¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û

­ÃÁ½£¾Ãý ¸ó¨¾Â¡

 

 ÌÃí̸û ÌðʧÀ¡Î¾Öõ ±ý ¸Å¢¨¾Ôõ
       -------------------------------------------------------

ÌÃí̸û Ìðʸû §À¡ÎŨ¾ô ÀüÈ¢ì ¸Å¢¨¾ ±Ø¾Å¢ø¨Ä ±ýÀ¾¡öì
¸Å¨Ä ±ÉìÌ Ìðʸټý µ¼¡¾ ÌÃí̸¨Çì ¸ñ¼¡Öõ ±Øõ;
Á¨ÉÅ¢ìÌõ ÁüÈÅ÷¸ÙìÌõ ±ý ¬¾í¸ò¾¢ø ºó§¾¸õ ºí¸¼òмý ܼ,
'¸Å¢¸û ¸Õì¸ðÎÅÐ «ôÀÊ ±ýÉ ¸Å¢ìÌì ¸Õ?'
Å£ðÎìÌ ÓýÉ¡ø ÁøÄ¢¨¸ô À¾¢Âý ­ø¨Ä¡,
Àì¸òÐÅ£ðÊø º¢ýÉ쨸ô¦Àñ ÌÆó¨¾ ­ø¨Ä¡,
²¾¡ÅÐ ¿¡ðÊø Á¨Æ§Â¡ §À¡§Ã¡ Å¢Á¡É§Á¡ Å¢º¢ò¾¢ÃÁ¡ö Å¢ØóÐ §À¡¸Å¢ø¨Ä¡,
­ÇÅú¢¸Ùõ ÓÐÁÛº¢¸Ùõ ãîÍ ¿¢Úò¾¢ì ¸Õ à츢ò ¾ÃÅ¢ø¨Ä¡?
À¢È§¸ý ­ýÛõ ÌÃí̸û ÌðÊ §À¡ÎÅÐ ÀüÈ¢ ±ÉìÌì ¸Å¢ ±Ø¾ ¬¨º ±ýÚ
Á¨ÉÅ¢ìÌõ ÁüÈÅ÷¸ÙìÌõ ±ý ¬¾í¸ò¾¢ø ºó§¾¸õ ºí¸¼òмý ܼ.
ÁøÄ¢¨¸ô À¾¢Âý¸ÙìÌ Á¨ÉÅ¢ ­Õ츢ȡû,
Á¨Æ ­Õ츢ÈÐ, À¼Ã ÁÃõ ­Õ츢ÈÐ;
Àì¸òÐì ÌÆó¨¾ìÌ ­ô§À¡¨¾ìÌ ¾¡Â¢Õ츢ȡû,
¦¸¡ïºõ ÅÇ÷ó¾¡ø, Å£¾¢ô ¨ÀÂý¸û ­Õ츢ȡ÷¸û;
Á¨ÆìÌ ¿¢Å¡Ã½õ ¦¸¡ðθ¢ÈÐ;
§À¡ÕìÌ ¬Â¢Ãõ §À÷ §ÀÕìÌî ºÁ¡¾¡É¢ì¸¢È¡÷¸û;
Å¢Á¡ÉòÐìÌì ¸ÚôÒô¦ÀðÊÔõ Ò¨¸ôÀ¼í¸Ùõ ÀÃŢ츢¼ì¸¢ÈÉ
¾¨Ã¢Öõ Àò¾¢Ã¢¨¸Â¢Öõ;
­ÇÅú¢ìÌ ¸ÚôÒ ÁÄ÷ Å¢üÀ¨É츨¼¸û ¸¡ò¾¢Õ츢ÈÉ ¦¾¡¨Ä측ðº¢Ô¼ý;
ÓÐÁÛº¢¸ÙìÌ «Ãº Å¡¸ÉÓõ ¬ñ¼Å÷ ¬į̀¸Ôõ ¬í¸¡í§¸ ¿¼ó§¾Úõ;
¬É¡ø,
­Ã¡Á¡Â½ ¸¡Ä¡ð§ºÀõ À¡¸Å¾÷ ÓÊòÐò §¾í¸¡ö, ÀÆõ
«ÛÁý º¢¨Ä Óý º¡ò¾¢ÂÀ¢ý,
ÌÃí̸û ÌðʧÀ¡ÎŨ¾ô ÀüÈ¢ì ¸Å¢ ±Ø¾ ¡áÅÐ º¡Á¡ýÂý §Åñ¼¡Á¡?
¬¸,
ÌÃí̸û Ìðʸû §À¡ÎŨ¾ô ÀüÈ¢ì ¸Å¢¨¾ ±Ø¾Å¢ø¨Ä ±ýÀ¾¡öì
¸Å¨Ä ±ÉìÌ Ìðʸټý µ¼¡¾ ÌÃí̸¨Çì ¸ñ¼¡Öõ ±Øõ;
                                                                - 97 (tamil.net)        ¦À¡ÐÅ¡¸......
 

¦Àñ¸Ç¢ý
¸ñ¸¨Ç
¿¡ý À¡Îž¢ø¨Ä.

