¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û


"AdhiRam Sundar" <adhiramsundar@eudoramail.com>
 

        Á¨Æ

­ýÚ ¸¡¨Ä Á¨Æô  ¦Àö¾Ð

Á¨Æ Å¢Øõ ¿¡ð¸û
±ý Å¡úÅ¢ø
º¢Ä¢÷ôÒ Óò¾¢¨Ã¸¨Ç
À¾¢òÐ ¦ºøÀ¨Å

¿¢Äõ ¦¿¸¢úóÐ
ÒÐÒø¦Ä¡ý¨È ¾¨Äòàì¸î
¦ºöÔõ Á¨Æ ¿¡ð¸û
±ý ÁɦÅǢ¢ø
¸Å¢¨¾ ¦¿öÔõ ±ô§À¡Ðõ.

À¢ÃÀïºõ ¸É¢óÐ
§Á¸í¸û ¸Õ¾¢ÈìÌõ
¦À¡ØиǢø
«¨È¸ÙìÌû «¨¼óÐ
¸¢¼ôÀÐ §À¡ýȦ¾¡Õ §º¡¸Á¢ø¨Ä,
«Ð ±ÉìÌ  º¡ò¾¢ÂÓÁ¢ø¨Ä ±ýÈ¢Õó§¾ý.

±ý¨É ¦À¡öÂɡ츢,
²Ã¡Çî º¢Ä¢÷ô⺢¸û ­¨Ãò¾ÀÊ
Å¢Ø󾦾¡Õ Á¨Æ
¦ÅÇ¢§Â,
¿¡Ö ÍÅ÷¸û ܨà «½¢óÐ
±ý¨É Ӽ츢 ¢Õó¾É.

¬ò¾¢Ãòмý,
¬½Åòмý,
§¸¡Àòмý
ÍÅ÷¸¨Ç ­ÊòШ¼ì¸
ÓðÊ §Á¡¾¢ÂÐõ,

¦¿Îﺡñ¸¢¨¼Â¡ö Å£úóÐ
Ţξ¨ÄìÌ Â¡º¢ò¾Ðõ
Å£§½

ÍÅ÷¸û ¸ü¸Ç¡ø ¬ÉÐ
¾¡§É!

Á¨Æ ¿¢ýÈ ¾Õ½ò¾¢ø
ܨà ¸ÆñÎ,
­ÊóРŢØó¾î ÍÅ÷¸û
±ýÉ¢¼õ ¦º¡øÄ¢ðÎô §À¡ÉÐ

"¿¡í¸û ¸ü¸Ç¡ø
¬ÉÐ ¾¡ý

¬Â¢ý
¿£Â¢ýÚ ¿£¡¢ø Áýõ
¾ôÀ¢ÂÐ
±õÓûÇ¢ÕìÌõ ®Ãò¾¢É¡Äøħš?From: Durairaj Amirthalingam <vad@usa.net>
Subject: [tamil] AdhiRam Sundar's sila kavidhaigaL
Status:

Á£ý ¦¾¡ðʸ¨Ç Óý ¨ÅòÐ.

      1.
      Àò ÐǢ¡ö ´ýÚ
      Áïºû ¾£üÈÄ¡ö ­ý¦É¡ýÚ
      ¾í¸ ­¨Ä¦ÂÉ ´ýÚõ
      ¦Áåý º¢È̸ټý
      À¡º¢¿¢ÈòÐ ¸ñÁ½¢Ô¼ý
      ­ý¦É¡ýÚõ...

      ¸ÄÕ즸¡Õ Á£¨É
      ¸ñ½¡Ê ¦ÀðÊì ¸ðÊ
      ÌÁ¢Æ¢Îõ ¿£÷§¾ì¸¢
      ÓýɨÈ¢ø ¨Åò§¾ý
      ±ý ÌÆó¨¾Â¢ý ¯Å¨¸ìÌ
      «¨Å¸Ç¢ý
      ÌÆ󨾸Ùõ ¯È׸Ùõ
      ±í§¸¡ ¬ú¿£¡¢ø
      À¢¡¢ó¾¢ÕôÀ¨¾ô ÒÈ츽¢òÐ.

      *************************

      2. ­ÕôÀ¢¼õ

      ±ý Å£ðÎ ÓýɨÈ¢ø..

      ¸Ä÷¦ÅÇ¢îºÁ¢ð¼
      ÓÆí¨¸ÂÇ× ¿£¡¢ø
      ¸¢ð¼ò ¾ð¼
      ÀòÐ À¾¢¨ÉóÐ
      ÍÂô À¡¢¾¡ÀÁüÈ Á£ýÌðʸû
      ¸ñ½¡Ê Á£ý ¦¾¡ðʧÂ
      ¾í¸û ¸¼¦ÄÉ
      ÓýÛõ À¢ýÛõ...

