¾¢ÕÅÕðÌÈû


¦ÅÇ¢ôÀÎ ¿¢Äý ±ö¾¢§Â¡ý

Ó¨ÉÅ÷ ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý Óò¾¨ÃÂý
Á§Äº¢Â «È¢Å¢Âø Àø¸¨Äì ¸Æ¸õ, 1993


¦À¡ÕǼì¸õ:

ӸרÃ

1. ¯¸ò¾¢¨½Â¢Âø

    1.1 ­¨È¢Âø
                1.1.1 ­¨ÈÅ¡úòÐ
                1.1.2 ºÁÂô¦À¡Ð
                1.1.3 ¦¾öÅ󦾡Æø
                                1.1.3.1 Áí¸Ç ÅÃõ
                                1.1.3.2 »¡É ÅÃõ
                                1.1.3.3 ­ýÀ ÅÃõ

                1.1.4 «õ¨Á ÅÆ¢À¡Î
                               1.1.4.1 ®Éý¨É º¢ÈôÒ
                                1.1.4.2   «õ¨Á¢ÂøÒ

                1.1.5    «õ¨ÁÂôÀ÷ ÅÆ¢À¡Î
                                1.1.5.1  º¢ÅÄ¢í¸õ §À¡üÈø

                1.1.6   ­¨È¦ºÂÄÈ¢¾ø
                                1.1.6.1 ­¨ÈÅÉ¡ø ÅÕõ ÐÂ÷
                                1.1.6.2 ÁÄò¾¡Ä¡Ìó ÐÂ÷
                                1.1.6.3  ÐÂ÷ ¿£ì¸õ
                                1.1.6.4  ­¨ÈÂÕû Å£ú

                1.1.7 ­¨ÈÅ¨É «È¢¾ø
                                1.1.7.1 ­¨ÈÔñ¨Á «È¢¾ø
                                1.1.7.2  ­¨ÈŨÉì ¸¡½ Å¢¨Æ¾ø
                                1.1.7.3 ­¨ÈÅ¨ì ¸¡Ïõ ÅÆ¢
                                1.1.7.4  ­¨È ÅøÄÀõ
                                1.1.7.5 ­¨ÈŨÉò Ш½§¸¡¼ø
                                1.1.7.6 ­¨ÈÂÕð ¦ÀÈø
                                1.1.7.7 ­¨ÈÁÚôÀ¢ý ­Æ¢×

1.2    ÅÆ¢À¡ðÊÂø
                1.2.1 ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.1.1 ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.1.2 ¾¢ÕŢơ ¦¸¡ñ¼¡ðÎ
                                1.2.1.3 §¸¡Â¢Ä¢ü ¸øÅ¢

                1.2.2 ­¨º ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.2.1  ¦¾öÅ¢¨ºò §¾¡üÈõ
                                1.2.2.2  §À¡üÈ¢ ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.3  «ÕÇ¢ý ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.4 »¡Éò¾¢ý ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.5 ¯ÇÁÕó¾¢ý ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.6 ¦¾öÅó §¾¡üÚõ ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.7 »¡É×¾¢ôÀ¢ý ¿øÄ¢¨º
                                1.2.2.8 Áó¾¢ÃôÀñÀ¢ý Á¡ñÀ¢¨º
                                1.2.2.9 ÅøĨÁ Å¢ò¾¢¨º
 

                1.2.3 Áó¾¢Ã ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.3.1 Áó¾¢Ãí¸Ç¢ý ¯ñ¨Á
                                1.2.3.2 Áó¾¢Ãí¸Ç¢ý ¾ó¾¢Ãí¸û

                1.2.4  º¢Å§Â¡¸ ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.4.1  º¢Å§Â¡¸ò ¦¾¡¼ì¸õ
                                1.2.4.2  ÒÄɼì¸õ
                                1.2.4.3  Á¨È ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ø
                                1.2.4.4 ÍØÓ¨Éî ¦ºÄ×
                                1.2.4.5 ¸üÈÇ¢î ¦ºÄ×
                                1.2.4.6 ¸üÈÇ¢ô ¦À¡Ð
                                1.2.5.7 ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ ¸üÈø
                                1.2.4.8 ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ ¸ðÎ ¿£ì¸ø
                                1.2.4.9 ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ º¢Å»¡Éõ