                «¨Å
                «ó¾ôÒÃô À¡¨ÅÂ÷ ¦¸¡û
                ÒÃÅÄ÷¾õ
                ÀÊ측Íì §¸íÌõ
                ¾¢¨Ã¢¨ºô À¡ÅÄâý
                Å¡ú×즸Éò
                ¾ò¾õ Å¢ð§¼ý.
 

Óû§ÅÄ¢ ¦¾¡íÌõ
ÁÉ¢¾ ¯Ã¢¨Á¸û¾õ
ÌÕ¾¢Â¢¨É,
¿¢½ò¾¢¨Éò
¿¢¨ÉòÐõ
¦¾¡ð¦¼Ø¾ ÓʾĢø¨Ä.

                ÒÅ¢ ÓØì¸ô
                ÒÃðº¢Å¢òÐ ÒÈôÀ¼§Å
                §À¡Ã¡Ç¢¸ðÌ
                «Ð
                ¦À¡ÐÅ¢ø ¨Åò§¾ý.
 

­Ã׸¨Çô À¡¼Ä¢ø¨Ä;
­Âü¨¸Â¢¨Éô
        À¼õ À¢Êò¾Ä¢ø¨Ä.

                ¸¡¨Äô ÒøÄ¢ý
                ÑÉ¢ì¸ñ½£¦ÃøÄ¡õ
                Åñ½ì ¸Å¢»÷¸ð§¸
                Å¡ú×â¨Á;
                ±ý ±ñ½ì¸Õì¸øÄ.
 

¸¡Å¢Âí¸û,
¸¡ôÀ¢Âí¸û
¡÷Á£Ðõ
À¡¼Á¡ð§¼ý.

                ¿£¾¢¦¿È¢,
                §¿÷¨ÁÅÆ¢
                ¦¸¡øÖõ
                «Èõ
                ±ý ¨¸ÅºÁ¡É¾¢ø¨Ä.
 

§¾Å¨¾¨Âô º¡üÚì ¸Å¢ À¡¼Á¡ð§¼ý;
¦¾öÅí¸¨Çì ¸Å¢ Åâ ²üÈÁ¡ð§¼ý.

                ¯Â÷ ¿Å¢üº¢Â½¢
                ­¨ºò¾ÖìÌì
                ¸Õô¦À¡Õ¨Çô ÀüÈ¢
                º¢Ú¦À¡ðÎì ¸ÕòÐÁ¢ø¨Ä
                ÁÉô¦ÀðÊ¢§Ä.
 

±ý ¾¢É Å¡ú¨Å ÁðÎõ
¦º¡ø ÅÊìÌõ
±ý Åâô ÒÄõÀø
±ý¦ÈýÚõ.

                ¿¡ð¦À¡Ø¾¢ý ¿¢¸ú׸Ǣø
                ¸ó¾ì¸¡üÚ
                Å¡÷ò¨¾¸Ç¢ü §¾¡öòÐ,
                ÁÉõ ŨÇò§¾¡ðÎõ
                ±ý ¦Á¡Æ¢ìÌ
                ¸¡¸¢¾ò¾¢ø,
                        ¸½¢É¢Â¢ø
                        ±ý ÀíÌô À¡ðÎ.
 

¦À¡ÐÁÉ¢¾ý ÐÂ÷ §Àº¡Ð
±ý ¾É¢ «ÅÄõ àמ¡ø,
±ý ¾Á¢Øõ
¦À¡Ð ÁÉ¢¾ý ¸Å¢¸û¾õ
ÀðÊÂÄ¢ý
¸¨¼º¢ Åâ¸Ç¢§Ä
´ðÊ즸¡ûÇìÜÎõ.

