¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û


: Kandiah Ramanitharan <rkandia@mailhost.tcs.tulane.edu>

àì¸í¸û
 

    Óý¨É측Äò¾¢ø,
    ±ý àì¸í¸û
    ­Úì¸Á¡É¨Å,
    º¢ÄÃÐ Ðì¸í¸û§À¡Ä§Å.

    ¸É׸û «í§¸
    ¯Õ¸¢ì¦¸¡ð¼¡.
    ±ÉìÌ ¦ÅÚõ ­ÕðÎõ
    À¢È÷ìÌ ¦ÅÚôÒ ÌÈð¨¼Ô§Á.

    ±ô§À¡¾¡ÅÐ
    Ò½÷ó¾À¢ý,
    ÒØ쨸 ¦À¡ò¦¾ýÚ §À¡ð¼À¢ý,
    Àº¢ò¾ ´ü¨Èô ÀØôÒ ±Ä¢ ÁðÎõ
    Å¡øÑÉ¢ ¦º¡Î츢ò ¾ðÊ
    ±¨É ±ØôÀ¢ µÎõ
    ±ý ¿¡ðÊø àį́¸Â¢ø,
    -Å¡ý Ìñθû,
    ¸ðÊÂõ ²ü¸É§Å ¦º¡øĢ¢Õ측ŢÊý.

    ¬É¡Öõ,
    Ìñθû Áò¾¢Â¢Öõ
    àí¸¢Â¢Õó¾¢Õ츢ý§Èý;
    ¦º¡øÄô§À¡É¡ø,
    ÌñÎîºò¾õ §¸ð¸¡Áü
    àì¸õ ÅáР¦¸ð¼ º¢Ä
    À¢ü¸¡Ä¿¡ð¸Ùõ ¯Ç.
 

    ­í§¸§Â¡,
    ±ÉÐ àì¸í¸û,
    ­Ç¸¢Â¨Å,
    -Á¨Æ ÀðÎì ¸º¢ó¾ ¦Ã¡ðÊòÐñΧÀ¡Ä,
    Á¡÷Ò ¦¾¡ðÎòàíÌõ Á¨É¡Ǣý
    ¿¸Å¨Ç× ¦¿üȢ¢ĢÎõ ÌÇ¢÷Óò¾õ§À¡Ä....

    Á£¦ÁöÔó¾ü¸É׸û
    àì¸ò¾¢ý ­Õð¼¨Èì
    ¸¾×¸û,
    º¡ÇÃí¸é§¼
    ¯Õ¸¢ì ¦¸¡ðÎõ,
    Åñ½í¸Ç¢ø.

    §¿ü¨È ¸ÉÅ¢ø,
    Á¾ÌÕì¸û ¯Õ¸¢ô§À¡¸ì¸ñ§¼ý.
    ¯Õ¸¢ô§À¡ÉÅ÷¸Ç¢ø ­ÕóÐ,
    ¯ÕðÊ ±Îò¾ ¦À¡Õû,
    ¿¢Äò¾¢ø
    ¬ÆôÒ¨¾òÐ,
    §Á¦Ä¡Õ ºÁ¡¾¢ ¸ðʨÅò§¾ý.

    ­ý¨È ¸ÉÅ¢ø,
    ºÁ¡¾¢ ¯Õ¸¢,
    ­ý¦É¡ÕÓ¨È, ¯Õ¸¢ô§À¡ÉÅ÷¸û
    ¯ÕôÀðÎ ¯Õô¦ÀÕò¾¡÷.
    ­ý¨ÈìÌõ ¿¡ý ŢƢì¸,
    ¯Õ¸¢î ºÁ¡¾¢ìÌð ¦À¡ÕÇ¡öò
    ¾¢ÕõÀô§À¡É¡÷¸û,
    Á¾ÌÕì¸û.

    ¿¡¨ÇìÌò àí¸
    ±ñ½õ ²ÐÁ¢ø¨Ä
    ±ýɸòÐû§Ç.

    "Á£¦ÁöÔó¾ü ¸É׸û,
    ±ý àì¸ò¨¾ì ¦¸Îì¸ ÅÕ¸¢ýÈÉÅ¡?
    ­ø¨Ä,
    ±ý Ðì¸ò¨¾ò ¾Å¢÷ì¸ ÅÕ¸¢ýÈÉÅ¡?"

    §Â¡º¢òÐ츢¼ô§Àý.

    ¿¡¨ÇìÌò àí¸
    ±ñ½õ ²ÐÁ¢ø¨Ä
    ±ýɸòÐû§Ç.
 

    '99/03/04 «¾¢¸¡¨Ä 03:00 
 
 

    Ó¸Åâ
    ------

    Ó¸Åâ¸Ç¢ý Ó츢ÂòÐÅõ
    ±É즸¡ýÚõ
    ÓبÁ¡öô Òâ󾾢ø¨Ä.

    ­ÕôÒ ÁðΧÁ
    «÷ò¾ôÀ𼦾ýÀ¾¡ö
    «À¢ôÀ¢Ã¡Âõ
    ­ýÛÓñÎ.

    Å¡÷ò¨¾¸û ±ÉÐ
    ±ýÀ§¾ ±ý ÌÈ¢;
    Åâ¸Ç¢ý
    ­ÕôÀ¢¼Óõ
    «¾ý ÓýÀ¢ý ¦¾¡íÌõ
    §ÅüÚÓ¸ôÀ¾¢×¸ÙÁøÄ.

    «È¢ó¾Å÷¸û
    ÜÈðÎõ...
    ­¼õÅÄÁ¡ö
    ±ØòÐì¸¨Ç ­¼õ ¿¸÷òО¡ø
    «ÅüÈ¢ý Ó¸-Åâ¸û
    ÒÐ ´Ø츢ü À½ôÀÎÁ¡,
    «øÄÐ,
    ÅâÅÊÅîÝò¾¢Ãõ ŨÇ¡Ð
    «¨Á×ò¾Çõ ÁðÎõ
    §ÅÈ¡ÌÁ¡?

    ±É째Ðõ ¦¾Ç¢Å¢ø¨Ä;

    Ó¸Åâ¸Ç¢ý Ó츢ÂòÐÅõ
    ±É즸¡ýÚõ
    ÓبÁ¡öô Òâ󾾢ø¨Ä.