            1.2.5 »¡ÉÅÆ¢À¡Î
                                1.2.5.1 »¡É§À¡¾¨É
                                1.2.5.2 »¡É¦Å¡Øì¸õ
                                1.2.5.3 »¡É§¿¡ì¸õ
                                1.2.5.4 »¡Éì ¸¡ðº¢
                                1.2.5.5 »¡ÉÅÕû
                                1.2.5.6 »¡ÉÅÃõÒ
                                1.2.5.7»¡ÉÅ¢ýÀõ

  1.3 ÐÈÅ¢Âø

            1.3.1 ¿¢¨Ä¡¨Á
                                1.3.1.1 ÁýÁÈ¢¾ø
                                1.3.1.2 Áýò¾¢ý ¸¡Ã½õ

            1.3.2 ­¨È¡¨½ ¯ñ¨Á
                                1.3.2.1 ­ÕÅ¢¨É ¯ñ¨Á
                                1.3.2.2 ¬½Å¢Õû ¯ñ¨Á

            1.3.3. ÐÈ× Å¡ú쨸
                                1.3.3.1 ÀüÈÚò¾ø
                                1.3.3.2 ÐÈôÀ¢ý ­ÂøÒ
                                1.3.3.3 ¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á
                                1.3.3.4 ¦¾¡ñÎô À½¢
                                1.3.3.5 ¦¾¡ñÊý ÀÂý
                                1.3.3.6 ¦Áöò¾Åõ

            1.3.4 ţΧÀÚ
                                1.3.4.1 ţΧÀÚÚ¾ø
                                1.3.4.2 ţΧÀüÈ¢ý Å¢¨Ç×
                                1.3.4.3 Å£ðÊýÀõ

1.4 ¯¸ò¾¢¨½ ¦Áö¢Âø

            1.4.1 ­Õó¾È¢Å¢ý ­ÂøÒ
            1.4.2 ¾Åò¾¢ý ­Õó¿È¢×
            1.4.3 ­Õó¾È¢Å¢ý »¡Éõ
            1.4.4 ¸üÈÇ¢î ¦ºÄÅ¢ý ­Õó¾È¢×
            1.4.5 ­Õó¾È¢Â¡¨Á¢ý ­Æ¢×
            1.4.6 Ìñ¼Ä¢É¢ ÌʨÄ¡¾ø
            1.4.6 §Á¡ÉìÌʨÄ2: «¸ò¾¢¨½Â¢Âø
 

            2.1 ¾¢ÕÁ½Å¢Âø
 
                        2.1.1 ¸¡Áò¾¢Âø
                                        2.1.1.1 ¸¡Áò¾¢Âü¨¸
                                        2.1.1.2  ¸¡Áò¾¢ý §¾¡üÈõ
                                        2.1.1.3 ¸Æ¢¸¡Áò¾¢ÂøÒ
                                        2.1.1.4 ¸Æ¢¸¡Áõ ¦ÅøÄø

                        2.1.2 ­¨Ç§Â¡Ã¢Âø

                                        2.1.2.1 ­É¢Â Á¸Ç¢÷
                                        2.1.2.2 «½í¸¢ý Á¸Ç¢÷
                                        2.1.2.3 ²ó¾Ä¡¼Åý
                                        2.1.2.3 ¦ÅýÈ¢ ¬¼Å÷
                                        2.1.2.5 ­Æ¢¾¨¸ô ¦ÀñÊ÷
                                        2.1.2.6 ­Æ¢¾¨¸ ¬¼Å÷

                        2.1.3 ¸¡¾Ä¢Âø
                                        2.1.3.1 ¦Áö측¾ø
                                        2.1.3.2 ¸¡¾Ä¢ý ÅÕ¦ÁØ

                        2.1.4 ŨÃÅ¢Âø
                                        2.1.4.1 ¦À¡Õó¾¢Â ¾¢ÕÁ½õ
                                        2.1.4.2 ¾¢ÕÁ½ô¦À¡Ð
                                        2.1.4.3 ¾É¢òÐ Å¡ú¾ø

            2.2 ­øÄÈÅ¢Âø
 
                        2.2.1 ­øÅ¡úÅ¢Âø
                                        2.2.1.1 «Èò¾¢ý ­øÄõ
                                        2.2.1.2 ­ýÀ¢ý ­øÄõ
                                        2.2.1.3 ­øÄÈ측Áõ
                                        2.2.1.4 ­øÅ¡ú쨸ô ¦À¡Ð