'98 Dec. 04, Friday 17:57 CST (tamil.net)        ¸Å¢ãÄõ
       ------------

¸Å¢¨¾ ±¾ü¦¸ýÚ Àθ¢ÈÐ;
§À¡¸¡¾ §¿Ãò¨¾ô À¢ÊòÐò ¾ûÇ¢¨Åì¸Å¡, ­ø¨Ä
§À¡¾¡¾ §¿Ãò¾¢ø ¦À¡Ê ãýÈ¢ðÎ ÁÉôÒؾ¢ Å¢ÃðÊ ¨Åì¸Å¡?
±Ð§Å¡, ¸Å¢¨¾ ­ó¾ì ¸¡¨Ä¢ø ±ÉìÌò §¾¨ÅôÀðÊÕ츢ÈÐ.
§¿Ãò¾¢ý §À¡Ðõ §À¡¾¡¨Á¢ü
¦À¡¾¢òÐ ¨Åò¾¢Õì¸ôÀðÊø¨Ä ¸Å¢¨¾ô ÒÈôÀ¡Î ±ý¦È¡Õ ¯ð§¾¡üÈõ.
¯ð¸¢¼ìÌõ ¸Éò¾¢ý Å÷츦ÅÇ¢ôÀ¡§¼ ­ì¸¡¨Äì¸Å¢,
­ý¦É¡Õ Á¡¨Äì ¸Å¢, Á¾¢Âì¸Å¢ ±ýÀÉ §À¡Ä ±ýÚõ ´Õ ¦ÅÇ¢Á¡¨Âò§¾¡üÈõ.
«ò¨Å¾ «Åò¨¾ ÁÉò¾¢üÌ ¾ü§À¡Ð
º¡÷󾦾Ð, º¡Ã¡Áü ¾¡§É ­Âí¸¢ì ¸¢¼ôÀ¦¾Ð,
±øÄ¡§Á º¡÷ó¾¢ÕôÀ¾¡ø Åñ½õ ¦¸¡ñÎ
¯ûÅÊ× Å¢Çì¸õ Ţ¡츢¡ɢ측Áü ÍõÁ¡ ¸¢¼ìÌõ.
«¾É¡ø, ¦º¡øÄò¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä,
­ó¾ì ¸¡¨Äì ¸Å¢¨¾ ±¾ü¦¸É?
§À¡¸¡¾ §¿Ãò¨¾ô À¢ÊòÐò ¾ûÇ¢¨Åì¸Å¡, ­ø¨Ä
§À¡¾¡¾ §¿Ãò¾¢ø ¦À¡Ê ãýÈ¢ðÎ ÁÉôÒؾ¢ Å¢ÃðÊ ¨Åì¸Å¡?
±Ð§Å¡, ¸Å¢¨¾ ­ó¾ì ¸¡¨Ä¢ø ±ÉìÌò §¾¨ÅôÀðÊÕ츢ÈÐ.

                                                                         -
97 (tamil.net)     µöó¾¢ÕìÌõ ¦À¡Ø¦¾ÉìÌ.

     ±ñ½í¸û ÀħšÎõ.
     ±Øò¾¢¼§Å¡ ¾Âì¸õ;
     ÁÉìÌÆôÀõ.

     «¸õ, §º¡÷× ¸ù×õ;
     Å¢Ãø¸û Å¢Ãì¾¢ÔüÚ
     Å¢îÃ¡ó¾¢ À¡÷¨Å
     ¦ÅÇ¢
     ¿£
     .
     ñ
     .
     .
     Î
     ¦¾¡¨Ä
     ¦ÅÈ¢ìÌõ.

     §ºüÚìÌð¨¼Â¢ø
     ¨¸ «ûÇ¡Áø
     µÎõ Á£ý¸û,
     ±ý ÁÉì¸Å¢¸û.

     ¸½ô¦À¡Ø§¾
     àñÊø ±ØòÐìÌò
     ¾ôÀ¢Â¨Å,
     ±ô§À¡¨¾ìÌõ
     ­É¢ Åá.
     ¦ºó¾¡Á¨Ã캢ÚÌð¨¼ìÌû
     ±í¸¡¾ø
     º¢ì¸¢
     ­ÈóÐ §À¡õ
     º¢Ú ¦À¡È¢ì
     ¸üÀ¨É.

     ã¨Ç
     µöó¾¢ÕìÌõ ¦À¡Ø¦¾ÉìÌ.

     ±ñ½í¸û,
     Å¢Ãø¸Ç¢ý §Å¸ò§¾
     À¢½ìÌüÚ
     À¢¨½ÅüÚ
     ¸Å¢ì¸Õ¨¾×
     ¿¢¸ú×.
     ¬È¡Â µÎõ,
     «¼í¸¡Áü
     ÌÕ¾¢.
 

     «¸õ, §º¡÷× ¸ù×õ;
     Å¢Ãø¸û Å¢Ãì¾¢ÔüÚ
     Å¢îÃ¡ó¾¢ À¡÷¨Å
     ¦ÅÇ¢
     ¿£
     .
     ñ
     .
     .
     Î
     ¦¾¡¨Ä
     ¦ÅÈ¢ìÌõ.

     µöó¾¢ÕìÌõ ¦À¡Ø¦¾ÉìÌ.

     '99/03/11 Ţ¡Æý 10:15 Á¿¢§¿  (forumhub)


À¡Î ¦À¡Õð¸û
-À⾡ÀÁȢ¡ô
 ¦ÀÕíÌåÀ¢¸û.

¾¼Å¢ò §¾¼×õ
ÅÕò¾¢
¯ð¦À¡óÐû
´Ç¢ò¾¢ÕôÀÉ.

«¨Å¾õ «¸ôÀΨ¸,
¦ÅÇ¢îºò¾¢üÌò ¾ÅÈ¢ Åó¾
­Õû ¦ÅªÅ¡ø¸û
Ó¸Á¨ÈóÐ
±õ ÌÕ¾¢Ôõ
¾õ Å¡¦Â¡ðÊì
¨¸§ºÃî
§º¡÷óÐ
Å£ú¾¨Äô§À¡ø.

¾¨Ä¦Âð¼,
¸ñ ¸¡½,
ŨÄ쨸§Â¡Î ÁÉõ ÐÃò¾,
¾õ Å¨Ç Ñ¨ÆóÐ
¨¸¿Ø× Å¡ø
ÑÉ¢ ¸¡ðÊ ¬ðÎõ
Íñ¦¼Ä¢¸û §À¡Ä×õ
Å¡úÅÉÅ¡õ
ÀÄ ¸Å¢ì¸Õì¸û.

