Àè ¨Å.Ï´³Å "Ø€îÇò ÿ ØãÆ êØò Àî×ò ¯¥³ Ã°Ö ¸ÒÅ" òé
°Ö¿»Æ Ï´±ò ×ãÑ¢þÆ ÆÅ. ×íêÖ ×£î´±í ³×Æ ÍÆÍƱ€ã
Øã×î °¹±Ì €Ò ¨òé³." »ò ± ÀêÒ¿ þº«Ö °¹±ÌÅ" òº±Ö Ï´³. À¹±Ì
€ÒÆ׳  "Àî±è ¥ °Ë×Å ×Þº¨Å ×Ë€ÀÆ°Å" ¨òé³. À¹±Ì€ã »´°×ì
°Ë× º€îÇÖ ¨º¨×³ ×£î ª¥´±íþíé Ñ »ÌÀ«Å òì è㿺¨×€° ¯.
Äòé×° ×ÏÅ ºþ° €ÒÆ׳ " °ò ± ì Ò°ò °ò€À «Ñ´³°Ö" òì Øã¿
º¨òé³. ×í€éþÆ  ÏÀ¯¥Å ºî ¯¥Å £î¯¥Å òìÅ Øã×Ñ. °´³× ØÌ€«
˳ ×£î¹ °ä°€Ò £î ¯¥´±Ö Á ÆÍÆ Ñ €ÒÆ ×¿ºª¨è〰 ê¹³ µÅ
ÀÝþׯ¨Å. ±ÌØ¥ ÀËÆêÚ ×ÌÒíêÖ ×£î´ °äØíþ °´³× ØÌ€« òº³Å ³ ÀÆ
×â€ÇÖ Á ÆÍÆ Ñ €Ò òº€°ÉÅ µÅ «Ìþׯ¨Å. þÌ¿»Æ ×ÌÒíêÖ «¿º¨Å êÚ
òéÖ òî? òé þèØ€Æ €ÀÆÀ ¯¨èã  ÀËÆêÚ ØÌ€î ºÆîíé×òì òì
°€î ب´³èãîÑ.¯€ÀÆî ÀÆ ×â€Çò Ñ ÆÍÆ º¦Æ ÀËÆêÚ ØÌ€î€Æ
€×´³èãîÑ µÅ €×¿ ºÍÆÑè.

æڀÌ: Ü×ì À˯¥Íò À«×ÌÆ Ï«¹±ÆÑ, À˯¥Ñ þºíêÆ Ì«ØÆ€Ò Ñ×€Æ
€µÆÇ ¹°€îÆ ±€ ±Ï¿»Ø¥, ºíºÒ Ï´³ þ×캨è צòéî. ¡ÍÆîÑ ²îÅ
þºòé ²îæÅ ¯ª¦ À€é£îź¹°Ñ þºòé ×£ïæÅ òñÅ òñÅ €µÆÇ Ñ¿»í
ã ¯®€¥Æ ×èãÒÑ þºòþéÑ °€î ±Ñ´³ À˯¥Ñ ª¦Æ Ì«×ÞþÆ òñÅ òñÅ
òì ϱ ± Æñº×Å òé ×€ÇÖ  ¹° »ÌÀ« ØÌ€«€Æ´ °¥ÑòéîÑ. ×ÌÒíì
鿽 Á Ü×ãÑ¢€ã ï ¯þºÅ.HOME