                        2.2.2 Ш½¨Á¢Âø
                                        2.2.2.1 Á¡ñÀ¢ý Á¨É¡û
                                        2.2.2.2 Å¡ú쨸 ¿üÚ¨½¨Á
                                        2.2.2.3 Ш½Â¡õ Á¨ÉÅ¢
 
                        2.2.3 ­ü§À¡Ã¢Âø
                                        2.2.3.1 ­ü§À¡÷ §¾¡üÈõ
                                        2.2.3.2 À¢½ì¸Úò¾ø
                                        2.2.3.3 ­øÅ¡ú쨸¢ý ­Õó¾È¢×

                        2.2.4 ¸üÀ¢Âø
                                        2.2.4.1 ¸üÀ¢¨Éì ¸¡ò¾ø
                                        2.2.4.2 ¾Åò¾¢ý ¸üÒ
                                        2.2.4.3 ¸üÀ¢ý ¦ÀÕÅÄ¢
                                        2.2.4.4 ¸üÀ¢ý «Ã¢Â ÀÂý
                                        2.2.4.5 ¸üÀ¢ý ÅÆ¢ »¡Éõ

                        2.2.5  Á¡¾Å÷ Á¨ÉÅ¡ú쨸
                                        2.2.5.1 ­øÄÈò ÐÈÅÈõ
                                        2.2.5.2 ¦¾¡ñÊý Á¡¾Å÷
                                        2.2.5.3 Á¡¾Åò¾¡÷ ¯È×

             2.3 ¦Àü§È¡Ã¢Âø

                      2.3.1 Á¸ð§ÀüÈ¢Âø
                                        2.3.1.1 «Èò¾¡üÈ¢ý Á¸ð§ÀÚ
                                        2.3.1.2 ¾¡ö¨Á¢ý ¾É¢îº¢ÈôÒ
                                        2.3.1.3 ²ýÈ ­üÝÆø
                                        2.3.1.4 ­ÇÅÄ÷ §À½ø
                                        2.3.1.5 ­Æ¢¾¨¸ô ¦Àü§È¡÷

                     2.3.2 ­ÇõÀ¡Ä÷ ¸øŢ¢Âø
                                        2.3.2.1 ÌÆó¨¾ ÅÇ÷Å¢Âø
                                        2.3.2.2 «È¢× ¦¸¡ÙòÐõ Ũ¸
                                        2.3.2.3 «È¢× ¦ºÆ¢À¢ò¾ø
                                        2.3.2.4 «ÈÅÆ£ ÀÎò¾ø
                                        2.3.2.5 ÁÕð§À¡ì¸ø
                                        2.3.2.6 ÁÃÒÅÆ¢ ÀÎò¾ø
                                        2.3.2.7 áøÅÆ¢ ÀÎò¾ø
                                        2.3.2.8 áĸ ­øÄõ
 

 
    2.4   ÓШÁ¢Âø
 

                                        2.4.1 «í¸¢Â¢¨ÈÅý «÷É
                                        2.4.2  «í¸¢Â¢¨ÈÅý ¬¼ø
                                        2.4.3 »¡Éõ ¯ýÉø
                                        2.4.4 Áýò¾¢üÌô À¢ý

    2.5 «¸ò¾¢¨½ ¦Áö¢Âø
 
                                        2.5.1 Ìñ¼Ä¢É¢ì Üò¾¡ðÎ
                                        2.5.2 ­ÕðÎì Ìñ¼Ä¢É¢
                                        2.5.3 ¦¾öÅì Ìñ¼Ä¢É¢
                                        2.5.4 ÅûÇ¢ì Ìñ¼Ä¢É¢
                                        2.5.5 ¬¨Éì Ìñ¼Ä¢É¢
                                        2.5.6 ¸ñ½ì Ìñ¼Ä¢É¢
                                        2.5.7 ¸¾¢ÃÅì Ìñ¼Ä¢É¢
                                        2.5.8 ÌýÈì Ìñ¼Ä¢É¢
  