ÅÉõ, Å¡Éõ,
¸¡¾ø, ¸¡Áõ,
ÝâÂý, ºó¾¢Ãý,
«ÕÅ¢, Á¨Æ,
ÁƨÄ, Á¨Ä
-­¨Å,
 ¦ÀÕõ ¸¡Äõ ¯Ã¢òÐ
 ¯Úïº¢ì ¦¸ð¼
 ¿¡ðÀð¼ §¾¡ø
 ¿Ç¢Éõ Àñ Å¢ÀÃ÷;
 §¾ý «¸ýÈ ¾¢ÃûŨ¾¸û.
«¸õ Å¢ÕõÀô
¦À¡Õû ¦Áö
º£ñÎÅ¡÷
±ÅÕÁ¢ø¨Ä;
Å¢¨Æó§¾Ðõ ±ØòÐÚïº
­øÄ¡ô§À¡ÐìÌ
¨¸ôÀð¼¨ÇÂì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ
¸Å¢ý ¦ºò¾
§Åñ¼¡ Å¢Õó¾¡Ç¢¸û
-¸ÕôÀñ¼í¸û.

¦¾Ã¢Â¡¦¾¾¨É§Â¡ Ìռɡöò §¾¼Öõ
§¾¼¡¦¾¾¨É§Â¡ §¾ð¼¦ÁÉò ¾¢ýÉÖõ
¬¸¢ ÅÕõ ¸¡Ã¢Âí¸û,
«Ááì¸Å¢ ®ð¼Ä¢§Ä.

«ÅüÈ¢¨¼§Â
­ó¾ ±Øò¨¾ô§À¡ø
«ÅºÃô¦À¡Ø¾¢É¢ø,
¬Å¢Â£÷ôÀ¡ÉÅüÈ¢ø
­Øò¾ûÇ¢ì ¦¸¡ðÊ즸¡ñÎ,
 ´Îí¸¢
 ¿ÎíÌõ
 µÃ¢Õ
 ¸Å¢ìÌï͸û.

On '99 05 01 (tamil.net & forumhub) 

        ¸¡Äõ ¾¢ýÈ ¸Å¢
       ----------------------

¬ñ¨Á ¿£÷òÐô§À¡É Í츢ÄÁ¡õ
               ­ý¦Èý ¸Å¢¨¾;
­õÓð¼¡Ç¢ý ¦ÀÂ÷ ¦¸¡ñ¼ «õ
   Óò¾¡É ¸Å¢»ý ±í§¸?-
           -±ýÚõ §¸ûÅ¢.
¸¡Äí ¸ºì¸¢ì ¸¨Ãò¾Ð§Å¡
     ¯ý ¸Å¢ò¾Éõ?-
     ­·Ð ­ý¦É¡ÕÅ÷.
±ýÉ ¦º¡øÄ?
ãÀòÐ ÅÂÐ;
ÓýÓÊ ¦¾¡¨ÄÂ, º¢Ú
   ¦ÅñÓ¸¢Ä¡öô À¢ý ¿¨Ã;
ÍüÈõ ­¨¼¦Åð¼¡öò
  ÐñÊðÎò ШÅò¦¾ý ÓØ §¿Ãõ;
Á¡¨Ä ÁÇ¢¨¸ì¸½ì¸¢ü¸¡ö
  §ÁÄ¡Ç÷Óý ÁñÊ¢Πº¢ÚÁÉõ;
º¢ò¾¨ÉÔõ À¢ò¾É¡ìÌõ
  µð¼í¸¡ñ ¿¡ý Ýú ÍÆÖÄÌ;
«ò¾¨ÉÔõ ¬Å¢Â¡ì¸¢, «¼í¸¢
     ±ý ­Ç¨Áò¾¡÷Á£¸ ¬§Åºõ.
­ò¾¨ÉìÌû,
  ºò¾¡¸ò ¾Á¢Æ¢¦Äí§¸
      -¸Å¢(¨¾)-
           ºÃÇÁ¡öô ¦À¡Æ¢Å¦¾í§¸?

-±ý§È¡, ±ÅÕ째¡, ±¾ü¸¡¸§Å¡ ­ôÀÊ. .... 95 (then in tamil.net)        ¸Å¢ôÀ¡Åõ
        -------------

