1. ¸¡¨Ä¢ø ´Õ º¢Ú ºÀ¾õ
===================

ã¨Ã츢ÈÐ
ã¼ì¸¢ÈÐ
ÓÊ׸¡Ä§Á¡ ­Ð

¬Ê ¬ð¼õ
«¼íÌõ «È¢ÌÈ¢§Â¡

ÓÊÔõ Å¡úÅ¢ý š츢ÂòÐ째¡÷
ÓüÚôÒûÇ¢§Â¡

ÜΠŢðÊíÌ ¬Å¢
ÀÈìÌõ ¸¡Ä§Á¡

¿£ñ¼§¾¡÷ Å¡úÅ¢ø
¿¡ý ±ýÉ ¦ºö§¾ý

¿¢¨ÉÅ¢ø ¿¢üÌÁ¡Ú
¿¡¦ÉýÉ ¦ºö§¾ý

¯ñÎÈí¸¢ °ÊìÜÊ
¯øÄ¡ºôÀð¼Ð ¾Å¢Ã

¬ñ¼Å§É ±ý¨É
­ô¦À¡ØÐ ¯õ
«Õ¸¢ø «¨Æ측¾£÷

ºüÚ Å¡úÅÇ¢òРŢÎõ
ºò¾¢Â Òռɡö Å¡úóÐ
¸¡ðθ¢§Èý

À¡Åí¸¨Çò ¦¾¡¨ÄòÐ
Òñ½¢Âõ §º÷츢§Èý

¬, ¬, «ôÀ¡¼¡,
ÓØÓ¾ü ¸¼×§Ç ¿ýÈ¢
ãîÍÅ¢¼ Óʸ¢ÈÐ

­¦¾ýÉ, º¢îº£,
ÌÇ¢ÕìÌò ¾¨Ä §Áø ­Ú츢ô§À¡÷ò¾
§À¡÷¨Å¡ø¾¡ý ­ò¾¢½ÃÄ¡,
±ýÉ ¦ºöÂÅ¢Õó§¾ý
º¡× Å󾦾ýÈﺢ,
±Ø§Åý
Å¡ú§Åý
±ô¦À¡ØÐõ §À¡Ä§Å. 
¿¡ý «Ø¸¢ý§Èý ±ÉÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¾¢Õ.§Ä¡¸¿¡¾ý ´Õ «Õ¨ÁÂ¡É ¸Å¢¨¾ ±Ø¾¢Â¢Õ츢ȡ÷. «¨¾ ´ðÊ «Æ¡§¾ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ­í§¸ ´Õ ¸Å¢¨¾ ¸¡ñ¸. ¾¢Õ/¾¢ÕÁ¾¢ Å¢ÂÉ¢ý ­ÆôÒìÌ ±ý «Û¾¡Àí¸û.  ­¨½ÂòÐ ¿ñÀ÷¸û ±ØÐõ Á¼ø¸û ­Ð ¦¿ïº¢ø ®Ãõ ¿¢¨Èó¾ ´Õ Üð¼õ ±ýÀ¨¾ô ÒÄôÀÎòи¢ýÈÉ. ­¾¢ø µ÷ «í¸ò¾¢Éáö ­ÕôÀ¾¢ø Á¸¢úŨ¼¸¢§Èý.
 
                           2.  «Æ¡§¾
                           ========
          ¬È¢Öïº¡× áÈ¢Öﺡ×
          «È¢ó¾Å÷ «Øŧá