    «È¢ó¾Å÷¸û
    ÜÈðÎõ...
    ¸Õò¾¢ý ­ÕôÒ
    ±ýÀ¦¾ýÉ,
    ´Õ ¾¢¨ºº¡÷ ¸¡Å¢ì¸½¢ÂÁ¡?
    ¾Éì¦¸É¦Å¡Õ ¾¢¨ºº¡Ã¡
    ±ñ½¢ì¸½¢ÂÁ¡?

    Ó¸Åâ¸Ç¢ý Ó츢ÂòÐÅõ
    ±É즸¡ýÚõ
    ÓبÁ¡öô Òâ󾾢ø¨Ä.

    «È¢ó¾Å÷¸û
    ÜÈðÎõ...

    «ÐŨà ¸¡ò¾¢Õô§Àý,
    ±ý ¸Õò¦¾Ð×õ Á¡üÈ¡Ð
    «¸Ä¢¨¸ì¸øÄ¡ö
    ¿¡ý.

 
    '99/03/05 00:20 

From: Ramanitharan Kandiah <rkandia@mailhost.tcs.tulane.edu>
Subject: [tamil] Colombo - pangkuni'99
 

¿ñÀ÷¸ÙìÌ,

§À¡É ´Õ Á¡¾Á¡¸ ­Äí¨¸Â¢ø ­Õ쨸¢ø ¸¡½§¿÷ó¾ º¢Ä «ÅÄí¸û ÁðΧÁ.
¿øÄ ¿¢¸ú׸¨ÇÔõ ¸¡½¡Áø ­ø¨Ä. ¬É¡ø, ­ô§À¡¨¾ìÌ ­í§¸ º¢Ä
«Å¾¢ô§À¡ì¸¢¨É ÁðΧÁ ±Ø¾¢Â¢Õ츢ý§Èý.

¿Ç¢ÉÁ¡¸ ±ØÐõ ¦À¡Ú¨Á¢øÄ¡¾¾¡ø, ÓÃðÎò¾ÉÁ¡¸ Åâ¸¨Ç ÓÈ¢òÐô §À¡ðÊÕ츢ý§Èý.
ÁýÉ¢ì¸×õ.

-­ÃÁ½¢¾Ãý, ¸.
 ¿¢ä µ÷Ä¢Âý, «. Ü. ¿¡.
 '99 ²ôÃø 19, ¾¢í¸û 16:27 Á¿¢§¿

---------------------------------------------------------------------
¦¸¡ØõÒ ---ÀíÌÉ¢ '99
-----------------------------

º¡½¢ º¡ò¾¢Â
§¾÷¾ø ÍŦáðʸû;
ÁÎÁ¡¾¡ À¢ýÒÄò§¾
ÓýÉ¢ýÚ ¨¸à츢ì
ÌÅ¢ìÌõ
«õ¨Á.
ÐôÀ¡ì¸¢ ´Õ ¨¸,
¸¢Æ¢ò¾ ÍŦáðÊ ÁÚ ¨¸Â¡¸
¿¸÷¸¡ÅÄ÷.

"­ÉÅ¡¾õ ´Æ¢ô§À¡õ"
±ýÈ ¦º¡ü¦È¡¼Ã¢ø
­ÉÅ¡¾õ ÅÇ÷ìÌõ
¡¸ §Á¨¼¸û,
§¸¡½ø §¿÷Ó¸í¸û.
ÀòÐìÜð¼òÐ즸¡Õ
ÐôÀ¡ì¸¢ ¦ÅÊ,
¼ôÀ¢ì ÌñÎ.

À¢Ã¾¡É Å£¾¢¨Â ¿ÎôÀ¢ÇóÐ
Óû §ÅÄ¢;
À¢ýÉ¡ø,
¸¡ÅÖìÌ ­Ã¡ÏÅõ.
¯Â¢ÕìÌõ «ïº¡
¸Å¨ÄôÀ¼¡¾ ¦À¡ÐºÉõ.

¬¨É측ġö
Å£í¸¢ô§À¡É Å¢¨ÄÅ¡º¢,
                     À½õ.
ÀÕôÒ Å¨¼Â¢ý Á¢Ç¸¡Â¢Öõ
Å¢¨Ä ¸¡ÃÁ¡ö ¯¨Èò¾Ð.

Å£¾¢ìÌì ÌÚìÌôÀ¡¼¡§Â §À¡Å¦¾ýÚ ¸í¸½õ ¸ðÊ즸¡ñÎ
À¢üÌõ ¦Ä¡È¢ìÌõ ¯Ã¡ö×ôÀ¡Äõ §À¡ð§¼¡Îõ µð§¼¡ì¸û.
(­¨¼Â¢ø Å¢¾¢ ÌÚ측Ôõ µÎõ).

¸É¼¡ §À¡¸ ¿¢üÌõ ¸É× ­¨Ç»÷¸û;
¸¡§º¡Î Á¨ÈóЧÀ¡É À½ Ó¸Å÷¸û.
¾¼ìÌôÀð¼¡ø, Ӽ즸øÄ¡õ
¦¾¡¨Äò¦¾¡¼÷Ò¿¢¨ÄÂí¸û.
§÷Áý Á¸ý ÌÃÖìÌì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ ¿¡ðÎ «õÁ¡.
´Õ¿¡û À¡§À¡ðÎìÌ ¯¼ÉÊ À¼¦ÁÎìÌõ Á¸û.

¾Á¢ÆÕ측¸
¾Á¢¨Æî º¢Ã¾õ ¦ºöÅÐ
¯í¸û 'ºý âŢ'.
¦ºö¾¢û Å¡º¢òÐ,
­ý¨È áº¢ÀÄý «È¢Å¢ôÀÐ
¾Á¢úô ÀÌò¾È¢Å¡¾¢¸Ç¢ý
¦¾¡¨Ä측𺢦ÂÉ «È¢¸.
¸÷¿¡¼¸ ºí¸£¾ò§¾¡Î
´ðʧ ¾£Õ§Åý ±ýÚ
´ð¼ô§À¡ðÊÕìÌõ
². Å¢. ÃÁ½É¢ý ¢ôÀ¡¨Å
§À¡ðÎò ¾¢Ã¢Ôõ
­Äí¨¸ ­¨ºÂ¨ÁôÀ¡Ç÷¸û.
Å¡ø¸ ¾Á¢ø.
Å¡¾õ ÅóÐ
¿¡ºÁ¡öô§À¡¸
ºý ãŢ  ¦ºö¾¢ Å¡º¢ôÀ¡Ç÷ ¿¡.