­É¢ ¸Å¢ ±ØÐõ ¸¡Ã¢Â§Á §Åñ¼¡õ ±ÉôÀθ¢ÈÐ;
Å£½¡ö ¾Á¢Æ¢ü àíÌõ ¦º¡ø¦ÄøÄ¡õ ¾ðÊ ±ØôÀ¢
«ì̧á½¢ Åâ¢ðÎ ¸Õ¼ Å¢ä¸ «Æ¸¢ðÎ,
«ÅüÚû Å¡¸¡ÉÐ §¾Êì¸ñÎ
¾¡¨ÉìÌ ¾¨Ä¨ÁìÌ Å¢ðÎ,
À¢ý,
§ÅüÚ¡ü¸Ç¡ü ¸¡ÂôÀÎòÐõ
§ÅüÚî ¦º¡ü¸¨Çì §¸¡ÃôÀÎòÐõ ¸¡Ã¢Âõ;
§ºÅüºñ¨¼ §Á¡¾Å¢ðÎ ¾õ À½õ Àó¾Âõ À¡÷ò¾¢ÕìÌõ ÁÉ¢¾¨Ãô §À¡ø,
¿¡õ §À¡Îõ §¸¡Àí¸ÙìÌ,
«ôÀ¡Å¢î ¦º¡ü¸§Çý ¾ÁìÌû
«ÊÅ¡í¸¢î ¦ºòÐô§À¡¸?
¦Àâ À¡Åí¸Ç¢ý º¢Ö¨Å¸û §¾¡û ¸É쨸¢§Ä
º¢ýÉôÀ¡Åí¸§ÇÛõ
À¡Å¨ÉìÌî ¦ºòÐô§À¡¸ðÎõ.
«¾É¡ø,
­É¢ ¸Å¢ ±ØÐõ ¸¡Ã¢Âõ ±øÄ¡õ §Åñ¼¡õ ±ÉôÀθ¢ÈÐ;

                                                - 97 (tamil.net)


        ÓüÚôÒûÇ¢ÂøÄ, ´Õ¸¡üÒûÇ¢¾¡ý*
        -----------------------------------------------

±Ð ¸Å¢¨¾ ±ýÚ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡Ð,
±·Ð ±Ð¨¸, ±Ð §Á¡¨É ±ýÚõ Òâ¡Ð.
¸Å¢¦ÂØÐõ ¦ÅÈ¢ ÁðÎõ ¸ñ§¼ý ±ý ÁÉò§¾.
º¢Ú¸Å¢§Â¡ ¦ÀÕõ¸¼§Ä¡ ±Ø¾§ÅÐõ ¾¨¼Â¢ø¨Ä.
¯½÷× ÁðÎõ ´Õí¸§ÅñÎõ,.....
.....¬Â¢Ûõ, ¦ÅȢ측¸ÁðÎõ Å¢¨Éò¾Ãõ
             Å¢¨Ä§À¡¸ Å¢ðʼø ºÃ¢§Â¡?
¯È׸Ǣý §Å÷Å¡ú¾ø À¢Ã¢×§À¡¾¢§Ä «È¢¾øÅÕõ,
À¢Ãº¢ó¨¾Â¡÷ §¸¡ô¦ÀÕ狀¡Æý ¯Â¢÷Å¢¼¦ÄÉ.
ܼĢý ­ýÀõ °¼Ä¢üÈ¡É¡õ; À¢ý,
«ùç¼üÀ¢Ã¢ÐýÀõ, ¾¡ý¸¡½Á£Ç측¾ø§ÅñÎõ;
­Ã× ­Ãº¢ì¸ô À¸ø §ÅñÎõ, «ùŢǨÁ
ÅǨÁÂȢ ÓШÁ §ÅñÎõ. ¸Å¢¨¾ °Èô
¦À¡Ú¨Á §¾¨Å; ¬È¢, «·Ð ­É¢Ð ¿£Ã¡¼,
«¾ý ¦¾¡¨Ä×, ¦¾¡¨ÄôÒ º¢È¢Ð ¿¡û§ÅñÎõ;
±É§Å, ­ýÈ¢Ã×, ­í§¸, ­ðÎì ¸¡üÒûÇ¢,.......
......................
            .................................
 

*­Ð ¦ÅüÚ¡ø §¾Ê ¦ÅÚ ÅºÉÅâ¸Ç¢ü §¸¡÷ì¸ôÀð¼Ð,
 º¢Ä ¸¡Ä-´Õ¸¡üÒûǢ¢¼ø§ÅñÎ ¯½÷צÅǢ측ð¼.

             - 97 (tamil.net)        ºÄ¢ôÒ
       ---------

±øÄ¡õ ŢâòÐî ¦º¡øÄ¢
  ÁÉõ  «ÖòÐô §À¡îÍ.
ÍÕí¸î ¦º¡ýÉ¡ø
  Å¢Çí¸¢ô §À¡Á¡õ.
  À¢ý,
  ²ý Ò¨¸Â¢¨Ä¡ö ŢâîÍ ¨ÅîÍ
  Å£ñ Ţ¡À¡Ãõ ºó¨¾Â¢§Ä?
ºÃìÌ, ºÃ¢Â¡É Å¢¨Ä ¸ñ¼¡î§º¡?
ºÃ¢, ¿¨¼¨Âì ¸ðÎ;
Å¡í¸¢É ¬û ¬÷ ±Á즸¾üÌ?
«Å÷ À¢ý Å¢üÌõ Å¡Ê쨸 ¦À¦þüÌ?
¿¡¨ÇìÌ ¿¡õ à츢 ÅóÐ
 §Å¨ÇìÌ Å¢òÐ ¨Åì¸
 Ò¨¸Â¢¨Ä ¦¾¡¨¸ Üð¼Ä¡õ À¡÷
 §ÀîÍì ÜðÎõ ­ó§¿Ãõ;
 À¢ýÛõ, ²ý Ţâšö «Å÷ Å¢ÀÃõ ¯ÉìÌ?
 Å¡ §À¡§Å¡õ; §Å¨Ä ¸¢¼ìÌ.
±øÄ¡õ Ţâò............ 
 