3. ÒÈò¾¢¨½Â¢Âø

        3.1 Å¡úÅ¢Âø

                    3.1.1 ¯Ä¸¢Âõ

                                        3.1.1.1 Å¡úÅ¢ý ¦ÀÕ§¿¡ìÌ
                                        3.1.1.2 «ÏÅõ §À¡ì¸ø
                                        3.1.1.3 ¯Ä¸¢ÂÄÈ¢×

                    3.1.2 §À¡Ã¢Âø
                                        3.1.2.1 «Õð§À¡÷ ­ÂøÒ
                                        3.1.2.2 «Õð§À¡÷ Å¡¨¸
                                        3.1.2.3 «Õð§À¡÷ ¯ò¾¢Å¨¸
                                        3.1.2.4 ¦¾öÅ «ÕÇ¢ý «Õð§À¡÷
                                        3.1.2.5 ¬üÈÄ¢ý «Õð§À¡÷
                                        3.1.2.6  ÌÕ¾¢ô §À¡÷ §¾¡üÈõ
                                        3.1.2.7 «Õð§À¡Ã¢ý ¬ý§È¡÷
                                        3.1.2.8 ¦ÅýÈ¢ ¬ý§È¡÷

        3.2 «Ãº¡ðº¢Â¢Âø

                  3.2.1 ¦ºí§¸¡ÄÃÍ
                                        3.2.1.1 «ÕÇÃÍ
                                        3.2.1.2 ÅÇ÷ «ÃÍ
                                        3.2.1.3 ¯Ú¾¢ «ÃÍ
                                        3.2.1.4 º£÷ò¾¢ò ¾¨Ä¨Á
                                        3.2.1.5 «ÈÉ¢ø ¾¨Ä¨Á
                                        3.2.1.6 º¢ÚÁ¾¢Â÷ «ÃÍ
                                        3.2.1.7 ¯ðÀ¨¸ §¾¡üÈõ
                                        3.2.1.8 ÒÃ𺢠¦ÅÊôÒ
                                        3.2.1.9 ¦ÅȢ¢ý «Ãº¡ðº¢
                                        3.2.1.10 §Å𨸠«·¸ø
                                        3.2.1.11 ¦¾öÅò §¾¡Æ¨Á
 
                3.2.2 ¦À¡ÕûÅÇõ ¦ÀÕì¸ø
                                        3.2.2.1 ÅÚ¨Á¢ý ¦¸¡Î¨Á
                                        3.2.2.2 ÅÇõ ¦ÀÕìÌì ¯ò¾¢Å¨¸
                                        3.2.2.3 ¦¾¡Æ¢üÚ¨È ÅÇ÷ò¾ø
                                        3.2.2.4 «ÕÇðº¢Â¢ý ¦¾¡Æ¢øÅÇõ

                3.2.3 ¿£¾¢ò ШÈ
                                        3.2.3.1 ÌüÈÁÉõ §À¡ì¸ø
                                        3.2.3.2 ¿£¾¢ ¸¡ò¾ø
                                        3.2.3.3 ¿£¾¢ ÅÆí¸ø
                                        3.2.3.4 «ÈÅÆ¢ô ÀÎò¾ø
                                        3.2.3.5 ­¨È¡¨½Â¢ý ¿¢Â¾¢
                                        3.2.3.6 Å¢¾¢¸¨Ç «¸ò¾¢¼ø
                                        3.2.3.7 ¾¡ý ¡÷ìÌí ÌÊÂÄ¡÷

 3.3 ÌʨÁ¢Âø

                3.3.1 ¯ÃÛ¨¼¨Á
                                        3.3.1.1 ­ÃÅ¡¨Á¢ý ²üÈõ
                                        3.3.1.2 ­Ãò¾Ä¢ý ­Æ¢×
                                        3.3.1.3 ÌÓ¸¡Â «Õð§À¡÷
                                        3.3.1.4 ¯Â÷óÐ ¦ºø °ì¸õ
                                        3.3.1.5 ¿ø¦Äñ½ò¾¡ø ¯Â÷×

                3.3.2 Å¢¨ÉÔ¼¨Á
                                        3.3.2.1 Å¢¼¡ÓÂüº¢Â¢ý ¦ÅýÈ¢
                                        3.3.2.2 Å¢¨ÉÔ¼¨Á¢ý ²üÈõ
                                        3.3.2.3 Å¢¨É¿ÄÁ¢Ä¡¨Á¢ý ­Æ¢×
 