Á£ÊÈý ŨÇ
'ÝâÂý', 'ºì¾¢' Å¡¦É¡Ä¢¸û;
¸¡¨Ä¢ø ±Øó¾×¼ý,
¦¾¡¨Ä§Àº¢¸é¼¡ö
¯í¸ðÌ
«ýÈ¡¼ «ò¾¢Â¡Åº¢Âì §¸ûÅ¢¸û
«È¢Å¢ôÀ¡Ç弡ö
­Äźõ;
¯¾¡Ã½òÐìÌ ´ýÚ:
"À¨¼ÂôÀ¡Å¢ø ÃÉ¢ìÌ
  ̨¼ À¢ÊôÀÅ÷ ¡ÃôÀ¡?"
"Å£ð椀 ±ò¾¨É §À÷ ¦ÅǢ¢§Ä?"
¦¾¡ðÎ즸¡øÄ
±ý ÍÅ¡ºì¸¡ò§¾,
±ý ¯Â¢§Ã.

¿¡ð¸½ì¸¡ö
´Õ¿¡ð ¸¢Ã¢ì¦¸ð ¸¡½¡ §¿Ãò§¾
Áì¸û ¸¡Ïõ
À¼ôÀ¢Ã¾¢¦ÂøÄ¡õ,
¦ÀÂâø ´ðÊò¦¾¡¼íÌõ,
'¸¡¾ÖìÌ....'
¸¡¾ÖìÌô Òñ½¡ìÌ;
¸¡¾ÖìÌì ¸¡ø¸Ç¢ø¨Ä;
¸¡¾ÖìÌì ¸¡üºð¨¼Â¢ø¨Ä.
¸¡¾§Ä ¿¡¦É¡Õ ¸Æ¢º¨¼.

Àò¾¢Ã¢¨¸¸û,
«¢ò¾¢ý º¢ýÉÅÂÐôÒ¨¸ôÀ¼ò¨¾
«¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼¡ÕìÌ,
­ÃñÎ 'º£Á¡ º¡Ã¢ ±õ§À¡Ã¢Âõ'
ºð¨¼òн¢ ­ÄźÁ¡ö ÅÆíÌõ.
Á¢Ì¾¢ §¿Ãò¾¢ø,
º¢õÃÉ¢ý Á¡÷ÒìÌõ £Ã¡ Á¡÷ÒìÌõ
Á¡ðÎîºñ¨¼ §À¡ðÎ즸¡ñÊÕó¾¡÷¸û.

º¢. Í. ¦ºøÄôÀ¡ ¦ºò¾Ð ÀüÈ¢
¾É¢¿¡Î §¸ðÌõ
¾Á¢ÆÛìÌò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.
¸Å¨Ä¢ø¨Ä.
¬É¡ø, Á¢ì¸ Á¸¢ú..
­¨Ç ¾ÇÀ¾¢ Å¢ö
¾¡Ä¢ ¸ð¼ô§À¡ÅÐ,
­Äñ¼É¢Ä¢ÕìÌõ
­Äí¨¸ò ¾Á¢úô¦Àð¨¼Â¡õ.

'¾Á¢§Æ ¯Â¢÷ãîÍ'
±ýÚ ¦ÅôÀãîÍ Å¢ðΠŢðÎ
´ü¨Èì ¸¨¾, ¸Å¢¨¾ ±ýÚ
¸Õ¾¢ì¦¸¡ñÎ À¨¼ò¾ÅÉ¢ý
ÁýÁ¡¦ÃøÄ¡õ ´ýÚ ÜÊ
'¸Ä¡ º¡¸÷',
'Å¢ò¡ Áñ¨¼'.
'Òò¾¢ âñ'
¦¸¡ÎòÐõ
§¾÷¾Ä¢ø ¸ðÎ측Íõ ÅÃÅ¢ø¨Ä
±ýÚ §¸ûÅ¢.

§À¡É ÅÕ¼ò§¾
³ÂôÀ¾¡º÷¸û,
«Ç×ìÌ Á¢ïº¢
«¨ÄóÐ ¾¢Ã¢ó¾¾¡Ôõ §¸ûÅ¢;
«Ê§Âý «È¢§Âý.
¬É¡ø,
º¡Â¢À¡À¡ Àì¾÷¸û
Àø¸¢ô¦ÀÕ¸¢
Óì¾¢ìÌ «¨ÄóÐ ¾¢Ã¢ó¾Ð
¸¡½ì¸¢¨¼ò¾Ð.

¸½¢É¢ ¸øÅ¢ Å¢ÇõÀÃí¸û,
Ţ񧼡 '98 (!!)
¸üÀ¢ôÀ¾¡¸ Å¢ÇõÀÃí¸û.
¸ü¨¸ Å¢¨Ä ¦º¡ýÉ¡ø,
§Åñ¼¡õ....
Å¢øÄí¸õ.
"¾É¢¦Â¡Õ ¾Á¢ú ±ØòÐÕì¸ðÎ
 Å¢¨ºò¾È¢Â¢ø «Êì¸ì ¸üÀ¢ôÀ¾üÌî
 ¦ºÄ×
 ¬¸ 3000 ÁðΧÁ"
±ýÈ¡÷ ´Õ ¿ñÀ÷.

'Á÷Á§¾ºõ ­Ð'
±ýÚ ¦º¡øÄ,
¾õÀ¢ ¦º¡ýÉ¡ý,
'­ø¨Ä,
 ­ô§À¡Ð ºý ãŢ¢ĢÕóÐ
 Ã¡ ãŢìÌ Á¡üÈ¢ Å¢ð¼¡÷
 À¡Äîºó¾¦ÃýÚ.'

¿¡Î Å¡ú¸.
ܼ§Å,
Ìô¨Àì¸Ä¡îº¡ÃòÐìÌî
ݼõ ±ØôÒõ
­Çó¾¨ÄÓ¨ÈÔõ

§Á§Ä ±ýÉ ¦º¡øÄ?

ż츢Öõ ¸¢Æ츢Öõ
¦¾ü¸¢Öõ Áò¾¢Â¢Öõ
±ýÉ ¿¼ì¸¢È¦¾ýÚ
¿¡Ûõ §¸ð¸Å¢ø¨Ä;
±ÉìÌõ
±ÅÕõ ¦º¡øÄÅ¢ø¨Ä.