º¢í¸¡Ãõ ¦¸ðÎî º¢¨ÈôÀð¼ À¡Å¢ìÌî ........
 

Àü鬀 ­üȦÄÉø
Ó¸õãÊ º¢ÃõãÊ
ÓØôâîÍüÈø.

¬ì¸õ «üÈ ¸¡¨Ä
¬üÈ¡¦¾Ø ÓüȢ ºÁ¡¾¡Éõ.

¾¡Á¨Ãò¾¡Ùû§Ç
´ð¼Ä¢ýÈ¢ ¯ÕÙõ ´Õ ¦º¡ðÎ ¿£Õõ
ÍüÈ¢ò¾¡ý ¾¢Ã¢Ôõ
͸õ §¾Ê ÍÆý§È¡Êì
¸¡üÈ¢ý ¨¸  ÀðΨÅì¸.

Àü¦ÈýÚõ ÝÃÀòÁý º¢Ãõ.
¦ÅðÊò ¾¨Ã ¦¾¡ðʼ¡ô§À¡Ð
Ũ¸ §À¾Óü§ÈÛõܼ
¦¸ðÊ¡öò ¾¨ÆìÌõ ¾¨Ä.

§Å÷ Óؾ¡ö ¦ÅðÊ «¸üÈ¢¼¡ô §À¡Ð
¦¸¡Ê ÍüÈ¢î ÍüÈ¢§Â À¼Õõ ͨÃ,
¦¸¡õÀ¢ø.

§Å÷ «üÚ Å£úóÐ §À¡¾§Ä¡
¦ÅÚÁ§É ¦º¡øÄôÀÎõ
­¾Âõ ÐÊòÐ º¢ò¾õ ¦ºò¾
¦ÅðÊ š¨Æò¾ñξý
Å£ñÅ¡ú쨸¦ÂýÚ.

Å¡ú¾üÌî ¦º¡ðÊÎ ¸½í¸¨Ç
Å£ÏìÌ °½¡öì
¦¸¡ðʧɡ§Á ±ýÚ
´ôÀ¡Ã¢ ­ðÎ ­ðÎì ¦¸¡ðξø
¦¸¡Î¨ÁÔõ ¸ñΠ̨ÄÌÖíÌõ
¦¸¡Î¨Á.

¾õ ŢƢ Àð¼Å÷ «üÈÅ÷
ÁüÈÅ÷ ¸ñ¸¨Ç
Å¢üÈ¢¼ì §¸ðʼø
ÓüÈ¢Öõ Á¨¼¨Á.

À¡Å¢Â÷ìÌ,
¬Å¢ ¬Ê ­ÕìÌí¸¡¨Ä,
­ò§¾¡Î
Ţ𧼡õ ÀüÚ ±ýÚ ¦º¡øÄ¡Ð
Å¢ðÎÅ¢Îõ ÀüÚ Ó¨Çì̧Á¡
´Õ§À¡§¾Ûõ
À¡õÒô ÒüÈ¡ö?

ÀðÎì ¦¸ð¼À¢ý ÅÕ »¡Éõ,
´Æ¢ó¾ À¢½õ Íð¼ º¡õÀÖìÌ
¯Ãø ¯¨¼Â¡¾¢ýÛõ ¯ûǧ¾ ±ýÀ¾ü¸¡öî
ÍüÈõ ÜðÊ, ÍðÎÅ¢Ãø ¿£ðÊì ÌüÈõ ÍÁò¾¢,
Íñ½õ ¾ðÊò¾ðÊ ­Êò¾Ø¾ø§À¡Ä.

ÁÆ¢ò¾Öõ ¿£ð¼Öõ §Åñ¼¡Ðĸõ.
Á¢¨¸ôÀ¼¡Ð ÓÊ º¢¨Ãò¾¢Õò¾§Ä º£÷.


//Anakin Skywalker ²ý Darth Vader ¬É¡ý?//

¾É¢ò ¾Å¢Ä¡Öõ ¬Ìõ
­¨ºì¸î§ºÃ¢.

´òШÆ측 °¾ø,
¯¼ýÀ¼¡î º¢Ú¾¡Çõ,
Á¢ì¸î ºò¾Á¢ðÎì ¦¸ÎìÌõ
¾Å¢üÚÅõ.

±Õ¨Áò§¾¡Ä¡Ä¡É¡Öõ
¾Å¢ÖìÌõ ¯ñ¼¡õ ¾ýÁ¡Éõ.

