ͧÁÕò ¾Á¢ú º¢ó¾¨É¸û [SumeroDravidian Studies]


1. ®ýÉý¨É º£÷À¢Âõ
Ó¨ÉÅ÷ ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý, Á§Äº¢Â «È¢Å¢Âø Àø¸¨Äì¸Æ¸õ
 
2.þÀÏ °ÁÞÖ ±Ï§¸¡ÇÖ ×Þº¨
Ó¨ÉÅ÷ ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý, Á§Äº¢Â «È¢Å¢Âø Àø¸¨Äì¸Æ¸õ

3. Siva and Sakti in Sumeria
 Dr K.Loganathan, Universiti Sains Malaysia
 
4. Cultural Elements in Sumero Tamil Literature
 Dr K.Loganathan, Universiti Sains Malaysia
 
5.  Lexical Correspondences between Sumerian and Dravidian
     DrK.Loganathan, Universiti Sains Malaysia

 


HOME