«õÁ¡¨Åò ¾Å¢Ã,
¬ñÎ측ÄÁ¡ö
Á¡È¡Áø ­Õó¾Ð,
ÒðÎõ Óð¨¼ô¦À¡Ã¢ÂÖõ
¦¾¡ñ¨¼ìÌû ­Èí¸ÓýÉ¢Õó¾
Õº¢ ÁðΧÁ.Ramanitharan Kandiah <rkandia@mailhost.tcs.tulane.edu>
Subject: [tamil] tholain-thu pOnavai
 
 

¦¾¡¨ÄóÐ §À¡É¨Å
---------------------------

´ü¨Èò ÐÂ÷
ÁðÎõ
¯û§Ç,
  ¦ºòÐô §À¡Â¢É§Å
  ¸Å¢ì¸ÕòÐÂ÷¸¦ÇýÚ

¾É¢¨ÁòÐÂ÷ §¾¡öó¾,
­Èó¾
­É¢¨Áì ¸¡ÄòÐ측ö
²ì¸õ ¦¸¡ì¸¢Â¢ðÎò
àìÌñÎ
¿¡ý.

¦¾¡¨ÄóÐ §À¡Â¢É
ÐÂ÷¸Ù¼ý,
±ý ¯½÷׸Ùõ
«¨Å ¯Õ츢 ±Ø¾¢Â
µÅ¢Âí¸Ùõ
¸Å¢¨¾¸Ùõ.

§¿ü¨Èì ¸Å¢¨¾¸Ç¢ý
§¿÷ò¾¢¦¸¡û ¯¨Äì¸Çí¸û,
º¢Ú¸øÖõ
±È¢ÀðÎì ¸Äí¸¡
¿¢ò¾¢¨Ãì ÌÇí¸û,
­ýÚ.

ºÄÉõ ¦ºò¾
Áɾ¢ý ¸ñ¸ðÌ,
Óý¦ÉÈ¢ ÀðÎô ÀÃÅ¢¦ÂÈ¢
§Á¡Éò§¾ ¦ÅÈ¢ò¾¢Õì¸
ÁðΧÁ
ÓاÁ¡¸õ.

µ÷ ­ü¨Èô Òò¾É¢ý
ºò¾ÁüÈ º¸ôÀ¢ÈôÀ¢ø
±Øò¾¡½¢ àì¸
²§É¡
­Âì¸ÁüÚ,
Íò¾Á¡ö
ÍÕí¸¢î ÍÕñÎ
¦ºò¾¡ý,
«ü¨Èî º¢Ú ¸Å¢»ý
´ÕÅý.
 

-­ÃÁ½¢¾Ãý, ¸.
 ¿¢ä µ÷Ä¢Âý, «. Ü. ¿¡.
 '99 ²ôÃø 18, »¡Â¢Ú 13:47 Á¿¢§¿


¿¢Äõ À¼ Å¡ú.....
---------------------

¦¾¡¨ÄÅ¢ý
¦¿ÕôÒ Áñ
¿¢¨É× ÀÎõ.
­Ã׸û ÍÎõ,
±ñ½îÍÃôÒ¸û
¦À¡ò¾üÀÎòÐõ
¨¿ó¾ ÀïÍ ¦¿ïÍ.
 
¿¢ò¾¢¨ÃÓý
¸¡üÚÅÆ¢î §º¾¢¸û
¸ðÎõ
¸¨¾Â¡öì ¸ðʼí¸û;
ͨ¾ ⺢,
»¡À¸í¸û;
º¡ÇÃí¸û,
¾Å¢ò¾ ÓÂüÌðÊ
¬¨º¸û.

­í§¸
àÍ ¾ð¼
«í¸Ð,
¸¡ü§È¸¢
«Æ¢ó¾¢¼Ä¡¦ÁýÚ
¦¾¡¼×õ ¾Âí̧Åý
±ý ¾£¿¢ÄòÐ
¿¢ÆüÀð¼ §¿Ãí¸û.

«¾¢ø,
«ý¨É ÓÊì¸ü¨È
­ýÛõ
¸Úò¾¢ÕìÌõ;

¾õÀ¢,
¾¨Ãã¨Ä¢ü
ÍÅ÷¾¼Å¢ ¾ÅØõ
º¢Ú ÌÆÅ¢.

¿¡ö¸ðÌõ
ŧ¾È¡Ð;
ÒÇ¢ÂÁÃí¸§Ç¡,
âÅÃ͸§Ç¡,
âôâôÒõ ÅüÈ¢ô
ÀðÎô§À¡¸¡Ð.

¿¢¨Ä¦ÀÂáÐ,
±ý °÷ô
¦ÀÂ÷ó¾
§¸¡Å¢ü¸¡¨ÃîÍÅ÷Å£úòÐ
ÌÚìÌì ¸ÚôÒ ¿¢Æø ܼ,
¦ÀÕí¸¡üÚìÌõ
±ýÛû§Ç...

&&&&&&

¸¡Ä¦ÅǢ¢ø,
¸É×ìÌÁ¢úÀÎ
àÃîͨÁ
§¾¡û¾¡Ç¡
¿¡¦Ç¡ýÈ¢ø
Á£Çò
§¾Ê ¿¸÷ó§¾ý,
¾£ìÌÆ¢ ÌÇ¢
±ý
¿£÷òÐÇ¢ò §¾ºõ.

&&&&&&

¦ÅðÊ Å£úó¾
âÅÃ͸Ǣø
ÒØì¸û °Ã,
â¸û
¿¢ý¦Èý¨Éô
Ò¾¢Éõ À¡÷ò¾É.
ÒǢ ÁÃí¸û
¸¡üÈ¢§Ä
¸¡Äõ,
¸¡øÍüÈ¢ì ¸¼ì¸,
§Å÷
¸¨ÃóÐ §À¡Â¢É,
±ý ¿¡ðΠŢØÁ¢Âí¸û §À¡Ä.

§ÅÚ
¿¡ö¸û
ÒЧÅð¨¼ôÀü¸Ç¡ø
Ó¨Èò¾É,
¸ñ¸û
¾¨Ã¦ÂøÄ¡õ
¦ÅÈ¢,
«¨Å ¦¾È¢ò¾
ÀÃÄÐÅ¡ö
º¢Ã¢òо¢÷ò¾¢.