          ­ÐŨÃô À¢ÈÅ¡ÁÄ¢Õ󧾡Á¡
          ­É¢Ôõ À¢È측ÁÄ¢Õô§À¡Á¡

           ­¨Ä¦Â¡ýÚ ¯¾¢ÃÄ¡õ
           ­É¢¦Â¡ýÚõ ÐÇ¢÷ì̧Á

          «Æ¢Â¡¾ ¬ýÁ¡ «½¢Ôõ
          ¬¨¼Âý§È¡ ­ùÅÆ¢Ôõ ¯¼ø

          «Úó¾¡ø «Ø측ɡø
          Á¡üÚÅРӨȧÂÂý§È¡

          ¯üÈ¡÷ ¦Àü§È¡÷ ¯ÈŢɦÃýÈ
          ¯È׸û ¦À¡öÂý§È¡

         ¸¨¾ ¿¸Ãô§À¡Îõ §Å¼Áý§È¡
         ¸¡ðº¢ÓÊó¾¡ø ¸¨ÄÔÁý§È¡

         ¸¨¾Á¡ó¾÷ §ÀîÍõ ãîÍõ
         ¸Õò¾¡Å¢ý ¨¸Â¢Äý§È¡

         ­Âü¨¸Â¢ý ¿¢Â¾¢¨Â ²üÚ
         ­¨ÈÅý ¾¡¨Ç ŽíÌŧ¾
         ­É¢ «Ç¢ìÌõ ÁÉ¿¢õÁ¾¢.
  From: "N. Swaminathan" <meeswa99@earthlink.net>
 

                  ºÁõ
         ============

¬ñ¼Åý À¢ÈôÀ¢¦ÄýÉ ¯Â÷× ¾¡ú×
¬¾¢º¢ÅÉ¢ø À¡¾¢ ¦Àñ½¡ÉÐ
¬Ïõ ¦ÀñÏõ ºÁ§Á¦ÂýÚ ¯½÷ò¾Åý§È¡
¯¼øÅÄ¢ ¸¡ð¼  ¯Õ¨Ç¢ÕõÒ  àìÌõ ¬ñ
¯¼øÅÄ¢ ¦À¡Úò¦¾¡Õ ÌÆó¨¾ ¦ÀÚÅ¡§É¡
¬ñ §Åð¨¼Â¡¼ «Îôâ¾¢ô¦ÀñÊ÷
«ýÈ¢Õó¾ ¸¡Äõ §À¡É§¾
±Ç¢Â¦ÃýÚ ±ûÇ¢¿¨¸Â¡Ê ¦ÀñÊ÷
±ù§Å¨Ä¨ÂÔÁ¢ýÚ ¦ºöÅÐ ¸¡½£§Ã¡
¾¡Â¡ö, ¾í¨¸Â¡ö, ¾¡ÃÁ¡ö, ¾ÉÂÇ¡ö
¬¨½ì¸¡ì¸§Å§Â¡ «Å÷ À¢ÈÅ¢¦ÂÄ¡õ
Å£½¢ø ÅõÒ ¦ºö¡Áø
¬Ïõ ¦ÀñÏõ ºÁ§Á ±ýÚ½÷,
 
 

±ý¦Èؾ¢Â À¢ý ±Øò¾¡Ç÷ ¾ý ¸¡¨Ä측ôÀ¢ Åá¾Ð ¸ñÎ
§¸¡Àò¾¢ø ºÁÂĨÈ¢ø ­Õó¾ ¾ý Á¨ÉŢ¢¼õ  ¸ò¾¢É¡÷:

"±í§¸ ±ý ¸¡ôÀ¢
  ±Øžü¦¸ýÉ
 ­ýÛõ º£ì¸¢ÃÁ¡ö,
 ÁÈ측§¾  Á¡Å¡ð¼
 Áò¾¢Â¡É ¯½×ìÌ,
 ­Ã× ¯½×ìÌ
 ­ÕÅ¢Õó¾¢É¨Ã
 «¨ÆòÐÅÕ§Åý,
 Ð½¢ ШÅò¾¡ø §À¡ÐÁ¡
 §¾öòÐ ÁÊòÐ ¨Å,
 ¾¨ÃìÌô¨À ¦ÀÕ츢
 §¾öì¸Ä¡õ À¡ò¾¢Ãõ «ôÒÈÁ¡ö,
 §Å¨ÄìÌô§À¡ö
 ÅÕõ ÅƢ¢ø
 ¸¨¼ìÌô§À¡ö
 ¸¡ö¸È¢ Å¡íÌ,