      ܼ§Å
      ±ø¨ÄÂüÈ ¬ú¸¼ø ÀüÈ¢Ôõ
      ¸ñ½¡Ê Á£ý ¦¾¡ðÊ ÀüÈ¢Ôõ
      ¦¾¡¢ó¾¢ÕìÌõ
      ±ý ÌüÈ×½÷Ôõ.

     ****************************
      §¾Î¾ø

      «ôÀʦÂýÉ §¾Î¾ø
      ­ÕôÀ¨¾ ÁÈó¾ «øÄÐ
      ÒÈ츽¢ò¾ §¾¼ø..?
      ±ô§À¡Ðõ §¸ð¸¢È¡ö..

      ­ô§À¡¨¾ìÌ ¦¾Ç¢ó¾ Å¢¨¼¸Ç¢ø¨Ä
      ±ýÉ¢¼õ «ì§¸ûÅ¢ìÌ

      ­ÕôÀ¢¼Á¢øÄ¡Ð
      ¾¢¨º¸ÇüÈ À¡ú¦ÅÇ¢¦ÂíÌõ
      º¢È̾¢Ã À¼À¼ìÌõ ÀȨŦ¡ýÚ
      ôÃ器 ¾ôÀ¢ ¾¨ÃÅ¢Øõ ¦À¡Ø¾¢ø
      «É÷ò¾ §¾Î¾Ä¢ý
      «÷ò¾õ Ò¡¢Âì ÜÎõ

      «ÐŨÃ
      ÍÁìÌõ º¢È̸§Ç¡Î
      §¾Î¾§Ä ¦¾¡¼÷ž¡É
      Å¡ú쨸¢Ð.

      *************************

      ´Õ Å¢ñ½ôÀõ.

      ¿¢¾õ ¿¢¾õ áò¾¢¡¢
      ¯ýÅ£ðÎ Å¡ºÄ¢ø ÅóÐ ¿¢ü§Àý
      À¾¢òРŢ𼠱ý ¸¡ø¾¼í¸Ç¢ý Á£§¾.
      Óý¦ÀøÄ¡õ ̨Èó¾ Àðºõ
      «Êò ¦¾¡ñ¨¼Â¢ø ®Éì ÌæÄØôÒ§Åý

      ­ô§À¡Ð
      ¦ÅÚ¨Á¢ý ¸¨Ã§Áø
      ±¾¢÷À¡÷ôÒ¸¨Ç §¾í¸ Å¢ðÎ
      º¢Ä ¸½í¸û ¸¡ò¾¢ÕóÐ ¿¸÷§Åý
      ¦ÁÇÉÁ¡ö.

      ´Õ ŢƢ¨º×,
      ¿¡º¢ ÍÕì¸õ, ­¾ú ¦¿Ç¢ôÒ, ÒÈí¨¸ «¨º×,
      ãîÍ ¯ûÇ¢Øò¾ø  (+)  ¦ÅǢŢ¼ø, ÍΦº¡ø,
      ­¼õ ¦ÀÂ÷¾ø

      ²§¾Ûõ ´ý¨È
      ´ù¦Å¡Õ Ó¨ÈÔõ
      ±¾¢÷À¡÷òÐì ¦¸¡ñÎ

      ±ý ÅÃÅ¢ý/­ÕôÀ¢ý
      ±ó¾ Å¢¾ À¡¾¢ôÒ¸ÙÁüÚ
      ¿£ ­ÕôÀÐ
      ±ý¨É ¦¿Ç¢Âî ¦ºö¸¢ÈÐ.
      ±ýÉ¡ø ÅáÁø ­Õì¸×õ
      ­ÂÄÅ¢ø¨Ä.

      Å¡÷ò¨¾¸ÇüȾ¡Â¢Ûõ ÀÚ¢ø¨Ä.
      ¯ý ¯¼ø «¨ºÅ¢Ä¡ÅÐ
      ±ý§ÈÛõ ´Õ ¿¡Ç¡ÅÐ
      À¾¢¦Ä¡ý¨È ¦º¡øÄ¢ Å¢Î

      ±¾¢÷ Á¨È¡¢ÕôÀ¢Ûõ º¡¢
      ±ý ­Õô¨À ¿£ «í¸£¸¡¢ôÀ§¾
      ­ô§À¡Ð Ó츢Âõ.
      ±ý À¡ò¾¢Ãõ ¿¢ÃõÒÅÐ «øÄ.

      *************************

Gokula KannanHOME