ã¨Ä¸û ¦ÅȢ¡¼,
ÍÅ÷¸û Ó¸õãÊ¢Õó¾É,
§ÅÚ ¿¢Æü À¼í¸Ç¡ø.
à츢 ÅÇ÷ò¾Åý,
§¾¡ûÁ£È¢ ¯Â÷óÐ
§¾¡Æý ¬¸¢
¿¢ýÈ ÀÕÅõ.

¸Õ¨ÁòàÈø
Å¢Øó¾ ¸ü¨È¸Ç¡ö
Ó¸¢ø ÅüÈ¢ò
¾¡öò¾¨ÄÓÊ.

&&&&&&

¬É¡Öõ,
¸ñ¼
±ø§Ä¡Õõ ¦º¡ýɦ¾ýɧš,
-¿¡ý ÁðÎõ Á¡È¢ô§À¡§ÉÉ¡õ,
 ¬û ܼ «¨¼Â¡Çõ ¦¾Ã¢Â¡Áø.

&&&&&&

¾¢¨º ¾¢ÕõÀ¢
¦¾¡¨Ä§¾ºõ
¾¢ÕõÀ ²¨¸Â¢§Ä,
¿¡ý Á¢¾¢ò¾
¾¡ö¿¢ÄòÐ
ÁÉò§¾ºôÀ¼í¸û
«Æ¢òÐ
Á£Ç ŨÃÂôÀÎõ,
­ý¦É¡Õ
¨¸ôÀ¢Êì ¸¡Äòиû¸ðÌ,
ÅÆ¢ À¡÷òÐ
¿¡ý ¿¸Ã.

±ý§È¡,
        ±í§¸¡
±Ã¢óÐ §À¡É
Å¢ñ¿ðºò¾¢Ãí¸Ùõ
Á½øÅÉ Â¡ò¾¢Ã£¸ÛìÌ
ÅÆ¢ ¸¡ðÎõ
±ýÀ¾È¢×.

-­ÃÁ½¢¾Ãý, ¸.
 ¿¢ä µ÷Ä¢Âý, «. Ü. ¿¡.
 '99 ²ôÃø 26, ¾¢í¸û 18:34 Á¿¢§¿
 


 Thought Wanderer I
 À¡Î ¦À¡Õð¸û
-À⾡ÀÁȢ¡ô
 ¦ÀÕíÌåÀ¢¸û.

¾¼Å¢ò §¾¼×õ
ÅÕò¾¢
¯ð¦À¡óÐû
´Ç¢ò¾¢ÕôÀÉ.

«¨Å¾õ «¸ôÀΨ¸,
¦ÅÇ¢îºò¾¢üÌò ¾ÅÈ¢ Åó¾
­Õû ¦ÅªÅ¡ø¸û
Ó¸Á¨ÈóÐ
±õ ÌÕ¾¢Ôõ
¾õ Å¡¦Â¡ðÊì
¨¸§ºÃî
§º¡÷óÐ
Å£ú¾¨Äô§À¡ø.

¾¨Ä¦Âð¼,
¸ñ ¸¡½,
ŨÄ쨸§Â¡Î ÁÉõ ÐÃò¾,
¾õ Å¨Ç Ñ¨ÆóÐ
¨¸¿Ø× Å¡ø
ÑÉ¢ ¸¡ðÊ ¬ðÎõ
Íñ¦¼Ä¢¸û §À¡Ä×õ
Å¡úÅÉÅ¡õ
ÀÄ ¸Å¢ì¸Õì¸û.

ÅÉõ, Å¡Éõ,
¸¡¾ø, ¸¡Áõ,
ÝâÂý, ºó¾¢Ãý,
«ÕÅ¢, Á¨Æ,
ÁƨÄ, Á¨Ä
-­¨Å,
 ¦ÀÕõ ¸¡Äõ ¯Ã¢òÐ
 ¯Úïº¢ì ¦¸ð¼
 ¿¡ðÀð¼ §¾¡ø
 ¿Ç¢Éõ Àñ Å¢ÀÃ÷;
 §¾ý «¸ýÈ ¾¢ÃûŨ¾¸û.
«¸õ Å¢ÕõÀô
¦À¡Õû ¦Áö
º£ñÎÅ¡÷
±ÅÕÁ¢ø¨Ä;
Å¢¨Æó§¾Ðõ ±ØòÐÚïº
­øÄ¡ô§À¡ÐìÌ
¨¸ôÀð¼¨ÇÂì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ
¸Å¢ý ¦ºò¾
§Åñ¼¡ Å¢Õó¾¡Ç¢¸û
-¸ÕôÀñ¼í¸û.

¦¾Ã¢Â¡¦¾¾¨É§Â¡ Ìռɡöò §¾¼Öõ
§¾¼¡¦¾¾¨É§Â¡ §¾ð¼¦ÁÉò ¾¢ýÉÖõ
¬¸¢ ÅÕõ ¸¡Ã¢Âí¸û,
«Ááì¸Å¢ ®ð¼Ä¢§Ä.

«ÅüÈ¢¨¼§Â
­ó¾ ±Øò¨¾ô§À¡ø
«ÅºÃô¦À¡Ø¾¢É¢ø,
¬Å¢Â£÷ôÀ¡ÉÅüÈ¢ø
­Øò¾ûÇ¢ì ¦¸¡ðÊ즸¡ñÎ,
 ´Îí¸¢
 ¿ÎíÌõ
 µÃ¢Õ
 ¸Å¢ìÌï͸û.
 

----------------------------------
#Derrida Althusser Gramsci
@ MaskWeb
On '99 05 01
---------------¿¡ý - áø - ¿¢¨É×
-------------------------

À¢ÈôÒÆø׸Ùõ
º¡Àí¸Ùõ
¯ñ¨Á¦ÂÉôÀð¼¡ø,
§À¡É À¢Èô¦À¡ýÈ¢ø
ÓüÈ¡ö
¬¨º «üÚô§À¡¸¡
¦ÅðÎ츢Ǣ
´ýÚ
¿¡ý.

¾ò¾¢ò¾ò¾¢§ÂÛõ
¸ÕìÌì¸ò¾¢­¨Ä
¿Úì¸ôÀÈó¾
¦ÅðÎ츢Ǣ
¿¡ý
        -¸ñ¼
        ±ó¾ô ÀÉ¢ôÒøÄ¢ý
        Ñɢܼ ¿ýÉ¢î
        ºôÀ¢ò ¾¢ýÉÓý§É,
        À¡¾¢,
        ¾¨Ã ÐôÀ¢òÐôÀ¢,
                                        ÁüÈô ÒøÓ¨Éã¨ÄìÌò
                                        ¾òÐõ Ó¨Éצ¸¡û
                                        ¦ÅðÎ츢Ǣ¡õ
                                        ±ý Óý¨É ¡쨸¦Â¡ýÚ.