 Á¡ÊìÌ ±ÎòÐÅ¡
 ¸¡ôÀ¢Ôõ ¸¡¨Äö¾¢ò¾¡Ùõ
 ã¨ÃôÒõ
 ÁÊîͨÁÔõ ÀüÈ¢ô ÒÄõÀ¡§¾
 Óغ¡ö
 ÓôÀÐ ¿¡Ç¢Õ츢ȧ¾
 ÌÆó¨¾ À¢Èì¸
 Óɸ¦Ä¾üÌ"

 


     §ÅÊ쨸 À¡÷ì¸ Å¡í¸
                                     =====================

                                       Å¡í¸ Å¡í¸ ­í¸ Å¡í¸
                                       ţà ¾£Ã Å¢ò¨¾ ÀÄ À¡Õí¸
                                       §ÅÊì¨¸Â¡É º÷ì¸Íí¸
                                       §ÅÈ ±íÌõ ¦¸¼Â¡Ðí¸
                                       §À¡É¡ø šáÐí¸
                                       ¦À¡ØÐõ Á¡Úí¸
                                       À¡ì¸ ÁÈ측¾£í¸
                                       ²ì¸ôÀðÎ ¿¢ì¸¡¾£í¸
 
                                       ÀÄÅñ½ ¯¨¼Â¢ø À¡¸ À¡Õí¸
                                       ´ðÎô§À¡ð¼ ¸¢Æ¢ºòн¢Â¡ö «Å÷ ¿¢üÌÁÆÌ À¡Õí¸
                                       ¬ðÊôÀ¨¼òР «Ê¢¦Ä¡Õ °ÆÄú¢ ¸¡¨Ä Å¡ÕÐí¸
                                       «§Ã¡¸Ã¡¦ÅÉ «ò¾¨ÉÔó ºÃ¢ÔÐí¸

                                        ãÅñ½ ¯¨¼Â¢ø ÓôÀÐ §¸¡Êí¸
                                        ãð¨¼ôÀ½õ Óи¢ø ÍÁóÐ ¿¢ìÌÐí¸
                                        ¾¡í¸Ùõ ²Ã¡Ðí¸ ¾¡í¸¢Ôõ ¿¢ü¸¡Ðí¸
                                        ¾Å¢ì¸Å¢ðΠ ¾ûǢŢÎõ ²ÚÅ¡¨ÃÔÁ¢í§¸

                                        «Õì¸×ó¦¾Ã¢Â¡Á «Êì¸×õ ¦¾Ã¢Â¡Á
                                        «ÕÅ¡Ùõ Íò¾¢Ôõ Ð츢 ¿¢ìÌÓí¸
                                        ¬Õ ܼ §ºó¾¡ ¬¾¡ÂÁ¢ýÛ
                                        ¬Õ¼õ §¸ðÎ ¿¢ìÌÁ¢í¸

                                        ÁÛ즸¡ÎìÌõ Óò¾¢É §¸¡Á¡Ç¢ À¡Õí¸
                                        ¦Áò¾ôÀÊò¾ §¸¡Á¡Ç¢ §À¡Îõ ºò¾õ À¡Õí¸
                                        Áó¾¢Ã¢¸¨Ç À¾Å¢Â¢Èì¸ ¿¡û ÌÈ¢ôÀ¡Õí¸
                                        Áò¾ÅÕìÌ ¦ÅðÊ ÌƢ¢ø ¦Á¡ò¾Á¡ö Å¢Øó¾¡Õí¸
 
                                        Á¡ðÎò¾£É¢ §ÀÃò¾¢ø ¦¸¡Øò¾ ÄøÖ À¡Õí¸
                                        ÁÇÁǦÅÉ «Å÷ ¦ºöÔõ ¦Ä¡ûÙ À¡Õí¸
                                        Á¨ÉÅ¢¨Â Áó¾¢Ã¢Â¡ìÌõ Á¡¢ì À¡Õí¸
                                        Á¡ð¨¼Ôõ Áó¾¢Ã¢Â¡ìÌÅ¡Õí¸