               3.3.3 «ÕÙ¼¨Á
                                        3.3.3.1 «ÕÇ¢ý Å¢ØôÀ¡Î
                                        3.3.3.2 «ýÀ¢ý ¬ì¸õ
                                        3.3.3.3 «ÕǢġ¨Á¢ý ­Æ¢×
               3.3.4 «È¢×¼¨Á
                                         3.3.4.1 ¯ñ¨Á¢ý ­ÂøÒ
                                         3.3.4.2 ¯ñ¨Á «È¢¾ø
                                         3.3.4.3 ¯ñ¨Á¢ø ¿¢üÈø
                                         3.3.4.4 ­¨ÈÂÕûÅÆ¢ ¯ñ¨Á
                                         3.3.4.5 ¿¡Åý¨Á

                3.3.5 «ÈÛ¼¨Á
                                         3.3.5.1 ¾¢Å¢¨É «ïºø
                                         3.3.5.2 «Èò¦¾¡Î ¿¢üÈø
                                         3.3.5.3 ¦ÁöÍüÈõ §À¡üÈø
                                         3.3.5.4 ¦À¡öÍüÈõ ¸Ê¾ø
                3.3.6 ´Øì¸Ó¼¨Á
                                         3.3.6.1 ¿ø¦Ä¡Øì¸õ §À¡üÈø
                                         3.3.6.2 ܼ¡¦Å¡Øì¸õ ¾Å¢÷ò¾ø
 
                3.3.7 ¿ÄÛ¼¨Á
                                         3.3.7.1 ¯¼ø ¿Äõ µõÀø
                                         3.3.7.2 º¢ò¾ ÁÄí ¦¸Îò¾ø
                                         3.3.7.3 ¿üÌ½É ÅÇ÷ò¾ø
                                         3.3.7.4  ¸¡Áò¨¾ ÅÆ¢ÀÎò¾ø
                                         3.3.7.5 º¢ò¾ÁÕòÐÅõ §¾Ãø

                3.3.8 à×¼¨Á
                                          3.3.8.1 àö¨Á¢ý ¿Äý
                                          3.3.8.2 «Æ¸¢ý ¾¢Õ
                                          3.3.9.3 ­Âü¨¸ Žì¸õ
 

3.4 ¸¨Ä¢Âø

                3.4.1 ¦ÁöÂȢŢý ­ÂøÒ
                                          3.4.1.1 Óò¾¢Èì ¸øÅ¢
                                          3.4.1.2  ­Âø¦¿È¢Â¢ý ²üÈõ
                                          3.4.1.3 ­Âø¦¿È¢ ¦ºÄ¡¾¢ý ­Æ¢×
                                          3.4.1.4 ó-ý¦ÉÈ¢ ÁÃÒ
                                          3.4.1.5 ¦ÁöÂȢšö×
                                          3.4.1.6 ¬öÅ¢ü ¾Ú¸ñ¨Á
                                          3.4.1.7 «È¢Â¡¨Á ±Ã¢ò¾ø
                                          3.4.1.8 Å¢Âò¾ø ´Æ¢ò¾ø
                                          3.4.1.9 ÁÂø §À¡ì¸ø
                                          3.4.1.10 ¦º¡ýÁ¡¨Â ¦ÅøÄø
                                          3.4.1.11 ¸½ì¸¢ð¼È¢¾ø
                                          3.4.1.12 ²ÐÅ¢ý «È¢¾ø
                                          3.4.1.13 ´òÐ «È¢¾ø
                                          3.4.1.14 «Õû ÅÇ÷ò¾È¢¾ø
                                          3.4.1.15  ѾøŢƢ ¸¡ðº¢Â¢ý «È¢¾ø
                                          3.4.1.16 ÓýÛ½÷¾ø