«ôÀ¢ÈôÀ¢ý áø¿¢¨ÄÂõ,
        «¸ýÈ ¦ÀÕõ Òø¦ÅÇ¢¸û.
º¾¡ ¿îºÃ¢òÐ즸¡ðÎõ
         - ´Õ ¾òÐ츢ǢìÌ,
           Àº¢Â¢ý Å¢Ãø¸û,
             ŢƢ¡ö ¯ÕÁ¡È¢ò ¾¢È쨸¢§Ä,
                                                        Òü¸Ç¢ý§Áø
                                                                        ¡¾¢
¢ø¨Ä;
                                                                        Å÷½í
¸Ç¢ø¨Ä.
±ý ÓüÀ¢ÈôÒô¦ÀÕ¦ÅǢ¢ý Òü¸Ç¢§Ä,
                                        À¢ø¨Ä,
                                                 Àð¼¾¢ø¨Ä,
                                                                       -´ü¨È
­¨Äܼ,
                                        ´Îì¸Óõ ¯Õñ¨¼Ôõ
                                                ´ýÈ¡¸¢ «üÈЧÀ¡Ä§Å.

­¨Ä¸§Ç ±ý Òò¾¸í¸û.
¦¿¡Ê¢§Ä,
         Ñɢ¢¨Ä
         ¦ÅðÊ ¦ÅðÊî
         ºôÀ¢ì¦¸¡ñ§¼
         ÁÉôÀ¡¼õ
         ºò¾Á¢ðÎî ¦º¡øĢ¡øÄ¢ì
         ¸ò¾¢ì¦¸¡ñÎ ¸Çõ À¡ö§Åý.
±íÌõ Òü¸û,
        À¨Æ¾¡öô Ò¾¢Â¾¡ö
                Ҿáö ­¨ÄÅ¢ðÎô ÀÃóÐ ¸¢¼ì¸¢ÈÉ.
´Õ ¦ÅðÎ츢Ǣ¢ý Å¡ú쨸 º¢È¢Ð;
º¢È¢¦¾ýÈ¡ø,
        º¢Ä ÁÉ¢¾÷ Ó¸Á¢÷ º¢¨ÃìÌõ
        ¿¡û ­¨¼¦ÅǢ¢ý Á¢¸îº¢È¢Ð..
Òü¾¨Ã§Â¡,
        âôÀð¼ ¦Àñ Ó¸ô ââôÒô §À¡Ä
        ¦À¡í¸¢ÅÆ¢Ôõ
        ´Õ «ðºÂÀ¡ò¾¢Ãõ.
        ¦ÅðÊ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä,
        ±ò¾¨É§Â¡ ±ðÊ츢¼ó¾
       ­¾úÑÉ¢¸û.....

«¾É¡ø,
        ¬úóÐ ¾¢ýÉîºÄ¢ì̦ÁýÚ
        ¿ýÉ¢ ¿ýÉ¢ò
        ÐûÇ¢ô §À¡§Éý
        ¿¢¨Ã¡ö
        ­¨Ä §ÁøӨɸû,
        Ѩà ¾ûÙ ¸¼ø
        «ûÇ¢ì ÌÊòÐÓÊìÌõ
        «¼í¸¡ ¬÷Åõ
        ¸¡ÄÊîÍÆø¸¡üÈ¡öô
        À¡Å¨É Àñ½¢
        ¿¡ý.

§ÁÄ¢ÕóÐ
                   ¸£
                    ú

                    ¿
                    ¸
                     ÷
                     ó
                      Ð
                            §Å÷ ¸ñÎ ¦ÁýÈ
                              À¢È ¦ÅðÎ츢Ǣ¸û,
                                ÁñÏõ ¯ñÎ
                                ÁÂí¸¢É; ÁÊó¾É.
¿¢¨Èó¾¨Å ¾ÇõÀ¡ ±ýÈ¢Õì¸Ä¡õ;
¿¢¨Èó¾¨Å ¿¸Ã¡ ±ýÈ¡¸¢ìܼ ­Õì¸Ä¡õ;
¬É¡ø,
±ý¨Éò ¾Ã¢ì¸¨ÅòÐ,
        ÀÉ¢ ®Ãî º¢È¸¢ø
        Ó¨Ç즸¡õÀ¢Î
        «ì§¸ûÅ¢¸û, ¦¸¡Ø츢¸û
        ±ýÚ§Á ¾É¢ ´Õ ¦À¡ü¸¡Í ¿¢¨È¡ì
                ¸Å¨Ä¸û  ¿¢¨È ¾Å¨Ä¸û ¬¸ Å¢§¼ý.
 
±É째¡,
¸¡ø¸¨Çô §À¡ýȨÅ
±ý ͨŠ¯½÷׸û.
±Ð×õ
º¢ÈòÐô §À¡¸Å¢ø¨Ä,
¬Â¢Ûõ,
¦ºÖ§Ä¡º¡öò
¾¢ý¨È¨Åܼ
¦ºÃ¢òÐô§À¡Â¢É
¯¼§É.

´Õ ¾É¢ôÒø¨Ä
Óؾ¡öì ¸ÊòÐò ¦¾¡¨ÄôÀ¦¾Éì
¸¡ò¾¢Õô§ÀÉ¡É¡ø,
´Õ Òø «Ê Áñ ¾¢ýÚ ÓÊÂ,
                                        ¿¡§É ´Õ
                                                        ÀÉ¢àíÌ
                                                           ÀôÒøÄ¡ö Ó¨ÇòÐ
                                                           ãìÌÑÉ¢ ¿ýÉ¢ò
¾¢ýÉôÀðÊÕó¾¢Õì¸ìÜÎõ
 
                                                 ­ôÀ¢ÈÅ¢.

¬É¡ø,
ÑÉ¢ôÒø¦ÄøÄ¡õ ¾¢ýÚ ÓÊ¡
²ì¸õ ¦¸¡û
´Õ ÍðÎÅ¢ÃÄÇ× ¦ÅðÎ츢Ǣ
¿¡ý,
¾ðÊò ¾¢ÈóÐ ¦¸¡ñÎ,
Òò¾¸í¸Ç¢ý
Ó¾üÀì¸í¸¨ÇÔõ
ÓÊ׸¨ÇÔõ
ÁðΧÁ
­ýÛõ ­í§¸.
 