                                        ±Ã¢ÔÈ Å£ðÊÄ ±¾¡îÍõ ÒÎí¸Ä¡ýÛ
                                        ±¾¢÷À¡òÐ ¿¢ìÌõ ¯¾¢Ã¢ì¸ðº¢í¸ À¡Õí¸
                                        ¬Õ ±ó¾ì¸ðº¢ýÛ
                                        «Åí¸Ù째 ¦¾Ã¢Â¡Ðí¸
                                        ¦¾ÉÓõ §ÀôÀ÷ À¡òÐ ¾¡ý ¦¾Ã¢ïº¢À¡í¸
                                        ¦¼ÂÃ¢Ä ÌÈ¢îÍ ¦ÅôÀ¡í¸
 
                                        ÜðÊì¸Æ¢îÍ ¿¢ìÌõ «ÆÌ À¡Õí¸
                                        ¿¡ð¼ ¬Ç ¬Ù §¾ÎÈ¡í¸
                                        ´ð¼ ¦ÅîÍ ¬ðº¢¿¼ò¾ §ÀÃõ À¡Õí¸
                                        Ý𧸦ºøÄ¡õ Íò¾Á¡ ¦ÅÄ ²È¢îÍí¸
                                        ÍÕðÊ «¨¼ì¸ ±Ð×Á¢øÄ¡Á ¬îÍí¸
 

                                        ¦¸ïº¢ ¦¸¡ïº¢ µðÎ §¸ð¼¡í¸
                                        §¸¡ð¼Â¢Ä ´ì¸¡ó¾Ðõ §À¡ð¼ ¸¡¦ºÎì¸
                                        ¸ò¾¢ ¦Á¡¨É墀 Ìò¾¢ôÒÎíÌÐí¸
                                        ºò¾¢Â¢øÄ¡¾Å¨É º¡¸ÊìÌÐí¸

                                        ÀÊîÍ ´ÆîÍ §Å¨Ä ¦ºöÔÈ ÀÆ츧Á §À¡îÍí¸
                                        ÀòÐ ¸¡ÍÀ¡ì¸ ¦º¡ó¾ì¸ðº¢ §À¡Ä ¬ÌÁ¡í¸
                                        ¦ºò¾Åý §À¨Ã ¦º¡øÄ¢ ¸ðº¢ ¦ÅîÍ Å¡ØÐí¸
                                        ¸ò¨¾Â¡ö ¸ò¨¾Â¡ö §ºòЦÅìÌÐí¸

 
                                        ºð¼º¨ÀìÌ §À¡É ¦ºõÁȢ¡ðÎ Üð¼õ
                                        ºð¼ §ÅðÊ «×òÐ ºñ¨¼ §À¡ÎÐí¸
                                        ÓðÊ §Á¡¾¢  ¦À¡ÆìÌÐí¸
                                        ­ð¼§ÅÄ ¦ºÂ¡Á ÍÕðʸ¢ðÎ Á¨ÈÔÐí¸
                                        ¾ðÊì§¸ì¸ ¾¢Ã¡½¢ ­øÄ¡Á
                                        µðÎô§À¡ðÎ «ÛôÀ¢¦Åîº ºÉí¸
                                        ´ñÏõÒâ¡Á ´Ðí¸¢ µÃÁ¡ ¿¢ì¸¢È¡í¸
 
                                        Á¡ðÎô§ÀÃõ ÓÊïÍ §À¡×õ
                                        Á¡òÐ ¬ðº¢ ÅÕÁ¢ýÛ
                                        §Á¡ðÎŨǨÂôÀ¡òÐ ¿¢ýÛ
                                        ¸ïº¢ì¸¢øÄ¡ ºÉõ ¦¿ï¨º¾¼Å¢
                                        ¸¡òÐì ¦¸¼ìÌÐí¸

                                        ¿øÄ ¾Ä¢ÅÕ ´ò¾Õ ÅóÐ
                                        ¿ÁìÌ ¾ñ½¢ °òКâýÛ
                                        ¿õÀ¢ ¿õÀ¢  ¿¢ìÌÐí¸
                                        ¦¿ºÁ¡Öõ «Ð ¿¼ìÌÁ¡í¸
                                        ¿¡Î ¾¢ÕóÐÁ¡í¸ ? 
HOME