¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û

From: "Kasumi Chan" <ckasumi@hotmail.com>
Á¨È ¦À¡Õû!

ÀÕÅô
¦Àñ¨½
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
ÀÕÅ¢ý
²ì¸õ
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

âìÌõ
âì¸û
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
âÅ¢ý
ÅÕò¾õ
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

À¢Èó¾
ÌÆó¨¾
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
À¢ÃºÅ
§Å¾¨É
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

Á¡Îõ
ÅñÊÔõ
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
Á¡ðÊý
À¡Ãõ
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

§ÅÕõ
ÁÃÓõ
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
§Åâý
ÒØì¸õ
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

¯Ä¸¢ý
«ÆÌ
°ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
¯ûÇ¢ý
ÝÎ
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

ÐÇ¢÷ìÌõ
¸ñ½£÷
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
¦¾¡ñ¨¼Â¢ý
Ðì¸õ
¡ÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ?

¸Å¢¨¾Â¢ý
«ÆÌ
¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ.
¸ÉìÌõ
­¾Âõ
¡ÕìÌô ÒâÔõ?

¸¡ÍÁ¢.From: "Kasumi Chan" <kasumi@angelfire.com>
 

źôÀ¼¡ô ¦À¡Õû

«ýÚ
´Õ
¸Å¢¨¾
¦ºö§¾ý.

¸ñ½¢ø ÀÎõ
¸Å¢¨¾ìÌ ¸£ú
µ÷
¬Â¢Ãõ ¸ñ¸û!

«ì¸ñ¸Ç¢ø ÀÎõ
¦À¡ÕÙìÌôÀ¢ý
µ÷
¬Â¢Ãõ ¦À¡Õû¸û.

«ÊÔõ ÓÊÔõ §¾Ê
¬ñθǡö
«¨ÄÔõ ¦¾öÅí¸û!

¯ý Å¡÷ò¨¾Ôõ
±ý Å¡÷ò¨¾Ôõ
¦ºøÄ¡ì ¸¡ºÊ
¦Àñ§½.

Å¡÷ò¨¾ ¸¼ìÌõ
Å¢ò¨¾ ¸¡ñ
¯ýÛûÙõ
±ýÛûÙõ.

¦º¡øÄ¡¾
¦º¡øÖìÌ
Å¢¨ÄÔñ§¼¡?
¦º¡ø, ¸¢Ç¢§Â!

¸¡ÍÁ¢.Date: Thu, 04 Feb 1999 19:14:42 -0000
From: "Kasumi Chan" <kasumi@angelfire.com>
ÁÄÕõ ¿¢¨É׸û

¸Å¢§Â!

¯ý¨Éô §À¡ø
¦À⸡÷ÊÂò¨¾
¯È¢òÐ ¨ÅòÐ
­¾Âò¨¾ì ¸¡ðÎõ
¸Å¢¨¾¸¨Ç

±ýÉ¡ø
±Ø¾ ­ÂÄ¡Ð.

¬É¡Öõ...

À¡¨Ä¡ö ­Õó¾
±ýÉ¢Öõ
¸¡÷ §À¡ýÈ
¯ý ÅÃÅ¡ø

ÁÄ÷ó¾ ¸Å¢¨¾¸¨Ç
­íÌ ºÁ÷À¢ì¸¢ý§Èý.

¯¾È¢ Å¢¼¡§¾.

§Á¡ôÀì ̨ÆÔõ
«É¢îºõ.

¸¡ÍÁ¢.
 


Date: 28 Mar 99 05:19:51 MST
From: "DURAIRAJ V.A." <vad@usa.net>
 

Subject: [tamil] Kasumi's Poem: The Sorrow of Separation
Status:

µÃÇ×ìÌ Á£ñ¼ ¸¡ÍÁ¢Â¢ý ¸Å¢¨¾:

§º¡¸õ ͸Á¡ÌÐ »¡Éô ¦Àñ§½!

¸ø ÀðÎ
Å¢ÄÌõ
À¡º¢ì ÌÇõ
§À¡Ä¡ÉÐ
±ý  ¯ûÇõ.

     ¦¾¡ôÒû ¦¸¡Ê «Úó¾
 §À¡Ð
 Ó¾ø À¢Ã¢×.
     À¢ý
     Ðì¸õ
  ±ý Ш½Â¡ÉÐ.

«ý¨É §À¡É¡û
«ôÀý §À¡É¡ý
Á¨ÉÅ¢ §À¡É¡û
°Õõ §À¡ÉÐ
¯È×õ §À¡ÉÐ.

       Ð츧Á  ±ý
       Ð¨½Â¡¸
      ­Õó¾Ð.

ÅÚ¨ÁÔõ, Ðì¸Óõ
ÒÄÅ÷ìÌ «Ãñ.
ÅÚ¨Á¢ø ¦¿ÕôÀ¢ð¼
Å¡÷ò¨¾¸û¾¡ý
Íθ¢ýÈÉ.

        À¢Ã¢Å¢ý
  Å¢¨Ç À¢÷
       Àì¾¢       À¢Ã¢Å¢ý
        Å¢¨Ç À¢÷
        ¸Å¢¨¾.
 
À¢Ã¢×  ­ø¨Ä§Âø
¸¼×Ùõ  ­ø¨Ä.
¸õäÉ¢ºÓõ
­ø¨Ä.
 

¸¡ÍÁ¢.

-----------------------

«ýÒ¼ý,

ШÃá.HOME