 

----------------------------------
#Derrida Althusser Gramsci
@ MaskWeb
On '99 05 01
---------------


Subject: [tamil] Thought -Wanderer III
Status:

 ´Õ À½ôÀΠŢüÀ¨ÉôÀ¢Ã¾¢¿¢¾¢Â¢ý À¢Ãº¢Éõ#1
 -------------------------------------------------------------

±ý ±ØòÐ,
´Õ À½ôÀÎ
Å¢üÀ¨ÉôÀ¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸¡É
À¢Ãº¢Éõ
        - ÀÄ ºÁÂí¸Ç¢ø
           À¢Èâý
           ±ý ¿¼ò¨¾ §ÁÄ¡É
           À¡÷¨Å¸û §À¡Ä.

ÍÕí¸¢Â ¦ºÄ׸Ǣø,
«Õ¸¢Â àÃí¸Ç¢ø,
ÌÚ¸¢Â §¿Ãí¸Ç¢ø
¸¼ôÀÅ÷¸Ù측¸
¿¡ý ¸¡ò¾¢Ã¡ô§À¡Ðõܼ
±ÉÐ ±ØòÐì¸û,
ÀÄ À½ôÀÎ
Å¢üÀ¨ÉôÀ¢Ã¾¢¿¢¾¢¸ð¸¡É
À¢Ãº¢Éí¸û.
        - ÀÄ ºÁÂí¸Ç¢ø
           À¢Èâý
           ¦¿Õí¸¢ ¯½ÃÓÊ¡
           ±ý ¿¼ò¨¾ §ÁÄ¡É
           ¦¿¡Õí¸¢Â
           À¡÷¨Å¸û §À¡Ä.

¸¡ðËý ¬ûÜüÚò¾Ç¦ÁØó¾,
àç¿ÃôÒûÇ¢¸û
±Øó¾Á¡ÉÁ¡ö
­¨½òÐ측ñ¨¸Â¢§Ä,
±Å÷ìÌõ
±ñ½üÈÓ¨È,
ÌÚìÌ ¦¿Î측¸
¦ÅðΧÅý ±ý À½í¸Ç¢ø,
ÒâÀ¼¡ô À¢Ãº¢ÉÁ¡ö.

À¢Ãº¢Éí¸û ¾¡Á¡ö ±ØÀ¨Å;
§ÅñÊ ±ÅÕõ
         Å£½¡ö ÅÃŨÆòÐì ¦¸¡ûžøÄ.
¾£÷òÐì ¦¸¡ûÇø,
         §¿÷ Å¢¸¢¾ ºÁÉ¡õ,
                §¾¼Ä¢ý ¬Æò¾¢üÌ.

        ###################
 

Óý¨É º¢Ö¨Åô§À¡÷¸Ç¢ý
ÒÈÓÐ̸¡ðÎ
´ð¼¡Á¡ý §ÀÃú¢ý
º¢Ä Óð¼¡û «Ê¨Á¸û
àì¸î¦º¡øÖõ
¦º¡øÖÀÊ¡¸¡îº¢Ö¨Å¸û,
±ý ±¾¢÷ôÀÎ
º¢Ä
±¾¢÷(â)¡ü¸û
        - ­ò¾¨É ¿¡û,
          ¸¡ü¦ÀÕÅ¢ÃÄ¢ü Ìò¾¦ÅÉ
          ÁÃ츢¨Ç ¦¾¡ò¾¢ì¸¡ò¾¢Õó¾
          ¸¡ðΧżý Ţ𼠫õÒ¸û;
          Àâ¢ì¾¢ý ¨¸ôÀÎ ÀÆõ àíÌ À¡õÒ¸û.

§¿üÚ
  |
   --------->  ­ýÚ:  ¿¡§É(¡) ŧÄð  + ±ý ¦Á¡Æ¢ ±ýÚõ ±ý §Á¡ø¼¡ #2
  |
¿¡¨Ç
 
        ###################

 
Á¢Ì¾¢ôÀð¼ÅüÈ¢ý
¿£¾¢Â¡É §¾¼ø¸ðÌî
º¡öóÐ À½¢Ôõ
±ý º¢Ãõ;
§ÅñÊÉ¡ø,
¦¿Îﺡ½¡Ôõ
¿¢Ä§ÁÄ¢¨¼
¿£ðÊ
¿¡ý ¸¢¼ô§Àý
±ý §¿Ãõ.

¬É¡Öõ,
§ÅñΧš÷ Å¢¨Æ×즸øÄ¡õ
Å¢øÄ¡¸¢,
²È¢ô ÒûǢ¡ö
¦ÅÇ¢ôÀÈìÌõ º¢ÚÒû
­È¸¡¸¢
ŨÇóÐ ¦¸¡ÎòÐ
̨ÆóÐ Üò¾¡Îõ
¿¡ðÊÂõ ¿¢¸úò¾¡Ð
±ý Å¡÷ò¨¾.
¿¡½ôÀÎ ¿¡½ÄøÄ,
¸¡üÈ¡Î ¾¢¨º ¾¨Ä Á¼ì¸...
¿¡§¼¡Êì
¸¨ÆìÜò¾¡Ê¡ɡÖõܼ,
¦¾Õ쨸¾ðÎ측¦ÅýÚ
¸õÀ¢ü ¸Ã¸Á¡¼¡Ð,
¸Å¢ì¸¡ø.
 

        ###################
 

¦ºùÅ¢ÂÄ¢ý ¯û§Ç
¿¡É¢ø¨Ä;
¿¡ý ¯ñÎ.

ÒÐÅ¢ÂÄ¢ý ¯û§Ç
¿¡ý ¯ÆÅý;
¿¡ý ­øÄý.

­ÕôÀ¢ÂÄ¢ý ¯û§Ç
¿¡ý ´Ç¢ó¾¢Õô§Àý;
­øÄ¡Ðõ ´Æ¢ó¾¢Õô§Àý.

«¨ÁôÀ¢ÂÄ¢ý ¯û§Ç
¿¡ý ¸ü¦¸¡ò¾ý;
¿¡ý º¢üÀ¢.
¿¡ý ¾îºý.