ÀøÅ¡ò¾¢Âì¸î§ºÃ¢ ±ýÀÐ
§Á¨¼ìÌ
ÓØìÌò¾¨¸ ´ôÀó¾Á¡¸¡Ð.

Å¡ò¾¢Âõ ÀÄ ÀÃôÀ¢
¾ý ´ü¨È ´Ä¢ ÁðÎõ
°¾ø ÐôÀ¢ò¾¢Õò¾ø ¯ûÇ¢ø¨Ä
͸ÄÂõ.

§Å¨Ç¸Ç¢ø,
¾ü¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸Ð °¾Ä¢ý ¸¡üÚ.
¾òÐôÀ¢ò¦¾ýÈ ¦Á¡ò¾ç¾Ä¢ý ãîÍ
ÁîºÅ£îºõ ¦Åð¼¦ÅÇ¢ôÀÎ쨸 ţͦÁýÈ¡ø,
«õ§Á¨¼ Ţĸ¢
¾É¢ò ¾Å¢Ä¡Öõ ¬Ìõ
À¢È¢¦¾¡Õ ¾Çõ
­¨ºì¸î§ºÃ¢ì¸Çõ.

¾ý ¾ð¼Ä¢ý ¯îºò§¾
°¾Ä¢ý ´ö¡Ãõ ¸¡ðξü¸¡ö
¾¨É ÓÈ¢òÐ
µö¦ÅÎì¸ô§À¡¸¡Ð
§ÁÇõ.
¾Å¢ø ´ýÚõ
Å¢øÄ¢¨ºÂ¢ý Å¢¸¼ÉøÄ.

¿¡ýÌ Å¡ò¾¢Âõ¾õ
¿¡¾¾¡Ç ­Ä¢ôÒ½÷Å¢ø
¿¡¾ÅÃòÐìÌ ­ø¨Ä,
¿¡ý §Á¦ÄýÈ ¿¡ðÊ¿¨¼.

¨¸ò¾¡Çí¸û,
¾ðÊì ¦¸¡ÎòÐì ܼ ÅÃ....
Á½Å¨È¢ü §¾¡Æ¦ÉýÚ,
ÁÄ÷¾¡í¸ì ¸¡õÒ¦ÅýÚ.
§¾¡û¾¡íÌ ¾¡Çí¸§Ç
¾¨Ä¡¸¡ ±ô§À¡Ðõ....
«·¾¡¸¡ §Å¨Ç,
¾Å¢Ä¢ý §¾¡ÖìÌõ
Íè½ôÀðÎ
¿¨ÁìÌõ ÓÐÌ.

À¢ý§É
­ý¦É¡Õ ¸ÕÅ¢ò ¦¾¡ñ¨¼ì ÌÃø
«Øò¾¢ò ¾ý «ÆÌ ¸¡ð¼¡Ð
¾É¢ò ¾Å¢Ä¡Öõ ¬Ìõ
ÓاÁ¨¼
­¨ºì¸î§ºÃ¢.

­ý¨È측¸¢ô§À¡Â¢Ûõܼ,
¾Å¢ø¸û
­É¢ ÅÕõ ¿¡Ù측¸¡,
±õ ÓýÈÄ¢Öõ
¸Õí̾¢¨Ã¸û.

­ü¨È§Á¨¼ìÌÓý
­¨º ­Ãº¢¸÷¸¦ÇýÚ
±ÅÕÁ¢ø¨Ä;
¿¡ÂÉí¸Ç¢ý ¸î§ºÃ¢¸û
«¨Å¾õ «ÕÌìÌõ «ýÒìÌÓâÂ
´òàÐ ¿¡ÂÉí¸Ù째.

§¸ðÎõ §¸Ç¡¾¾¡Â¢ÕìÌõ §Å¨Ç¢§Ä,
Ó¾ý¨Á¿¡ÂÉí¸Ç¢ý ãìÌôÀ¢º¢Èø¸û,
Ó¸ÃôÀ¼ ºì¾¢ÂüȨŠ±ý¸
ÁüÈ ¿¡ÂÉí¸û.

¿¡¾ÅÃí¸û
¿¡½¢ô§À¡Ìõ
¿¡¨Ç.

Å£ñ ¿£÷ ÁðÎõ
«¨Å¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ÅÊÔõ.

¨¸ò¾¡Çí¸û,
«ý¨ÈìÌ
«¨ÈÅ¢ÎòÐì
                 ÜÈÄ¡õ/
                        ÜÅÄ¡õ,
°¾Ö측ö
´Ä¢ò¾¾¢ø¨Ä
±õ ¯¼Äí¸û
±ýÚõ ¦À¡ö.

¾Å¢ø¸§Ç¡ ±ýÚõ ¾í¸¢Â¢Õò¾Ä¢ø¨Ä
¨¸ÂíÌ ¨ÀÔÈíÌ º¢ýÉò ¾¡Çí¸Ç¢ø.
«¨Å ¾¡§Á ¬É¨Å
¾õ¨Á «ÊôÀ¡Û𠦸¡ñÎ
¾¡Çõ.