            3.4.2 §À¡¾É¡Å¢Âø

                                          3.4.2.1 ¸øŢ¢ý º¢ÈôÒ
                                          3.4.2.2 «È¢× áø µ¾ø
                                          3.4.2.3. «È¢Åâý ¦ÀÕ¨Á
                                          3.4.2.4 Å¡úóÑ ¸üÈø
                                          3.4.2.5 «È¢×¨¼ ¬º¡ý
                                          3.4.2.6  «ÕÙ¨¼ ¬º¡ý
                                          3.4.2.7  ¾¢Èò¾¢ý ¿ñÁ¡½¡ì¸ý
                                          3.4.2.8 «È¢× ÁÂì¸ò¾¢ý ­Æ¢×
                                          3.4.2.9 ¾ýÉÈ¢× ¾¡ì¸ø
                                          3.4.2.10 «È¢Â¡¨Á «È¢¾ø
                                          3.4.2.11 º¢ó¾¨É ÅÇ÷ò¾ø
                                          3.4.2.12 À¨¼ôÀ¡üÈø °ì¸ø
 

3.5 ÀñÀ¡ðÊÂø
 

            3.5.1 Ññ¸¨Äò ШÈ
                                            3.5.1.1 Å¢¨Ç¡ðÎÄÌ
                                            3.5.1.2 Üò¾¢ýÅÆ¢ ¾Åõ
                                            3.5.1.3 Üò¾¢ý «¸îͨÅ
                                            3.5.1.4 ¿¡¼¸ò¾¢ý ¿ý¨Á
                                            3.5.1.5 ±Ä츢ÂÅ¢ýÀõ
                                            3.5.1.6 º¢ò¾¢Ã츨Ä
                                            3.5.1.7 ¸¨Ä ÅÇ÷ôÒ
                                            3.5.1.8 ¬ð¼ò¾¢ý §¾¡üÈõ
                                            3.5.1.9 ¬¼Ä¢¨ÈÅý

            3.5.2 ¦À¡¨È¢Âø
                                            3.5.2.1 ¦ÅȢ¢ý §¾¡üÈõ
                                            3.5.2.2 ¦ÅȢ¢ý ºÆ측ð¼õ
                                            3.5.2.3 ¯ðºÁÂÁ¡õ º¢ÅîºÁÂõ
                                            3.5.2.4 ¸¡úôÒ ¸ÆÈø
                                            3.5.2.5 ¸øÅ¢ý ¦ÅÈ¢ ¦À¡öò¾ø
                                            3.5.2.6 ¿ðÒÅÆ¢ «¨Á¾¢
                                            3.5.2.7 ÀüÈÚôÀ¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.8 º¢Å»¡Éò¾¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.9  Àؾ¢Ä¡ Á¨È»¡Éõ
                                            3.5.2.10 «ÕÇ¡ðº¢Â¢ý «¨Á¾¢
                                            3.5.2.11 ¯ûÇí¸û ´ýÈÄ¢ý «¨Á¾¢
                                            3.5.2.12 ºò¾È¢Å¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.13 Òâóѽ÷Å¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.14 «Õð§À¡÷ °ì¸Ä¢ý «¨Á¾¢

               3.5.3 ¬¸Áì ¸¨Ä
                                            3.5.3.1 ¬ú×ûÇó ¦¾Ã¢ò¾ø
                                            3.5.3.2  ¦Áö ¬¸Áõ
                                            3.5.3.3 ¾Õ ÅÆ¢À¡Î
                                            3.5.3.4 ¾Õò §¾÷×
                                            3.5.3.5 ¾Õò§¾÷Å¢ý ¯ñ¨Á¸û
 

3.6 ÒÈò¾¢¨½ ¦Áö¢Âø
 
                3.6.1 ±ñ̽ò¾¢¨ÈÅý ¬¼ø
                3.6.2 ¿Ä¢Â¡ò ¦¾öÅô§À¡÷
                3.6.3 ¿¡¾Å¢óÑ ¿÷ò¾Éõ
                3.6.4 §Á¡¸Éò ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.5 ź¢Âò ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.6 ¬¸Õ¼ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.7 «ÕûÅ£ú ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.8 §À¾¨É ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.9 ¦¾¡¨ÄôÒ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.10 ¾¨¸ôÒ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.11 «Æ¢ôÒ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.12 «½¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.13 Á¸¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.14 ¸Ã¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.15 ­Ä¸¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.16 À¢Ã¡ò¾¢ º¢ò¾¢
                3.6.17 À¢Ã¸¡Á¢Â º¢ò¾¢
                3.6.18 ź¢òÐÅ º¢ò¾¢
                3.6.19 ®ºòÐÅ º¢ò¾¢
                3.6.20 ¾¢Õ§¿Ã¢Â¢ý º¢ÈôÒ