À¢ý - ÒÐÅ¢ÂÄ¢ý ¯û§Ç
¿¡ý ŨĻý;
¿¡ý ¸¨Ã¢ø.
 

±¾¢Öõ ¿¡ý ­Õô§Àý;
±íÌõ ¿¡ý ­Õ째ý.....

±ý ¦º¡ü¸ÙìÌ Åñ½í¸ÙñÎ;
¬Â¢ý,
¸¡ñ ¸ñ¸Ç¢ý ŢƢÅýÀ¼Äò
§¾÷-¿¢ÈõÀΠިÇÅ¢ýÈ¢
§ÅÚ Å÷½í¸Ç¢ø¨Ä;
±ö¾À¢ý,
±ý §Åø ±ýÉ¡¸¡Ð.
¨¸ì¦¸¡ñ¼Åý ¦¸¡û¸,
«¾ý ŨÉôÒõ ŨÇôÒõ.

ÍÕí¸¢Â ¦ºÄ׸Ǣø,
«Õ¸¢Â àÃí¸Ç¢ø,
ÌÚ¸¢Â §¿Ãí¸Ç¢ø
¸¼ôÀÅ÷¸Ù측¸
¿¡ý ¸¡ò¾¢Ã¡ô§À¡Ðõܼ
±ÉÐ ±ØòÐì¸û,
ÀÄ À½ôÀÎ
Å¢üÀ¨ÉôÀ¢Ã¾¢¿¢¾¢¸ð¸¡É
À¢Ãº¢Éí¸û.
 

        ###################
 

¿¡ý,
µ÷ ¬öܼõ À¢ø Á¡½¡ì¸ý;
±ÉÐ ¦¾¡Æ¢ø,
À⧺¡¾¢ò¾¢Õò¾Öõ
Å¢¨ÇÅ¡öô À𼨾
Åէš÷측öô
ÀìÌÅÁ¡öô
Àò¾¢Ãõ Àñ½Ö§Á.

±ý ¬ö§¾¼ø ´Æ¢Â¡Ð;
                              µÂ¡Ð.
¿¸÷§Åý ¿¨¼ôÀ½ò§¾.
¸¡Ä¦ÅǢ¢ý ¡ò¾¢Ã£¸ý
´Õ §ÅÚÀð¼ ¿¡ý.
±ý ¬ì¸ìÜüÈ¢ý ãĸí¸û,
§ÅÚ §ÅÚ.
§ÀáüÈ¢ü §º÷ó¾¢ÈìÌõ,
º¢Ú µ¨¼ÂøÄ
±ý ¯ÕÅõ.

¬í¸¡§¸ «û٧š÷즸ýÚ
¾¨¼ôÀðÎò §¾í¸¢,
¾¢¨º Á¡ü§Èý
±ý º£÷ µð¼õ.
Á¡Ã¢ ¿¸÷§Å
ܼ ÅÕõ
§¸¡¨¼Â¢Öõ.

¦ÅüÚî ¦º¡üº¢ÄõÀ÷ °¼¡Ôõ ¿¸Õõ ±ý ¡ò¾¢¨Ã;
¸üÀð¼ ±ØòÐüÀ¢¸û ¦ºÐ츨ÄÔõ ¸ñÎ ¾Ã¢º¢ô§Àý;
¿¡ðÀð¼ Àñ¼õ Å¢üÀ¡÷ ¸¨¼ò¦¾Õ×õ ¿¼ó¾¢Õô§Àý ¿¡ý.
¾¢ýÉò §¾ÊÂøÄ,
§¾¼ô ¦À¡Õû §ÅñʧÂ
Å¡Ê츢¼ìÌõ ¦¸¡ì¸¡§Åý
±ý Å¡ú쨸¢§Ä;
¾¢¨º¦ÂøÄ¡õ §¾ÊôÀÈìÌõ
±ý ­È쨸,
²¾¡Å¦¾¡Õ §¾¼¨Ä.

¨¸ôÀðÎô ¦ÀüȨÅ,
Ò¾¢¦¾Éî º¨Áò¾¨Å
À¢ý ÅÕ Áü§È¡÷ ÀÂÛìÌ  Å¢ðÎ ¨ÅòÐ
§ÁÖõ
§ÁüÀÈô§Àý
Å¡§ÉÈ¢
¿¡ý «È¢Â¡ò ¦¾¡¨Ä×.
ÀÈò¾Öõ À¨¼ò¾Öõ ÁðΧÁ
±ý ­ÂøÒ.
¾¨Ã ¿¢ýÚ
¦¸¡ì¸¢ý ¿¢Èõ ±ñ½¢ô
À¡ø ¦¸¡Îì¸ «ïÍõ
ÌÕðÎô ¦ÀüÈ¡¨Çô ÀüÈ¢î
ÍüÈø «øÄ
¦¸¡ì¸¢ý ÀÈôÒ.

 
        ###################
 

­ý¨È ±ÉìÌõܼ
       §¿ü¨ÈÂ
        ¿¡ý ­ýÛõ
        ´Õ À½ôÀÎ
       Å¢üÀ¨ÉôÀ¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸¡É
       ¾£Å¢Ãô À¢Ãº¢Éõ
                   - ®÷ ­Èó¾ ŢƢôÀ¡¨Å ­Ä즸¡ò¾
                     ±ý ¿¢¨ÄôÀ¡Î¸ûÁ£¾¡É
                     Á¡üÈ¡÷
                     §¿÷츨½¸¨ÇÔõ
                     ¦¿üÈ¢ì¸ñ¸¨ÇÔõ§À¡Ä.
 

----------------------------------
#Derrida Althusser Gramsci
@ MaskWeb
On '99 05 05
---------------
#1
  The Travelling Salesman Problem
  A salesman has to visit n cities and return to his city of origin. Each
city has to be visited exactly once, and
  the cost of the journey between each pair of cities is known. The problem
is to do the tour at minimum total cost.

#2
 Jean Parisot de La Valette, 1494-1566, Frenchman, Grand Master of the
Knights of Malta from 1557.
 Led the successful defence of Malta against the Turks under Suleiman II in
1565. There were 8.000 soldiers and
 600 knights against 30.000 Turkish soldiers.
   "We for our part are the choosen soldiers of the Cross, and if Heaven
requires the sacrifice of our lives, there can
     be no better occasion than this", de La Valette said before the battle.
The following year de La Valette founded the town bearing his name on Malta. 

HOME