¸¡ü¨È ­ØòÐ ¯Â¢÷ôÀÐ °¾ø.
¸¡ü¨Èô Ò¨¼òÐî º¢Ä¢÷ôÀÐ §ÁÇõ.

¸¡úôÒ½÷Å¢ü Ò¨¼ÀÎ §Å¨Ç¢Öõ
¾Å¢ø ±ýÚõ ¾ýÉÇÅ¢ø
«Êô§À¡ý Å¢Ãø¿Ç¢Éõ ÁðÎõ
§ÅñÊ Ţò¾¢Â¡ºÁ¡É Å¡ò¾¢Âõ.

¿¡¾õ µöó¾À¢ýÛõ
¦¾¡¼Õõ
¾¡Çõ.

//Anakin Skywalker ²ý Darth Vader ¬É¡ý?//

'99 ¥ý 11, ¦ÅûÇ¢ 14:25 Á¿¢§¿.


»¡Â¢üÚ츢ƨÁ
--------------------

¸¡Äòиû ÌÅ¢Ôõ ¸ðÊÖð
ÒÃû¾Ä¡öì ¸¡¨Ä§¿Ãõ.

º¡ÇÃò¾¢¨Ã µÃõ ´Ð츢 ±ñ½,
§À¡öÅÕõ Å¡¸Éì ¸½ì¸¢¨¼
¸ñ º¢Á¢ðÊî ¦º¡ÎìÌõ.

ºÄ¨Å ­Âó¾¢Ãõ
´Ä¢ ¯Õ츢§Â¡ðÎõ;
Àò¾¢Ã¢¨¸Ôð À¾¢ó¾
§º¡õÀÖìÌ ´Õ º¡ð¨¼.
«Ã¢º¢ ²óÐõ ±ÚõÒî º¡Ã¢,
«¨È¸¾Å¢ø Ó¸¢ú
ºÄ¨Åòàûò ¾¼Âò¾¼õ.

À¢¨½ôÀ¢ÕòÐõ ¦¾¡¨Ä§Àº¢
ÅÕõ; §À¡Ìõ;
§Àº ÁÈóÐ ¦¾¡¨Äò¾¨Å
±ý¨Éô ¦ÅðÊô §ÀÍõ
ÀüÀ¨º ´ð¼ÖìÌû.

Ó𨼸û,
-¦Åñ¨Á§Â¡ «·¾¢ý¨Á§Â¡-
¦À¡Ã¢¾Öð ¸Õ̾ð¸¡öì
¸Õì¸ð¼ôÀð¼¨Å.
¸¡üÈ¢ý Å£îºòÐð
¸Ã¸ÃòÐò ¸¾×
¾¢ÈôÀ¡÷, «¨¼ôÀ¡÷
«ñ¨ÁÅ£ð¼¡÷.

¬ü§È¡ÃôÀÎ쨸 ¿¨¼
¬üÚ¾ø ÀÎòШ¸¸¡Ìõ ̨¼;
¿¢ÆÖû ¿¨¼ ¿£Ç¡§¾¡
±ýÚ ¦¿ïºõ.
¸¼óЧÀ¡Â¢É ¸ôÀø¸û;
¸ÉÁ¡ö ­ÕõÒî º¢ôÀí¸û.
­ÈíÌõ ²Úõ ͨÁ,
±ÐÅ¡Ôõ ­Õì¸Ä¡õ;
­Õô¨Àô ¦À¡Úò¾Ð,
Å¢üÈÖõ Å¡í¸Öõ.

µÎõ ¦¾¡¨Ä측ðº¢Ôû
µ§Ã¡÷ §À¡Ð ´ðξø;
Á¢îºì¸¡Äõ,
¸¡ðº¢ ¦¾¡¨ÄôÀÎõ...
¸¾¢¨Ã Óý§É
¸É׸û â¡ö Á¢¨¸ôÀÎõ;
¦ÅÇ¢ô §À¡Ìõ; ÅÕõ;
¦Åù§ÅÚ Å¢ä¸ò§¾ ŢâóÐ ÀÃ×õ.

­Ã× ¯½×û,
ÅÕõ Å¡Ãò ¾¢Éî ¦ºÂø¸û
¾¢É¦ÅÎòÐì ¸¡ø ¾¢Á¢Úõ.

À¢ýÅÕ
Á¢Ì¾¢§¿Ãí¸Ç¢ø,
Å¢Ç츨½òÐ
­ÕðÍÅâø
±ý¨Éò ¾¢ð¼Á¢ðÎò
¾Å¢÷ôÀÅÕûÙõ ¦ÅÚôÀÅÕûÙõ
±ý¨Éô ÒâóЦ¸¡ûÇô
§À¡Ã¡Ê ¿¡ý.

¸Æ¢Å¢Ãì¸õ
«¨È¡Ìõ;
¾¢í¸û ¸¡¨Ä
«Õ¸¡Ìõ.

ÓüÚôÒûǢ¡ö
§Á¡Éõ.

'99 ¥ý 14, ¾¢í¸û 12:08 Á¿¢§¿
 

Ramanitharan, K.
New Orleans, LA, USA


HOME